Protokoll utskottssammanträde 2017/18:29

Socialutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29

DATUM

2018-04-12

TID

09.30–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:28.

§ 2

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU8.

S-, SD-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:156 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 4

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Årsboken om EU - verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:118 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2017/18:193 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 17 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 april 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:29

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande