Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:14

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018-12-11

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

§ 2

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6, skrivelse 2017/18:290 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Inrättande av försvarsgrensstaber (FöU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:18 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Värdskapet för årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden, Polen och Tyskland 2019

Utskottet beslutade att anordna den årliga konferensen för försvarsutskotten från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland i Stockholm den 10–11 juni 2019.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 december 2018
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 13 december 2018

Niklas Karlsson

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:14

§ 1

§ 2-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

Pål Jonson (M)

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

-

O

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Annica Hjerling (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Marie Axelsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande