Protokoll utskottssammanträde 2017/18:19

Justitieutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19

DATUM

2018-03-08

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:18.

§ 2

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2016 (JuU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:69.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU10.

§ 3

Kriminalvårdsfrågor (JuU16)


Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017.

Ärendet bordlades.

§ 4

Polisfrågor (JuU13)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 5

Beredskapspolis

Utskottet beslutade att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11 och vad som anförs i motionen om att införa en beredskapspolis i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Våldsbrott och brottsoffer (JuU17)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 7

En utvidgning av kapningsbrottet (JuU20)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:73.

Ärendet bordlades.

§ 8

Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål (JuU23)


Utskottet behandlade proposition 2017/18:67.

Ärendet bordlades.

§ 9

Förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polisarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) och (gränser och viseringar)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2017) 793 och KOM (2017) 794.

Utskottet ansåg att förslagen inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 15 mars 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:19

§ 1-5

§ 6-10

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

Elin Lundgren (S)

-

-

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

Vakant

Anti Avsan (M)

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Anders Hansson (M)

-

-

Petter Löberg (S)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24