Protokoll utskottssammanträde 2017/18:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29

DATUM

2018-04-12

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:28.

§ 2

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning (AU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:112.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU12.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 131.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 171.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Veteranföreningens årsmöte 2018

Utskottet beslutade att delta vid utskottsbesök onsdagen den 16 maj 2018.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

- Kansliet informerade om Agenda 20-30-seminariet som äger rum i riksdagen onsdagen den 23 maj 2018.

- Kansliet informerade om möte med Europaparlamentariker Calvet Chambon som äger rum i riksdagen fredagen den 8 juni 2018.

§ 8

Övriga frågor

- Raimo Pärssinen (S) och Christian Holm Barenfeld (M) återrapporterade från mötet i riksdagen med en delegation från Skottlands parlament den 27 mars 2018.

- Serkan Köse (S) återrapporterade från deltagande i OECD Global Parliamentary Network i London den 4–5 april 2018.

- Magnus Manhammar (S) återrapporterade från mötet i riksdagen med en delegation från Israels parlament den 11 april 2018.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 april 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:29

§ 1-§ 8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Jan Ericson (M)

X

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Mats Pertoft (MP) ersättare för Annika Hirvonen Falk

Fredrik Christensson (C)

O

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

X

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande