Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Skatteutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

2018-06-14

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:30 och 2017/18:31.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om eventuella kommande EU-ärenden och planeringen av dessa. Information lämnades även om kommande två sammanträden den 19/6.

§ 3

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (SUB-79-2017/18)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 334.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalnings-skyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen försnabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (SUB-78-2017/18)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 298.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 329.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 341.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 349.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 346.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Övriga frågor

Avslutningsmiddag med utskottet kommer att äga rum den 18/6 kl. 19.00.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att kommande sammanträden ska äga rum tisdagen den 19 juni 2018 kl. 10.00 i skatteutskottets sessionssal och kl. 11.00 tillsammans med finansutskottet i Skandiasalen.

Vid protokollet

Justeras den 19 juni 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:32

§ 1–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (-)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Vakant

Staffan Danielsson (C)

X

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

X

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-06-14