Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Skatteutskottets protokoll 2018/19:14

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2019-01-24

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning (SkU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:11.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor (SUB-9-2018/19)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 819.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 20016/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer (SUB-10-2018/19)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 812.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (SUB-11-2018/19)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 813.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

OECD-nätverket

Utskottet valde Helena Bouveng (M) och Anna Vikström (S) att ingå i riksdagens OECD-nätverk.

Utskottet beslutade att Helena Bouveng (M), Anna Vikström (S) och Eric Westroth (SD) deltar i Parliamentary Days anordnat av OECD i Paris den 13-15 februari 2019.

§ 8

Utskottets grupp för uppföljning och utvärdering

Utskottet valde Anna Vikström (S), Jörgen Berglund (M), Eric Westroth (SD), Helena Vilhelmsson (C), Tony Haddou (V), Hampus Hagman (KD), Joar Forssell (L) och Rebecka le Moine (MP) att ingå i gruppen för uppföljning och utvärdering. Anna Vikström (S) valdes till ordförande i gruppen.

§ 9

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (MP) till finansutskottet.

Överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot 2018/19:2904 yrkande 7 av Roland Utbult m.fl. (KD) från kulturutskottet och motion 2018/19:2897 yrkande 3 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) från finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om en inbjudan till European; Parliamentary Week SESS konferens den 18-19 februari 2019. Utskottet beslutade att Helena Bouveng (M) och Patrik Lundqvist (S) deltar.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 januari 2019


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:14

§ 1-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-01-22