Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Socialutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-03-13

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:23.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och ändring av direktiv 2011/24/EU

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 51.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ny lag om bostadsanpassning (SoU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen om yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:80 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Äldrefrågor (SoU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU14.

S-, M-, SD-, MP-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:64 och motioner.


Ärendet bordlades

§ 7

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 15 mars 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 mars 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:24

§ 1-4

§ 5

§ 6

§ 7-8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

Katarina Brännström (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

X

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

O

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

O

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

X

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande