Protokoll utskottssammanträde 2012/13:11

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11

 

DATUM

2012-11-20

TID

11.03–12.33

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning (dataskyddsförordningen)

 

Utskottet överlade med statssekreterare Magnus G Graner m.fl. från Justitiedepartementet om kommissionens förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning, KOM(2012) 11. Regeringens förslag till svensk handlingslinje med avseende på förslaget var följande:

 

Regeringen välkomnar en modernisering av EU:s dataskyddsregelverk mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett under de senaste decennierna. Det är angeläget att säkerställa att det finns ett effektivt skydd för enskildas personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Samtidigt måste hänsyn tas till de berättigade behov som finns inom både den privata och den offentliga sektorn av att behandla personuppgifter. Nya administrativa bördor bör inte införas om det inte är nödvändigt för att skydda enskildas personliga integritet och kraven står i rimlig proportion till integritetsintresset.

 

Dataskyddsregleringen i EU har hittills bedömts vara förenlig med våra grundlagar, och det är av yttersta vikt att inte heller den kommande regleringen kommer i konflikt med grundlagarna. Det handlar framför allt om att säkerställa att offentlighetsprincipen och tryck- och yttrandefriheten inte inskränks.

 

Regeringen har under en längre tid verkat för att EU:s dataskyddsreglering ska utformas enligt en missbruksmodell, dvs. en modell som i princip tillåter personuppgiftsbehandlingen så länge den inte innebär en kränkning av den personliga integriteten. Redan när dataskyddsdirektivet genomfördes 1998 ansåg regeringen och riksdagen att direktivets hanteringsmodell framstod som omodern i ljuset av den alltmer genomgripande datoriseringen av samhället. Hanteringsmodellen innebär att själva hanteringen av personuppgifter regleras från det att uppgifterna samlas in till dess att de utplånas, oavsett om behandlingen kan betecknas som harmlös eller känslig från integritetssynpunkt. Förordningen bygger liksom direktivet på en sådan modell. Regeringen verkar i förhandlingarna

om förordningen för att en förenklad reglering ska införas för vardaglig behandling av personuppgifter bl.a. i löpande text, ljud och bild (t.ex. e-post och ordbehandling).

 

Det är angeläget att den EU-rättsliga dataskyddsregleringen inte medför att utrymmet blir för snävt för att på nationell nivå ha sådan preciserad reglering av förutsättningarna för behandling av personuppgifter hos framförallt olika myndigheter som finns i de svenska registerförfattningarna. Med en förordning finns det en risk att det integritetsskydd som byggts upp genom sektorsspecifika regleringar försvagas. Utrymmet för att på nationell nivå ha sådan reglering skulle vara större om EU:s dataskyddsreglering ges formen av ett direktiv och inte en förordning. Bland annat av detta skäl är det att föredra om regleringen ges formen av ett direktiv. I nuläget är det dock endast ett fåtal medlemsstater som förespråkar ett direktiv framför en förordning. Det finns därför skäl att undersöka andra sätt att skapa tillräckligt utrymme för nationell lagstiftning, i syfte att bibehålla dagens integritetsskydd.

 

Förordningen ger kommissionen möjlighet att i stor utsträckning meddela s.k. delegerade akter och genomförandeakter. Regeringen anser, i likhet med de flesta andra medlemsstater, att den delegation som ges till kommissionen är för omfattande och bör begränsas.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns ett starkt stöd i utskottet för uppfattningen att kommissionens förslag till förordning vore ett steg bakåt. I det fortsatta förhandlingsarbetet bör regeringen göra allt som står i dess makt för en reglering i ett direktiv snarare än en förordning. Vidare kan delegerade akter accepteras endast om det är absolut nödvändigt.

 

§ 2

Aktuella EU-frågor

 

Företrädare från Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet lämnade information och svarade på frågor om förslag till förordning om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt, öppenhetsförordningen, EU:s anslutning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, förslaget till direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, översynen av datalagringsdirektivet, direktivet om användning av PNR-uppgifter och god förvaltning i EU.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:10.

 

§ 4

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

 


 

§ 5

Nyinsatt sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl. 08.00.

 

§ 6

Inkommande besök

 

Bitr. kanslichefen anmälde inkommande besök av

 

-          egyptiska parlamentariker tisdagen den 4 december 2012 kl. 13.30. Peter Eriksson (MP) och Tuve Skånberg (KD) anmälde intresse.

 

-          fransk parlamentariker onsdagen den 12 december. Tuve Skånberg (KD) anmälde intresse.

 

§ 7

EU-bevakning

 

Föredraganden föredrog utsänd promemoria, 2012-11-15, om EU:s medborgarinitiativ: lägesrapport.

 

§ 8

Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning (KU3y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till skatteutskottet över proposition 2012/13:4 i de delar den berör frågor om sekretess.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetproposition 2012/13:1, redogörelse 2011/12:RS2 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2012-11-22

Peter Eriksson

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2012-10-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:11

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl -31/12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande