Protokoll utskottssammanträde 2014/15:26

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26

DATUM

2015-03-05

TID

09.02–09.43

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli och EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning.

Underlaget utgjordes av en till konstitutionsutskottet översänd promemoria upprättad av Justitiedepartementet (dnr 2041-14/15). Av promemorian framgår att regeringens förslag till förändrad ståndpunkt är följande.

Det är angeläget att den EU-rättsliga dataskyddsregleringen inte medför att utrymmet blir för snävt för att på nationell nivå ha sådan preciserad reglering av förutsättningarna för behandling av personuppgifter hos framförallt olika myndigheter som finns i de svenska registerförfattningarna. Farhågor har rests om att en förordning skulle medföra en risk för att det integritetsskydd som byggts upp genom sektorspecifika regleringar kan komma att försvagas. Utrymmet för att på nationell nivå ha sektorsspecifika regleringar skulle vara större om EU:s dataskyddsreglering ges formen av ett direktiv istället för en förordning. Stödet i rådet för ett direktiv har dock konsekvent varit lågt och i takt med att dataskyddsregleringen skapat utrymme och flexibilitet för att i nationell rätt anta särskilda bestämmelser för den offentliga sektorn, har stödet för ett direktiv minskat ytterligare. Tillräckligt stöd i rådet för att fortsätta driva frågan om ett direktiv, saknas. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till den flexibilitet rådets enats om för den offentliga sektorn, så bör regeringen kunna godta att dataskyddsregleringen ges formen av en förordning.

I övrigt kvarstår regeringens övergripande ståndpunkter i enlighet med faktapromemoria 2011/12:FPM117, se sid. 10.

Ordföranden konstaterade sammanfattningsvis att utskottet stödjer regeringens förslag till förändrad ståndpunkt.

Företrädarna för SD avstod från att delta i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:25.

§ 4

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats följande redogörelser:

2014/15:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2014

2014/15:NL1 Verksamhetsredogörelse Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2014

2014/15:RAN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens ansvarsnämnd 2014

2014/15:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2014

2014/15:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2014

2014/15:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2014

2014/15:RS5 Redogörelse för behandlingen av skrivelser till riksdagsstyrelsen.

Vid protokollet

Justeras 2015-03-10

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-01-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:26

§ 1–4

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X1

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X1

Mathias Sundin (FP)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Vakant (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Lawen Redar (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Mathias Tegnér (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Johan Pehrson (FP)

Suzanne Svensson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1 Avstod från att delta i beslutet.