Protokoll utskottssammanträde 2018/19:12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:12

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:12

DATUM

2018-12-13

TID

08.00 – 9.15, 9.25 – 9.45, 13.00 – 13.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten


Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet, om:


KOM(2018) 732 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

Underlaget utgjordes av en den 11 december 2018 översänd promemoria

(dnr 1.6.2-850-2018/19).


Förslag till svensk ståndpunkt
:
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. När det gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY), att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, och att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten. För att uppnå detta anser regeringen att förvaltningsstrategier är viktiga verktyg och att det är viktigt att fortsätta arbetet med att se över de strategier som är inaktuella och upprätta nya strategier för de bestånd som saknar dem.

När det gäller ål anser regeringen att situationen för den europeiska ålen är ytterst alarmerande och har varit det i många år, vilket bekräftats av Internationella Havsforskningsrådet, ICES. Regeringen anser därför att effektiva och pan-Europeiska åtgärder behöver vidtas i närtid för att minska den dödlighet för ål som härrör från mänsklig aktivitet under ålens samtliga levnadsstadier. Mot denna bakgrund stödjer regeringen kommissionens förslag att stänga fisket under en tremånadersperiod och om att utvidga den nuvarande regleringen till att också omfatta Medelhavet, ål under 12 cm samt fritidsfiske. Regeringen anser även att det är ytterst viktigt att kommissionen, utifrån resultaten från den pågående utvärderingen av EU:s befintliga ålförordning och de nationella förvaltningsplanerna, skyndsamt vidtar långsiktiga åtgärder genom en skärpning av EU:s befintliga ålförordning samt särskilt prioriterar uppföljningen och efterlevnaden av de nationella ålförvaltningsplanerna.


Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Jordbruksråd 17-18 december 2018

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 17-18 december 2018.

§ 3

Kommissionens förslag om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det trettioåttonde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö vad gäller ändringar av bilagorna II och III till konventionen

Utskottet överlade med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om:

COM(2018) 731 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det trettioåttonde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö vad gäller ändringar av bilagorna II och III till konventionen

Underlaget utgjordes av en den 11 december 2018 översänd promemoria

(dnr 1.6.2-976-2018/19).

Regeringens ståndpunkt:
Inför diskussionerna i WPIEI bedömde regeringen att det i rådande politiska läge inte gick att ta ställning till förslaget om en nedlistning av varg men att Sverige kunde vara positiva till att EU skulle föreslå att hänföra frågan till nästa möte 2019. För den vitkindade gåsen var regeringen positiv till en nedlistning.

Inför Coreperbehandlingen lades förslagen som hade diskuterats i rådsarbetsgruppen fram för beslut som ståndpunkt för EU och dess medlemsstater. För att ståndpunkten skulle gå vidare till rådsbeslut efter Coreper krävdes att en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna gav sitt stöd vilket inte blev fallet. Inför Bernmötet hade således EU och dess medlemsstater inte någon position i dessa båda frågor.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Arbetet med vägledning till art- och habitatdirektivet

Miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, informerade om departementets arbete med vägledning till art- och habitatdirektivet.

§ 5

Miljöråd 20 december

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

Rådets dagordningspunkt 3. Förordningen om ett program för miljö- och klimatpolitik (Life)

Underlaget utgjordes av en den 10 december 2018 översänd kommenterad dagordning.


Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen välkomnar en ny programperiod för Life. Regeringen anser att förslaget till ny Life-förordning är välbalanserat och kan ställa sig bakom antagandet av en partiell allmän inriktning.

Regeringen anser att det är mycket viktigt att projektmedel inom ramen för Life går till konkreta miljö- och klimatåtgärder. Regeringen har därför verkat och fått gehör för att den största delen av Lifes budget ska finansiera projekt och att de administrativa kostnaderna hålls nere. Därtill har regeringen verkat för att kvalitén på ansökningarna ska vara av absolut högsta prioritet för bedömningen av projekt och inte åsidosättas av strävan att uppnå geografisk balans i fördelningen av Life:s medel.

Regeringen har även fått gehör för att det är viktigt att värna små aktörers (såsom miljöorganisationer och mindre företag) möjlighet att få projektmedel genom att det i programmets utformning ska finnas en rimlig balans mellan andelen av medel som delas ut till stora, centralt styrda, integrerade projekt och andelen som går till mindre traditionella projekt.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Miljöminister Karolina Skog med medarbetare lämnade under dagordningspunkterna 1, 2, 4, 6 a) i - vi, b) i och c)- i) information inför Miljörådet den 20 december 2018.

Avseende Dp. 4 hänvisade SD till sin tidigare, den 27 november 2018, avgivna avvikande mening i samma fråga.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Miljöråd 20 december 2018

Statssekreterare Eva Svedling, Utrikesdepartementet, med medarbetare lämnade information om dagordningspunkterna 5 och b) ii inför Miljörådet den 20 december 2018.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära information från regeringen, Näringsdepartementet, om:

COM(2018) 811 Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Framsteg i genomförandet av EU:s skogsstrategi En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Övriga EU-dokument lades till handlingarna, med undantag för COM(2018)817.

§ 8

Utskottets arbetsplan

Utskottets arbetsplan för den inledande delen av 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

Kanslichefen anmälde att ledningen för Havs- och vattenmyndigheten informerar utskottet om hos myndigheten aktuella frågor torsdagen den 24 januari 2019.

§ 9

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU1 efter vissa ändringar.

KD-ledamoten anmälde två reservationer. S-, SD-, C-, V-, L-, och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 12

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU2 efter vissa ändringar.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, MP-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD-, C-, V-, L-, och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 13

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigandes att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordförande bemyndigades att justera protokollet från sammanträdet den 11 december 2018 samt dagens sammanträde.

§ 14

Moderaternas och Kristdemokraternas tack

Maria Malmer-Stenergard (M) framförde å Moderaternas och Kristdemokraternas vägnar ett särskilt tack till kansliets personal för gott samarbete under höstens budgetarbete.

§ 15

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter, suppleanter och utskottets kansli för arbetet under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år, ordförande tackades i sin tur av vice ordförande för väl genomfört arbete.

§ 16

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 januari 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 december 2018

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:12

§1 – 2

§3 – 6

§7 – 8

§9

§10

§11 – 16

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

O

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

O

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

O

O

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

O

O

O

O

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

O

O

O

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

X

X

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:12

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 22 november – 10 december 2018

Beteckning

Rubrik

COM- dokument

 

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2018) 757

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om utvecklingen av vegetabilisiska proteiner i Europeiska unionen

COM(2018) 762

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall Uppkomst, behandling och gränsöverskridande transport av farligt avfall och annat avfall i EU:s medlemsstater 2013-2015, utövande av befogenheten att anta delegerade akter

COM(2018) 778

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av befogenheten att anta delegerade akter som ges till kommissionen i enlighet med rådets förordning (EG) 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (Flegtförordningen)

COM(2018) 779

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s (Europeiska garantifonden för jordbruket) utgifter System för tidig varning nr 7-10/2018

COM(2018) 788

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Interimsrapport i enlighet med artikel 26.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008

COM(2018) 790

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av den gemensamma ramen för övervakning och utvärdering och de första resultaten av den gemensamma jordbrukspolitiken

COM(2018) 811

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Framsteg i genomförandet av EU:s skogsstrategi En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

COM(2018) 817

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2018) 7777

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.11.2018 om månadsbetalningar från EGFJ (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket) för att täcka utgifter som betalats av medlemsstaternas utbetalande organ i oktober 2018

C(2018) 7778

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 28.11.2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 vad gäller vissa kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper för vilka den behöriga myndigheten i Förenade kungariket (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland) har utsetts till utvärderande behörig myndighet

C(2018) 7819

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/719 av den 14 maj 2018 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2018) 2783 final] (Europeiska unionens officiella tidning L 120 av den 16 maj 2018)

C(2018) 7911

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.11.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 7947

Anmälan 2018/436/S Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Yttrande enligt artikel 5.2 i direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

C(2018) 8058

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.11.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 8326

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.12.2018 om ändring av genomförandebeslut C(2015) 5896 om godkännande av det operativa programmet ”Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program för Sverige 2014–2020” för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden i Sverige CCI 2014SE14MFOP001

Fakta-PM

2018/19:FPM14

Meddelande om hormonstörande ämnen

2018/19:FPM15

Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från informellt TTE-råd

Rapport från informellt TTE-råd i Graz, Österrike 29–30 oktober 2018

(Se Session II, sid 3-4)

Yttranden från andra nationella parlament

14679/18

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

OF THE COUNCIL on a multiannual recovery plan for Mediterranean

swordfish and amending Regulations (EC) No 1967/2006 and (EU)

2017/2107 [doc. 8251/18 - COM(2018) 229] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Italian Chamber of Deputies