Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Socialutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-04-10

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO den 15 mars 2018 och informerade om EU-kommissionens förslag om en europeisk arbetsmyndighet och tillgång till socialt skydd och övervakning av genomförandet av den sociala pelaren. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen, om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och ändring av direktiv 2011/24/EU, KOM(2018)51
och överlade därefter med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om förslaget till förordning.

Deltagare, se bilaga 2.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 1650-2017/18).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

” Regeringen välkomnar ett fortsatt europeiskt samarbete beträffande HTA. Regeringen delar inte kommissionens förslag till rättslig grund, som har fokus på den inre marknaden. Regeringen anser istället att ett HTA-samarbete på EU-nivå i första hand bör syfta till att främja folkhälsan, och kommer därför i förhandlingarna att verka för en folkhälsocentrerad rättslig grund. Därtill ifrågasätter regeringen det obligatorium som föreslås vad gäller användningen av gemensamt utförda kliniska granskningar då detta kan komma att begränsa möjligheterna för landstingen i Sverige och för flera myndigheter vad gäller vilka HTA-utvärderingar som de tillåts genomföra och vilken metodik som får användas. Det är viktigt för regeringen att ett samarbete på HTA-området på EU-nivå organiseras på ett sådant sätt att HTA-analyserna fungerar i den nationella och lokala kontexten. Mot denna sammantagna bakgrund är regeringens utgångspunkt att samarbetet på HTA-området på EU-nivå bör baseras på frivillighet. Förslaget till förordning behöver fortsatt analyseras och regeringen återkommer till utskottet i sedvanlig ordning vart efter förhandlingarna fortlöper och analysen fördjupas.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

§ 4

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SoU38)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:171.


Ärendet bordlades.

§ 5

Modernare adoptionsregler

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:121 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för mars 2018 anmäldes.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 12 april 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 12 april 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:28

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Lennart Axelsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande