Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:15

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018-12-13

TID

10.00–10.10

16.00–16.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Inrättande av försvarsgrensstaber (FöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:18 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU3.

M-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 3

En ny kustbevakningslag (FöU4)

Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att senast torsdagen den 24 januari 2019 yttra sig över proposition 2018/19:16 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Rapport från TTE-rådet den 4 december 2018.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för början av våren 2019 finns tillgänglig.

– Att försvarsministern önskar komma till utskottet för att informera om Pesco och att ordföranden därför beslutat att kalla till extra sammanträde onsdagen den 19 december 2018 kl. 08.00.

§ 6

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6, skrivelse 2017/18:290 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU1.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande under förslagspunkt 2.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 december 2018
kl. 08.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras onsdagen den 19 december 2018

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:15

§ 1-5

§ 6-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Lars Püss (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Annica Hjerling (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

-

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Jacobsson (S)

O

O

Marie Axelsson (S)

-

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande