Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vapenlag (1996:67)

Svensk författningssamling 1996:67
t.o.m. SFS 2016:513
SFS nr: 1996:67
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1996-02-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:513
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål
som i lagen jämställs med skjutvapen.

2 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel,
harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av
krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra
liknande utskjutningsmedel.

3 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med
skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som
skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål
jämförliga anordningar,
f) slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor,
trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med
avfyrningsanordningar,
g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med
elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta,
och

h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan
ammunition än de är avsedda för. Lag (2011:467).

4 § Vad som sägs om skjutvapen gäller inte

a) salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,
b) skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är
avsedda för gastäta enhetspatroner,
c) bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
d) andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt
eller liknande bruk, och

e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande
ändamål. Lag (2006:386).

5 § Med ammunition förstås i denna lag patroner och projektiler till
handvapen som lagen tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel
till sådana patroner och projektiler.

6 § Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva
varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor. Lag (2010:1012).

7 § Denna lag gäller inte

a) hagel och andra massiva kulor,
b) projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-,
fjäder- eller harpunvapen,
c) kolsyrepatroner,
d) patronhylsor utan tändhatt avsedda för handvapen som lagen
tillämpas på, och

e) patroner avsedda för start- eller signalvapen.

8 § I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap. 6-11 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte
ammunition som innehas av staten.

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för
staten gäller endast 2 a kap. 1-4 och 6 §§. Lag (2014:591).


1 a kap. Behandling av personuppgifter i vapenregister och
vapenärenden

Personuppgiftsansvar

1 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden. Lag (2014:591).

2 § Polismyndigheten ska utse ett eller flera
personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i
vapenregister och vapenärenden.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt
personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud
utses eller entledigas. Lag (2014:591).

Behandling av känsliga personuppgifter

3 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket
när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas om
det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har
lämnats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och
behandlingen är nödvändig för handläggningen. Lag (2014:591).

4 § Vid sökning i personuppgifter som behandlas med stöd av
denna lag får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv
inte användas som sökbegrepp. Lag (2014:591).

Tillgången till personuppgifter

5 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad
varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter. Lag (2014:591).

Rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som avses i 15 §. Lag (2014:591).

Vapenregister

7 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra separata register över
1. personer och organisationer som enligt denna lag har
meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition
eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör
hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats
skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),
2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har
meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats
eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret),
3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd
enligt denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska
personer som har ett betydande inflytande över en sådan
juridisk person som har tillstånd att driva handel med
skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare
eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och
organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag
att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret), och
4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen
som Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets
personal. Registret får inte användas för att göra
automatiserade sammanställningar över personer som tillhör
hemvärnets personal. Lag (2014:895).

Vapenregistrens ändamål

8 § Vapenregistren ska ha till ändamål att
1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt
denna lag, och
2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet
eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till
skjutvapen. Lag (2014:591).

Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister

9 § Uppgifter i vapenregister får inte bevaras där längre än
vad som behövs för något av de ändamål som anges i 8 §. Lag (2014:591).

10 § Utan hinder av vad som sägs i 9 § ska uppgifter om
skjutvapen och sådana vapendelar som avses i 2 a kap. bevaras
i vapenregister i 20 år. Detsamma gäller uppgifter om namn,
adress och organisations- eller personnummer avseende den som
har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd
att driva handel med skjutvapen. Lag (2014:591).

11 § Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som
tillhör hemvärnets personal ska gallras när Försvarsmakten
har meddelat att uppgiften inte längre är aktuell. Lag (2014:591).

Utlämnande av uppgifter i vapenregister

12 § Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är
nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till
den myndighet som ansvarar för att framställa sådan
statistik. Lag (2014:591).

13 § Om det är förenligt med svenska intressen, får
personuppgifter som behandlas i vapenregister lämnas till
1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller
åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om
det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna
förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott,
eller
2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.

Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en
internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens
godkännande har tillträtt. Lag (2014:591).

14 § Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får
medges direktåtkomst till vapenregister.

En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje
tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter. Lag (2015:448).

Ytterligare föreskrifter

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om
1. förande av vapenregister,
2. åtkomst till uppgifter i registren,
3. digital arkivering, och
4. att personuppgifter som behandlas i vapenregister får
lämnas ut även i andra fall än som avses i 12-14 §§. Lag (2014:591).


2 kap. Tillstånd och auktorisation

Tillståndsplikt

1 § Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller
översyn, eller

d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet
har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga
skjutvapen (effektbegränsade vapen) och vapnet är
1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med
ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för
målskjutning, eller
2. ett harpunvapen.

Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet
enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av
tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om
krigsmateriel. Lag (2014:895).

Tillståndsmyndighet

2 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition

3 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas
1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller
höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och

a) har auktoriserats enligt 17 §, eller

b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en
stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,
3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt
särskilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, ett
landsting eller en stiftelse som står under länsstyrelsens
tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och
4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare
som har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant
vapen. Lag (2014:895).

4 § En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett
skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett
godtagbart ändamål. Tillstånd att inneha ett skjutvapen som
huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt
affektionsvärde för sökanden, får meddelas även för andra
ändamål än skjutning. I ett sådant fall får vapnet inte utan
särskilt tillstånd användas för skjutning. Lag (2000:147).

5 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det
skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas
endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet
skall avse. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet
skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras
varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med
hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet
inte kommer att behövas varaktigt. Lag (2000:147).

5 a § Tillstånd att inneha skjutvapen, som huvudsakligen har
prydnads- eller särskilt affektionsvärde, för andra ändamål än
skjutning, får meddelas endast om vapnet görs varaktigt
obrukbart. Trots detta får tillstånd meddelas om det finns
särskilda skäl för att vapnet skall få behållas i brukbart
skick. Lag (2000:147).

6 § Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller
enhandsvapen får meddelas endast om det finns synnerliga
skäl. Detta gäller dock inte för start- eller signalvapen. Lag (2014:895).

6 a § Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska
vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till
att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en
sådan begränsning.

Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra
veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går
ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya
tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

7 § Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ska
förvärva ett sådant vapen, gäller tillståndet under
förutsättning att förvärvet görs inom sex månader från dagen
för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten
bestämmer. Lag (2014:591).

8 § Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen
för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition
till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som
tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser.

Tillstånd att i andra fall inneha ammunition får meddelas
enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för
museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det
skäligen kan antas att ammunitionen inte kommer att missbrukas. Lag (2000:147).

9 § Skjutvapen eller ammunition får överlåtas endast till den som
har tillstånd eller rätt att inneha vapnet eller ammunitionen. Om
ammunition överlåts genom ombud skall ombudet ha eget vapentillstånd.

Tillstånd till handel med skjutvapen

10 § Tillstånd att driva handel med skjutvapen får endast
meddelas den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga
omständigheter är lämplig att driva sådan verksamhet. Tillstånd
får meddelas endast för handel som ska bedrivas yrkesmässigt.

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första
stycket, utom när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse
de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den
juridiska personen.

Om det sker en förändring av vem som har ett betydande
inflytande över en juridisk person, ska tillståndshavaren
snarast möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten. Lag (2014:591).

10 a § En juridisk person med tillstånd att driva handel med
skjutvapen ska ha en föreståndare som ansvarar för
verksamheten.

Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2014:591).

10 b § Om den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen
eller, i fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan
verksamhet är förhindrad att ansvara för verksamheten ska han
eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2014:591).

10 c § Endast den som uppfyller de krav som anges i 10 § första
stycket får godkännas som föreståndare eller ersättare. Lag (2012:306).

10 d § I ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska det
anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ
av skjutvapen tillståndet avser. Tillståndet ger rätt att
inneha de skjutvapen som anges där. Tillståndet får förenas med
villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska
skjutvapen än sådana som har tagits in för en viss köpare. Lag (2012:306).

Tillstånd att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige

11 § För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma
förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3 6 §§.

Tillstånd att föra in ammunition får meddelas den som har rätt att
inneha ammunitionen i Sverige, om det skäligen kan antas att
ammunitionen inte kommer att missbrukas.

12 § Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid
och för det ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de
skjutvapen och den ammunition som förts hit med stöd av
tillståndet. Tillståndet gäller under förutsättning att vapnen
och ammunitionen förs in inom sex månader från dagen för
tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten
bestämmer. Lag (2014:591).

13 § Skjutvapen eller ammunition får föras in till Sverige utan
särskilt tillstånd i följande fall:

a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den
ammunition som de i Sverige har rätt att inneha för personligt
bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för
museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att
inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig
myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen
med tillhörande ammunition
- vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt
eller tävling här,
- vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i
anslutning till tillfällig användning vid jakt eller tävling i
något av dessa länder.

Den som har fört in vapen och ammunition för sådan jakt eller
tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan
tillstånd inneha vapnen och ammunitionen i Sverige under högst
tre månader från dagen för införandet. Lag (2006:386).

14 § Skjutvapen och ammunition får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten. Lag (2016:268).

15 § Skjutvapen eller ammunition, som en resande fört med till
Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får
åter föras ut, om egendomen anmälts i behörig ordning för
Tullverket. Vapnen och ammunitionen tillfaller staten om
egendomen inte förs ut inom antingen fyra månader efter en
sådan anmälan eller den längre tid därefter som Tullverket i
det enskilda fallet bestämmer. I ett sådant fall skall
egendomen behandlas som om den hade förklarats förverkad. Lag (1999:433).

16 § Den som har rätt att driva handel med skjutvapen får
meddelas tillstånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen
som omfattas av handelstillståndet. I fråga om helautomatiska
skjutvapen krävs tillstånd för införsel i varje särskilt fall. Lag (2000:147).

Auktorisation och tillsyn av sammanslutningar för jakt- eller
målskytte

17 § En sammanslutning för jakt- eller målskytte får
auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig
skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.

Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895).

18 § Polismyndigheten utövar tillsyn över auktoriserade
sammanslutningar för jakt- eller målskytte.

Vid tillsynen ska Polismyndigheten kontrollera att
förutsättningarna för auktorisation som anges i 17 § fortfarande är uppfyllda.

En auktoriserad sammanslutning ska på begäran lämna
Polismyndigheten de upplysningar om verksamheten som
myndigheten behöver för sin tillsyn. Lag (2014:895).

Avgifter

19 § Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas
med stöd av denna lag. Lag (2015:335).

20 § Har upphävts genom lag (2014:591).

21 § Har upphävts genom lag (2014:591).

22 § Har upphävts genom lag (2014:591).


2 a kap. Märkning

Vid tillverkning m.m.

1 § Med tillverkning förstås i denna lag framställning av
sådana vapen och vapendelar som anges i 2 och 3 §§. Med
tillverkning förstås även sådan ändring eller ombyggnad av ett
vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad
blir ett väsentligt annorlunda vapen. Lag (2011:467).

2 § Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta
ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett
antändbart drivämne, ska förse vapnet med en unik märkning som
omfattar tillverkarens namn, landet eller platsen för
tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om
tillverkningsåret inte framgår av serienumret. Detta gäller
inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar som redan
är märkta på föreskrivet sätt.

Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets
1. slutstycke eller trumma,
2. eldrör eller pipa, och
3. stomme, låda och mantel. Lag (2011:467).

3 § Vad som anges i 2 § gäller också den som tillverkar ett
obrukbart vapen, om vapnet i brukbart skick skulle utgöra ett
sådant skjutvapen som omfattas av nämnda paragraf. Lag (2011:467).

4 § Den som tillverkar någon av de vapendelar som anges i 2 § andra stycket ska förse vapendelen med en unik märkning av det
slag som föreskrivs i 2 § första stycket. Detta gäller dock
inte om tillverkaren ska infoga vapendelen i ett vapen som ska
märkas vid tillverkningen. Lag (2011:467).

5 § När ett sådant vapen som anges i 2 eller 3 § överlåts från
staten till annan för permanent civilt bruk ska den myndighet
som överlåter vapnet se till att det har en unik märkning
varav framgår att överlåtelsen har skett från en svensk
myndighet.

Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap. Lag (2011:467).

6 § Den som tillverkar ammunition till ett sådant skjutvapen
som anges i 2 § ska märka varje förpackning med komplett
ammunition med uppgift om ammunitionstyp, kaliber,
varupartiets identifikationsnummer och tillverkarens namn.

Första stycket gäller inte ammunition som anges i 3 § 2 förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Lag (2011:467).

Vid införsel

7 § Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska
senast inom en månad efter införseln se till att föremålet
har en unik märkning med identifikationsnummer eller annan
uppgift som gör det möjligt att identifiera det. Märkningen
ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och
året för införseln.

Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst
tre månader från dagen för införseln, för in vapen eller
vapendelar till Sverige för
1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
2. reparation, översyn, service eller värdering,
3. utställning eller mässa,
4. resa genom landet, eller
5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid
tillfällig tjänstgöring i landet. Lag (2015:335).


3 kap. Utlåning av skjutvapen

1 § Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till
någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.

Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a
och 7 §§. Lag (2006:386).

1 a § Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid
enstaka tillfällen låna ut vapnet om
1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd
avser,
2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och
3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen.

Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte
om
1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som
lånet avser,
2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt, under
uppsikt av någon annan person som har godkänts av
Polismyndigheten att närvara vid provskjutning eller under
uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd
att inneha skjutvapen, eller
3. lånet avser ett start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

2 § Ett skjutvapen får inte lånas ut till den som kan antas komma
att missbruka vapnet.

3 § Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under arton år
endast om

a) vapnet skall användas vid en övning eller tävling som äger
rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas
tillstånd att inneha skjutvapen,
b) låntagaren har fyllt femton år, vapnet skall innehas och
användas under långivarens uppsikt och det inte är fråga om ett
enhandsvapen eller helautomatiskt vapen,
c) utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet skall
innehas och användas under långivarens uppsikt,
d) utlåningen avser start- eller signalvapen som skall användas
vid tävling eller övning, eller

e) låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ. Lag (2000:147).

4 § Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast
för användning under långivarens uppsikt eller för övning eller
tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning
som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett
sådant vapen eller i fråga om start- eller signalvapen. Lag (2000:147).

5 § Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde skall ha
avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på annat
sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen
lånas ut endast till den som uppfyller samma krav.

Detta gäller dock inte när vapnet skall användas enbart för
provskjutning, övning eller tävling på skjutbana eller vid jakt under
långivarens uppsikt.

6 § Vapenhandlare får låna ut skjutvapen till den som fyllt
arton år för sådan provskjutning på skjutbana som äger rum
under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas
tillstånd att inneha skjutvapen eller av vapenhandlaren själv
eller någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten
att närvara vid provskjutning.

Kravet på uppsikt gäller inte om låntagaren själv har rätt att
inneha ett vapen av den typ som lånet avser eller i fråga om
start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

7 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får i samband med
bevakningsuppdrag som kräver beväpning låna ut skjutvapen till
företagets väktare. Företaget får dock endast låna ut vapen till den
som har meddelats särskilt tillstånd att som lån inneha skjutvapen
för sådant ändamål.

8 § Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett
skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha
skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad
att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett
skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som
omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av
Polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger
rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas
tillstånd att inneha skjutvapen. Lag (2014:591).

9 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska
personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som
behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det
skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka
sådana vapen som ansökan avser. Lag (2006:386).

10 § Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den
tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt
tillstånd även inneha ammunition till vapnet. Lag (2006:386).


4 kap. Ändring, reparation och skrotning av skjutvapen

1 § Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om
vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett
väsentligt annorlunda vapen. Detta gäller dock inte om innehavaren
har tillstånd att driva handel med skjutvapen och även det ändrade
vapnet omfattas av tillståndet.

2 § Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt
tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel
bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken,
ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller
armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd
byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen
lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till
Polismyndigheten. Lag (2006:386).

3 § För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och
tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana
vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana
åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också
lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt
handha vapnet. Lag (2006:386).

4 § Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till
Polismyndigheten. Den som lämnar ett vapen för skrotning ska
bifoga tillståndsbeviset. Lag (2014:591).


5 kap. Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

1 § Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta
hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte
finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

2 § När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i
säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert
förvaringsutrymme.

Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade
skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs
med skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det
inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt. Lag (2000:147).

3 § En innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin
ammunition till någon annan för förvaring om han eller hon
inte själv kan ta hand om egendomen eller om det annars finns
särskilda skäl. För sådan förvaring krävs tillstånd om inte
utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid
tillståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta
möjligheten för mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.

Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller
hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ. Lag (2014:591).

4 § Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen eller
ammunition skall vidta betryggande åtgärder för att förhindra
att någon obehörig kommer åt vapnet eller ammunitionen. Vapnet
skall vara oladdat och, om det lämpligen kan ske, isärtaget och
nerpackat. Lag (2000:147).

5 § När det finns särskild anledning till det får
Polismyndigheten även i annat fall än som avses i 2 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska förenas med
villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt. Lag (2014:591).

6 § Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet
enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss
tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till
vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är
att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen
inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning
bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Lag (2000:147).

7 § Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att
låta Polismyndigheten få tillträde för att kontrollera att
förvaringsbestämmelserna följs. Lag (2014:591).


6 kap. Återkallelse av tillstånd, omhändertagande av vapen och
ammunition, m.m.

Återkallelse av tillstånd

1 § Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in
skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten
om

a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha
skjutvapen,
b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat
Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att
förvaringsbestämmelserna följs,
c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
eller

d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla
tillståndet.

Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara
skjutvapen hos någon annan. Lag (2014:591).

2 § Ett tillstånd att inneha ammunition ska återkallas av
Polismyndigheten om

a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla
tillståndet. Lag (2014:591).

3 § Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska
återkallas av Polismyndigheten om

a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla
tillståndet.

Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har
åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift
eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga
om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller
översyn. Lag (2014:591).

3 a § Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av
Polismyndigheten om

a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha
skjutvapen,
b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla
tillståndet. Lag (2014:591).

Återkallelse av godkännande

3 b § Ett godkännande som föreståndare eller ersättare ska
återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för
godkännandet inte längre finns. Lag (2014:591).

Återkallelse av auktorisation

3 c § En auktorisation enligt 2 kap. 17 § ska återkallas av
Polismyndigheten om förutsättningarna för auktorisationen
inte längre finns. Lag (2014:895).

Omhändertagande av vapen, ammunition och tillståndsbevis

4 § Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande
ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller

b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer
att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett
omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om
hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av
polismän, jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal
vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade
tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas
till Polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om
omhändertagandet ska bestå. Lag (2012:306).

4 a § Om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande
enligt 4 §, ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas
skyndsamt.

Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse
har prövats.

Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart
lämnas tillbaka. Lag (2014:591).

4 b § Medför någon ett skjutvapen utan att kunna visa att han
eller hon har rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas. En sådan åtgärd får vidtas av en polisman, jakttillsynsman som
länsstyrelsen förordnat eller av personal vid Kustbevakningen
eller Tullverket.

Sedan en vecka förflutit efter omhändertagandet skall vapnet
återställas, om det inte har tagits i beslag eller det
tillstånd som medfört rätt att inneha vapnet har återkallats. Detsamma gäller dessförinnan, om den som medförde vapnet kan
styrka sin rätt att ha detta med sig. Lag (2012:306).

5 § Om det finns någon som har rätt att inneha och förfoga över
skjutvapen eller ammunition som tagits om hand, skall egendomen
lämnas tillbaka så snart det skäligen kan antas att det inte längre
finns någon risk för missbruk.

Anmälningsskyldighet

6 § En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl
är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta
till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med
hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att
patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.

Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket
gäller även i fråga om en person som genomgår
rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,
m.m. Lag (2014:591).

7 § Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som
kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är
olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart
underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter. Om
Säkerhetspolisen får kännedom om sådana omständigheter ska
myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet medger
det underrätta Försvarsmakten om dessa. Lag (2015:448).


7 kap. Inlösen av vapen och ammunition

1 § Skjutvapen eller ammunition skall lösas in av staten om

a) tillståndet att inneha vapnet eller ammunitionen har återkallats
utan att egendomen samtidigt har förklarats förverkad eller tagits i
beslag,
b) innehavaren har avlidit,
c) ansökan har avslagits i fråga om tillstånd att inneha ett vapen
eller ammunition som förvärvats genom arv, testamente eller
bodelning, eller

d) domstol har beslutat att ett vapen eller ammunition, som någon
innehar utan att ha rätt till det, inte skall förverkas eller
åklagaren i ett sådant fall har beslutat att inte föra talan om
förverkande.

2 § Ett skjutvapen eller ammunition skall inte lösas in, om
egendomen lämnas för skrotning eller överlåts till någon som har rätt
att inneha vapnet eller ammunitionen och om detta görs inom

a) ett år från det att innehavaren avled, eller

b) tre månader från det att tillståndet att inneha vapnet eller
ammunitionen återkallades, ansökan om innehav avslogs, beslut i
förverkandefrågan meddelades av domstol eller åklagare eller beslaget
hävdes.

Vapnet eller ammunitionen skall inte heller lösas in, om ansökan om
tillstånd att inneha vapnet görs inom samma tid. Avslås ansökan skall
vapnet eller ammunitionen lösas in, om egendomen inte inom tre
månader från dagen för beslutet i tillståndsärendet överlåts till
någon som har rätt att inneha den.

Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång
med högst sex månader.

3 § Innehavare av ett skjutvapen eller ammunition som ska
lösas in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna
över vapnet eller ammunitionen till myndigheten eller den som
myndigheten bestämmer. Om det finns ett tillståndsbevis eller
någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas över
till Polismyndigheten. Lag (2014:591).

4 § För vapen eller ammunition som löses in skall betalas ersättning
med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet.

5 § Polismyndigheten prövar frågor om inlösen enligt denna lag.


8 kap. Vapen och ammunition i dödsbo och konkursbo

1 § Skjutvapen och ammunition som ingår i ett dödsbo eller ett
konkursbo får utan särskilt tillstånd innehas av den som har tagit
hand om boet till dess

a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha
den,
b) egendomen skall överlämnas enligt 2 § eller, i fråga om dödsbo, 7 kap. 3 §, eller

c) i fråga om konkursbo, konkursen har avslutats.

2 § Om skjutvapen eller ammunition ingår i ett dödsbo eller
ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen
tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan
som myndigheten anvisar, när det finns särskild anledning
till det. Den som har hand om boet är i så fall skyldig att
efter Polismyndighetens beslut lämna över vapnen och
ammunitionen till den som ska förvara egendomen. Lag (2014:591).

3 § Bestämmelser om inlösen av vapen och ammunition i dödsbo
finns i 7 kap.


9 kap. Straff och förverkande

1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha
rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen
till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för
vapenbrott till fängelse i högst två år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är
ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2014:894).

1 a § Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms
för grovt vapenbrott till fängelse i lägst ett och högst fyra
år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om
1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan
plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i
ett fordon på en sådan plats,
2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera
vapen, eller
4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt,
döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst
tre och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet,
överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal
vapen. Lag (2014:894).

1 b § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 2-4 eller 7 §. Detsamma gäller den som uppsåtligen förfalskar
eller utan lov utplånar, avlägsnar eller ändrar sådan
märkning.

Till ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 2 a
kap. 7 § döms det inte om gärningen är belagd med straff
enligt 1 eller 1 a §. Lag (2014:894).

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att
använda det för något annat ändamål än det som han eller hon
är berättigad till,
b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring
hos någon annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om
transport i 5 kap. 4 § eller mot villkor i fråga om förvaring
av vapen som meddelats med stöd av denna lag,
c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1-3 §§ i
fråga om skjutvapen eller ammunition som innehas av
sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade
bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av
vapenhandlare,
d) innehar ammunition utan att ha rätt till det eller inte
följer ett beslut att lämna över ammunition för inlösen,
e) överlåter ammunition till någon som inte har rätt att
inneha ammunitionen,
f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d genom att olovligen överföra vapen eller
ammunition till ett annat land, eller

i) förvarar ett skjutvapen åt någon annan utan att
föreskrivet tillstånd till förvaringen finns eller bryter mot
bestämmelserna om användning vid förvaring i 5 kap. 3 § andra
stycket.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar för otillåtet innehav
av ammunition eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon
annan döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §. Lag (2014:894).

3 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e genom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla
utförsel eller utlåning av skjutvapen. Lag (2006:386).

4 § Bestämmelser om straff för olovlig införsel av vapen eller
ammunition och för försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1257).

5 § Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b § eller 2 § första stycket a ska förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
ammunition som har varit föremål för brott som avses i 2 § första stycket d eller e. I stället för vapnet eller
ammunitionen kan dess värde förklaras förverkat. Om ett vapen
förklaras förverkat får även ammunition som hör till vapnet
förklaras förverkad.

Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också
gälla en vapendel.

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om
det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2014:894).

6 § Jakttillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen samt personal
vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade
tjänstemän vid länsstyrelsen har samma befogenhet som polismän att ta
sådan egendom i beslag som skäligen kan antas vara förverkad enligt
denna lag.

7 § Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition
till Polismyndigheten, får åtal mot honom eller henne för
olovligt innehav av vapnet eller ammunitionen väckas av
åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2014:591).

8 § För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:513).


10 kap. Överklagande

1 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag som gäller en
fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten
för beslutet.

I övriga fall överklagas beslut enligt denna lag till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets det första beslutet
fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:591).

2 § Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna
lag ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas. Polismyndighetens beslut om återkallelse av handelstillstånd
eller återkallelse av auktorisation ska dock gälla omedelbart
endast i de fall det har förordnats i beslutet. Ett sådant
förordnande får meddelas om det finns särskilda skäl. Lag (2014:895).


11 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska
tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att
användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga
säkerhet,
b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en
projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde
eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för
att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,
c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska
gälla innehav av skjutvapen som lämnats över från staten till
- statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära
försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen,
- den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel,
eller
- frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen
eller ammunition från Sverige till ett annat land,
e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige
eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i
ett annat land och inte ska använda vapnet endast i Sverige,
ska anmäla detta till Polismyndigheten,
f) att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen och
ammunition som en företrädare för en annan stats myndighet
medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa
för tjänsteändamål genom Sverige, och

g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §. Lag (2015:335).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de
förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd
att inneha eller låna skjutvapen,
c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med
skjutvapen och vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,
d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid
ändring och reparation av skjutvapen,
e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars
förvaring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på
sammanslutningars förvaring av ammunition,
f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för
tillstånd enligt denna lag,
g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har
tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige,
h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av
att personer bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva
skjutvapen i ett annat land,
i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och
som är bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten
om förvärvet,
j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och

k) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga
om transport av skjutvapen och ammunition. Lag (2014:895).

3 § Regeringen får besluta att lagen inte skall gälla
skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande stats
militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för
internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering. Lag (2004:1005).


Övergångsbestämmelser

1996:67
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.
2. Genom lagen upphävs vapenlagen (1973:1176).
3. Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att förvärva,
inneha, föra in eller handla med skjutvapen eller ammunition skall
anses ha tillstånd till det också enligt denna lag, om tillståndet
har beviljats enligt kungörelsen (1927:338) med vissa bestämmelser
angående skjutvapen och ammunition, vapenkungörelsen (1934:315),
vapenförordningen (1949:340) eller vapenlagen (1973:1176). Detta
gäller också den som fått ett föreskrivet bevis om att han eller hon
deklarerat innehav av vapen enligt någon av de nu nämnda
kungörelserna (deklarationsbevis).
4. Den som vid lagens ikraftträdande är berättigad enligt andra
punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:1008) om ändring i
vapenlagen (1973:1176) att inneha ett start- eller signalvapen utan
tillstånd får även fortsättningsvis inneha vapnet utan tillstånd.
5. Den som vid lagens ikraftträdande med stöd av bestämmelsen i 12 § första stycket vapenlagen (1973:1176) innehar ammunition som inte är
avsedd för samma ändamål som rätten att inneha vapnet avser, får utan
särskilt tillstånd inneha ammunitionen till den 1 oktober 1996 eller,
om ansökan om tillstånd att inneha ammunitionen gjorts före den
tidpunkten, till dess ansökan har blivit slutligt prövad.

Om innehavaren inte längre har rätt att inneha viss ammunition
enligt första stycket, skall ammunitionen lösas in av staten enligt
bestämmelserna i 7 kap.
6. I ärenden som gäller ansökan enligt vapenlagen (1973:1176) tillämpas den nya lagen vid prövning efter ikraftträdandet.
7. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om
polismyndighetens beslut har meddelats före ikraftträdandet.

2000:147
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje stycket och 5 kap. 7 § träder dock i kraft den 1 juli 2002.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § om tillstånd att inneha vissa
skjutvapen för andra ändamål än skjutning tillämpas endast i
fråga om tillstånd som meddelas efter den 1 juli 2000. Detsamma
gäller bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket om
tidsbegränsning av tillstånd att inneha helautomatiskt vapen
eller enhandsvapen för flerskott.
3. Den som före den 1 juli 2000 av polismyndigheten har
godkänts att ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller
skrotning skall anses ha tillstånd till det enligt denna lag.
4. Den som före den 1 juli 2000 hos polismyndigheten har gjort
anmälan om förvaring hos annan skall anses ha tillstånd till
det enligt denna lag till den 1 juli 2002.
5. I fråga om förvaring av skjutvapen tillämpas äldre
bestämmelser till den 1 juli 2002, om tillstånd att inneha
skjutvapnet meddelats före den 1 juli 2000.

2006:386
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den som vid ikraftträdandet innehar en salutkanon, som genom
denna lag kommit att omfattas av tillståndskravet i 2 kap. 1 §,
får inneha salutkanonen utan tillstånd till och med den 30 juni 2007. Om en ansökan om tillstånd görs innan dess, får
salutkanonen innehas utan tillstånd till dess att beslutet i
ansökningsärendet har vunnit laga kraft. För en salutkanon som
får innehas utan tillstånd med stöd av denna punkt gäller äldre
bestämmelser.
3. För vapen som har tagits emot för skrotning före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2011:467
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelserna i 2 a kap. 2-4 och 6 §§ tillämpas på
tillverkning som avslutas efter ikraftträdandet.
3. Den som vid ikraftträdandet innehar en mantel får inneha
denna utan tillstånd till utgången av december 2011 eller, om
ansökan om tillstånd har gjorts före sistnämnda tidpunkt, till
dess att slutligt beslut i tillståndsfrågan har vunnit laga
kraft.

2012:306
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Registrering enligt 2 kap. 18 § första stycket 3 av fysiska
personer som har ett betydande inflytande över en juridisk
person med tillstånd att driva handel med skjutvapen behöver
endast ske om lämplighetsprövningen har skett efter
ikraftträdandet.

2014:591
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

2014:895
1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. De sammanslutningar som av Rikspolisstyrelsen vid utgången
av 2014 har bedömts uppfylla kraven i tidigare 2 kap. 3 § b
för att kunna meddelas tillstånd till innehav av skjutvapen,
ska anses vara auktoriserade enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 17 § och tas upp i registret över auktoriserade
sammanslutningar för jakt- eller målskytte enligt 1 a kap. 7 § första stycket 4.