Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Skatteutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-05-08

TID

09.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak

Statssekreterare Mikael Lundholm, åtföljd av dep.rådet Fredrik

Löfstedt, dep.sekr. Paul Elger, Lena Hiort af Ornäs Leijon och Raisa Svensson, Finansdepartementet, överdirektör Per Nilsson, Tullverket samt Per Hortlund, utredare HUI research, informerade och besvarade

frågor om höjda punktskatter på alkohol och tobak.

§ 2

EU-information

Statssekreterare Mikael Lundholm, dep.råden Ulf Rehnberg och

Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella skattefrågor på EU-området.

§ 3

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar KOM(2012) 206

Utskottet överlade med statssekreterare Mikael Lundholm, åtföljd av departementsråden Lena Gustafson och Ulf Rehnberg om förslag till ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar

KOM(2012) 206.

I ärendet förelåg PM den 6 maj 2014 från Finansdepartementets

skatte- och tullavdelning (Fi2014/1734) med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen är positiv till förslaget och anser att det är angeläget att företagen kan konkurrera på lika villkor och att dubbelbeskattning undviks. Det är viktigt att skatteintäkterna säkras samt att skatteuttaget är stabilt och effektivt, inte minst för en väl fungerande inre marknad. Det är vidare angeläget att reglerna är tydliga och förutsägbara för företagen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av

regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlems-staternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen KOM(2013) 796

Utskottet överlade med statssekreterare Mikael Lundholm, åtföljd av departementsråden Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, om förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen KOM(2013) 796.

I ärendet förelåg PM den 6 maj 2014 från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning (Fi2014/1734) med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen är i grunden positiv till att kommissionen har sett över innehållet i förordning (EG) nr 515/97. Regeringen är dock tveksam till att det införs krav på att transportörer ska rapportera till kommissionen om containerrörelser och till att kommissionen ska ges rätt att begära in handlingar från ekonomiska aktörer. Bestämmelserna om dataskydd behöver förbättras och omfatta såväl personuppgifter som kommersiella uppgifter.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag till en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner KOM(2013) 884

Utskottet överlade med statssekreterare Mikael Lundholm, åtföljd av departementsråden Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, om förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner KOM(2013) 884.

I ärendet förelåg PM den 6 maj 2014 från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning (Fi2014/1734) med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att den föreslagna rättsliga grunden, artikel 33 i FEUF, inte är korrekt. Kommissionen har inte visat att en reglering av gemensamma sanktionsskalor är nödvändig för att uppnå ett förstärkt tullsamarbete. Det är också problematiskt att förslaget innehåller inslag som är straffrättsliknande och som normalt förekommer i rättsakter där den rättsliga grunden är artikel 83 i FEUF. Regeringen kan dock acceptera ett mer begränsat direktiv som bara reglerar vad som utgör tullrättsliga överträdelser. Sådana bestämmelser skulle kunna underlätta det tullsamarbete som behövs vid tillämpningen av den gemensamma tullagstiftningen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

EU-handlingar

Inkomna EU-handlingar enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

2014 års ekonomiska vårproposition 2014 (SkU5y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över

proposition 2013/14:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Redovisning av skatteutgifter 2014 (SkU33)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2013/14:98 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum

tisdagen den 27 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 maj 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:27

§ 1

§ 2-

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Christina Oskarsson (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Hans Olsson (S)

X

X

Gunnar Andrén (FP)

X

X

Peter Persson (S)

X

O

Karin Nilsson (C)

X

X

Anders Karlsson (S)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

X

Lars Gustafsson (KD)

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

Jacob Johnson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

O

X

Teres Lindberg (S)

O

X

Anette Åkesson (M)

O

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2014-04-25