Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Telelag (1993:597)

Svensk författningssamling 1993:597
t.o.m. SFS 2002:282
SFS nr: 1993:597
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-06-10
Omtryck: SFS 1999:578
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:282
Upphävd: 2003-07-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:389
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet och
abonnentupplysning.

I lagen avses med

abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om
tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt
tillgängligt telenät,
abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om
abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av
abonnentuppgifter för sådant ändamål,
användare: den som använder eller efterfrågar teletjänster inom
ett allmänt tillgängligt telenät,
gränssnitt: nätanslutningspunkt varigenom en användare får
tillgång till ett allmänt tillgängligt telenät eller
radiogränssnitt som anger förbindelsen mellan radioutrustningar
samt tekniska specifikationer för dessa,
hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som
avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om
tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG,
mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning
tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,
nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav,
samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som
möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten
fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl
fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få
tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,
telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och
som medger överföring av telefaxmeddelanden samt
datakommunikation via låghastighetsmodem,
telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i
övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller
elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad
ledare,
telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden,
teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet,
teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan,
televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller
tillhandahållande av nätkapacitet.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av
program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje
stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2002:282).

2 § Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och
myndigheter skall få tillgång till effektiva
telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kostnad. Häri ligger bl.a.5
1. att var och en skall få möjlighet att från sin stadigvarande
bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja
telefonitjänst till ett rimligt pris inom ett allmänt
tillgängligt telenät,
2. att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga
villkor, samt
3. att telekommunikationerna skall vara uthålliga och
tillgängliga under kriser och krig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras
tillgång till teletjänster eller nätkapacitet genom statlig
upphandling. Lag (1997:397).

3 § Vid tillämpningen av lagen skall en strävan vara att skapa
utrymme för och upprätthålla en effektiv konkurrens inom alla
delar av telekommunikationsområdet såsom ett medel att uppnå de
i 2 § angivna syftena.

4 § För sådan televerksamhet som innefattar användning av
radiosändare gäller, utöver denna lag, lagen (1993:599) om
radiokommunikation.

Om anslutning av utrustning till ett allmänt tillgängligt
telenät finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning. Lag (2000:123).

Anmälningsplikt

5 § Följande tjänster får inom ett allmänt tillgängligt telenät
tillhandahållas först efter anmälan till den myndighet som
regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten):
1. telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,
2. mobil teletjänst,
3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur
nummerplan för telefoni enligt 37 §, samt
4. nätkapacitet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsplikten. Lag (1999:578).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall hos Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de
företag som bedriver televerksamhet och har ett betydande
inflytande på den svenska marknaden. Lag (1997:397).

Tillståndsplikt m.m.

7 § Förutom anmälan enligt 5 § krävs tillstånd enligt denna lag
för rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät
tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,
mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en
omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet
användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Tillstånd får avse ett visst område eller hela landet. Lag (1999:578).

8 § Frågor om tillstånd prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (1997:397).

9 § Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela
förhandsbesked om tillstånd enligt 7 § behövs för viss
televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under
de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet. Lag (1999:578).

10 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag
från tillståndsplikten enligt 7 §, om det finns särskilda skäl.

Om det behövs för att följa utvecklingen på
telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela
föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt
telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av
anmälningsplikten enligt 5 § skall lämna upplysningar om
verksamheten. Lag (1999:578).

11 § Ett tillstånd skall gälla tills vidare. Tillstånd som
avser tillhandahållande av mobil teletjänst eller av
nätkapacitet för sådan verksamhet får dock tidsbegränsas. Lag (2000:210).

12 § Ett tillstånd skall återkallas om verksamheten bedrivs i
strid med denna lag eller i strid med föreskrifter eller
villkor som har meddelats med stöd av lagen och avvikelsen inte
kan anses vara av mindre betydelse. Om inte särskilda skäl
föreligger får dock återkallelse ske först sedan
tillståndshavaren har lämnats tillfälle att vidta rättelse.

Gäller avvikelsen endast en viss del av verksamheten får
återkallelsen begränsas till denna del.

Återkallelse får även ske om förutsättningarna för att meddela
tillstånd inte längre föreligger eller om tillståndshavaren
begär det.

Om tillståndet återkallas, får tillsynsmyndigheten besluta hur
verksamheten skall avvecklas. Lag (1997:397).

Tillståndsprövning

13 § Tillstånd enligt 7 § skall beviljas om inte den sökande
saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och
med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om
tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall
finns i 14 §. Lag (1999:578).

14 § När fråga uppkommer om att meddela tillstånd att inom ett
allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla nya eller
väsentligt ändrade mobila teletjänster eller nätkapacitet för
sådan verksamhet och det kan antas att det frekvensutrymme som
kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge
tillstånd åt alla som vill driva sådan verksamhet, skall
prövningen ske efter ett förfarande med allmän inbjudan till
ansökan.

Detsamma gäller när det frekvensutrymme som avsatts för
verksamheter enligt första stycket utökas eller på annat sätt
medger att ytterligare tillstånd meddelas utan att pågående
användning begränsas. Inbjudningsförfarandet skall då avse
endast det frekvensutrymme som härigenom blivit tillgängligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de sakliga
grunder som skall tillämpas vid prövning enligt denna paragraf. Lag (2000:210).

Tillståndsvillkor

15 § Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet får förenas
med villkor om skyldighet för tillståndshavare
1. att på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänst till fast
nätanslutningspunkt åt var och en som efterfrågar denna tjänst,
2. att med beaktande av tillgänglig kapacitet tillhandahålla
annan nätkapacitet än för mobila teletjänster på vissa villkor
åt den som efterfrågar sådan,
3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,
4. att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet,
tillgänglighet och kvalitet, och så att ett effektivt
frekvensutnyttjande främjas,
5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 23, 34 eller 66 §,
6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera
uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i
den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,
7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i
en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning
tillgodoser allmänhetens behov, samt
8. att på skäliga villkor tillhandahålla telefonisttjänster.

Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet skall förenas med
villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om det sätt
på vilket tillståndsvillkoren skall fullgöras. Lag (2002:282).

16 § Tillståndsvillkor skall gälla för en bestämd tid. Ändring
av tillståndsvillkor under löpande villkorsperiod får ske
endast enligt förbehåll i meddelade villkor eller efter
medgivande av tillståndshavaren och efter hörande av annan
tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen.

Hemlig teleavlyssning m.m.

17 § Den som beviljas tillstånd enligt 7 § skall bedriva denna
televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning kan verkställas och så att
verkställandet inte röjs.

Innehållet i och uppgifter om de avlyssnade eller övervakade
telemeddelandena skall göras tillgängliga så att informationen
enkelt kan tas om hand. Lag (1999:578).

Tillhandahållande av teletjänster m.m.

18 § Den som inom ett allmänt tillgängligt telenät
tillhandahåller teletjänster eller nätkapacitet skall se till
att verksamheten uppfyller rimliga krav på god funktion och
teknisk säkerhet. Lag (1997:397).

19 § En operatör av ett allmänt tillgängligt telenät skall
informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer
som skall följas vid anslutning till nätet samt offentliggöra
noggranna och adekvata tekniska specifikationer för de
gränssnitt som erbjuds. Lag (2000:123).

20 § Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig
enligt 5 § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte
ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som
är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster
eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess
användare skadas eller att nätets drift störs.

Om anslutning till telenät avbryts eller begränsas skall
teleoperatören på begäran upplysa om skälen till detta. Lag (1999:578).

21 § Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast
nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 6 § skall i god tid
före genomförandet till tillsynsmyndigheten och till användare
som berörs av åtgärden anmäla sådana åtgärder som avbryter,
avslutar, avsevärt förändrar eller begränsar tillgängligheten
av teletjänster i nätet. Lag (1999:578).

22 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav
enligt 18-21 §§. Lag (1999:578).

23 § Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 5 § är skyldig
1. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer
av de internationella överenskommelser som Sverige har biträtt,
2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av
särskilda teletjänster,
3. att medverka till att telemeddelanden, utan kostnad för
användaren, kan förmedlas till samhällets alarmerings- och
räddningstjänst,
4. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer
under höjd beredskap,
5. att årligen redovisa sin verksamhet i de delar som omfattas
av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade
för verksamheten samt ställa redovisningen till förfogande för
tillsynsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten, samt
6. att på begäran av en myndighet lämna upplysningar om
verksamheten för statistikändamål.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om i vilken
utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det
sätt på vilket detta skall ske. Lag (2002:282).

23 a § Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och
som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller
nätkapacitet skall tillgodose en begäran om att på
marknadsmässiga villkor upplåta nätkapacitet i nätet för
tillhandahållande av mobila teletjänster inom ett allmänt
tillgängligt telenät. En sådan skyldighet föreligger dock
endast i den mån det finns tillgänglig kapacitet i nätet och om
det kan ske utan att nätet eller dess användare skadas eller
att nätets drift störs. Skyldigheten gäller inte i förhållande
till andra tillståndshavare som innehar telenät för mobila
teletjänster. Framställs begäran av flera och finns det inte
tillgänglig kapacitet för samtliga, avgör tillståndshavaren
vems eller vilkas begäran som skall tillgodoses.

Upplåtelse enligt första stycket skall ske på villkor som är
icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren
tillämpar för sin egen verksamhet och, om upplåtelse sker till
flera, är konkurrensneutrala i förhållandet mellan dessa. Lag (2000:210).

23 b § Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och
som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller
nätkapacitet skall tillgodose en begäran av en annan
tillståndshavare om att på marknadsmässiga villkor låta
abonnenter hos denne via detta nät sända och ta emot
telemeddelanden. Skyldigheten gäller bara under förutsättning
att
1. den andre tillståndshavaren innehaft tillstånd att
tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet i högst
sju år,
2. fråga är om område där telemeddelanden inte kan förmedlas
via den andre tillståndshavarens telenät för mobila
teletjänster,
3. fråga är om tjänst som båda tillståndshavarna
tillhandahåller, och
4. fråga är om tjänst för vilken den som skall tillgodose en
begäran har innehaft tillstånd i mer än fem år.

En begäran enligt första stycket skall tillgodoses på villkor
som är icke-diskriminerande i förhållande till vad
tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet och, om det
finns flera andra tillståndshavare, är konkurrensneutrala i
förhållandet mellan dessa.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från
skyldigheten enligt första stycket om det finns särskilda skäl.

Om flera juridiska personer inom samma koncern beviljats
tillstånd skall de anses som en enda tillståndshavare vid
tillämpning av denna paragraf. Lag (2000:546).

24 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd
enligt 7 § och har en dominerande ställning på den svenska
marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs
av tillståndet avskild från annan verksamhet. Lag (1999:578).

25 § Avtal om anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät
skall innehålla uppgifter om
1. leveranstid för anslutningen,
2. de underhållstjänster som erbjuds,
3. den kvalitetsnivå som erbjuds,
4. det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten
inte tillhandahålls enligt avtalet, och
5. hur ett tvistlösningsförfarande enligt 58-60 §§ inleds.

Om avtalet inte innehåller de uppgifter som avses i första
stycket får tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter
anmälan av en sammanslutning av användare förelägga parterna
att ändra avtalet. Lag (1999:578).

26 § Villkoren för tillhandahållande av telefonitjänst till
fast eller mobil nätanslutningspunkt inom ett allmänt
tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav
och information enligt första stycket. Lag (1999:578).

27 § har upphävts genom lag (2001:166).

Taxor för teletjänster m.m.

28 § Taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta
nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och
för tillhandahållande av en hyrd förbindelse inom ett sådant
nät skall grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls
av en teleoperatör som har ett betydande inflytande på
marknaden för sådana tjänster och är anmäld enligt 6 §.

Teleoperatören skall offentliggöra de rabattsystem som
tillämpas och lämna information om taxeförändringar i god tid
innan ändringarna genomförs. Lag (1999:578).

29 § En teleräkning som gäller användning av teletjänst mellan
fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt
telenät skall innehålla tillräckliga uppgifter för att medge
kontroll av kostnaderna för användningen om inte abonnenten har
begärt att räkningen skall vara ospecificerad. Samtal som är
avgiftsfria för den abonnent som ringer upp får inte anges på
teleräkningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
uppgifter enligt första stycket. Lag (1999:578).

30 § Tillhandahållande av telefonitjänst till fast
nätanslutningspunkt får avbrytas om tjänsten inte betalas i
rätt tid.

Innan tillhandahållandet avbryts skall abonnenten uppmanas att
betala inom viss skälig tid. Abonnenten skall också underrättas
om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten får tillhandahållandet inte avbrytas.

Gäller utebliven betalning viss tjänst skall avbrottet
begränsas till den tjänsten om det är tekniskt möjligt och om
abonnenten inte tidigare fått en betalningsuppmaning eller har
vilselett teleoperatören. Lag (1999:578).

31 § Regeringen får, utan hinder av 28 §, föreskriva att taxor
för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett
allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå. Lag (1999:578).

Samtrafik

32 § Den som tillhandahåller teletjänst som är
anmälningspliktig enligt 5 § är skyldig att på begäran bedriva
samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är
anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett
allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i
en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet
användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast
nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn
till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för
samtrafik avseende telefonitjänst till mobil
nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett
betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld
enligt 6 §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor
bestämmas.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från
skyldigheten enligt första stycket om den begärda samtrafiken i
beaktansvärd utsträckning skulle begränsa den
samtrafikskyldiges verksamhet. Lag (1999:578).

33 § Den som bedriver samtrafik skall anmäla sådana tekniska
förändringar i nätet som påverkar samtrafiken till
tillsynsmyndigheten i god tid före genomförandet. Lag (1997:397).

34 §6 Utöver vad som följer av 32 § är den som tillhandahåller
teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § och är anmäld
enligt 6 § skyldig
1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med
telenät för samtrafik,
2. att offentliggöra sina villkor för samtrafik,
3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär
samtrafik,
4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för
överenskommelser om samtrafik,
5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt
6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och
kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader
för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller
mobila teletjänster.

Den som är anmäld enligt 6 § skall på begäran av
tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är
sådan som sägs i 32 § andra stycket första meningen.

Om ett villkor som avses i första stycket 2 inte stämmer
överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får
tillsynsmyndigheten besluta att villkoret skall ändras på ett
visst sätt.

Den som inte tillgodoser en begäran om sammankoppling skall
upplysa om skälen till detta. Lag (1999:578).

35 § Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för
att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta
att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig
enligt 5 § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan
verksamhet.

Tillsynsmyndigheten får därvid fastställa nödvändiga villkor
för samtrafiken. Lag (1999:578).

36 §7 Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt
tillgängligt telenät är skyldig att på begäran, av någon annan
som tillhandahåller sådan nätkapacitet, medverka till
sammankoppling av telenätet med dennes telenät för att upprätta
sammanhängande förbindelser i näten.

Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om
samtrafik i 33, 34 första stycket 3-5 och tredje stycket samt 35 §§ tillämpas. Lag (1999:578).

Nummerplanering

37 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten fastställer nummerplaner och får meddela
föreskrifter om planerna och deras användning. Planerna skall
vara utformade så att teleoperatörers telenät och teletjänster
kan nås på ett likvärdigt sätt. Lag (1999:578).

38 § Den som tillhandahåller teletjänster inom ett allmänt
tillgängligt telenät eller i samtrafik med ett sådant telenät
är skyldig att följa fastställda nummerplaner.

39 § Den som tillhandahåller teletjänst enligt 5 § 1 eller 3,
digital mobiltelefonitjänst eller mobil teletjänst som består i
överföring av text skall se till att telenätet medger att en
abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av
teleoperatör.

Om abonnenten begär det skall telefonnummer som används för
sådan tjänst överlämnas till en annan teleoperatör för att
denne skall tillhandahålla tjänsten. Telefonnummer som används
för tjänst som avses i 5 § 1 behöver överlämnas endast för
tillhandahållande inom samma riktnummerområde. Lag (2001:166).

39 a § Den som överlämnar ett telefonnummer enligt 39 § skall
till den som tillsynsmyndigheten bestämmer genast lämna de
uppgifter som är nödvändiga för dirigering av telemeddelanden
till telefonnumret. Andra uppgifter som kan vara direkt eller
indirekt hänförliga till en fysisk person än uppgifter om
telefonnummer och berörda teleoperatörer får inte lämnas utan
samtycke från personen.

Tillsynsmyndigheten får utse någon att i en databas
sammanställa sådana uppgifter som avses i första stycket och
lämna dem till teleoperatörer, i den mån dessa behöver
uppgifterna för dirigering av telemeddelanden, och andra som
tillsynsmyndigheten bestämmer. Den utsedda databasoperatören
skall i förhållande till teleoperatörerna tillämpa villkor som
är konkurrensneutrala och får ta ut den ersättning som är
skälig med hänsyn till kostnaderna.

Bestämmelserna i denna lag om televerksamhet och teleoperatörer
gäller i tillämpliga delar för den databasverksamhet som avses
i andra stycket. Lag (2001:166).

40 § Tillståndshavare som inom ett allmänt tillgängligt telenät
tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt
eller digital mobiltelefonitjänst, skall se till att abonnenten
kan få tillgång till teletjänster som tillhandahålls av någon
annan som tillståndshavaren bedriver samtrafik med. Abonnenten
skall kunna välja en sådan tjänst genom ett stående val (förval). Det skall vara möjligt att välja bort förvalet vid
enstaka telefonsamtal. Lag (1999:578).

41 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken
utsträckning kraven enligt 39 och 40 §§ skall fullgöras och hur
detta skall ske.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från
skyldigheten enligt 39 och 40 §§ om det finns särskilda skäl.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om kraven enligt 39 a §. Lag (2001:166).

42 § Ersättning för att överlämna telefonnummer enligt 39 § får grundas endast på driftskostnader för överlämnandet. Detsamma gäller ersättning för förval enligt 40 §.

Den som har överlämnat ett telefonnummer har inte rätt till
ersättning för mer än hälften av de driftskostnader som utgörs
av ökade trafikkostnader för ett telemeddelande till
telefonnumret. Sådan ersättning får tas ut endast från den
teleoperatör som den anropande abonnenten har ingått avtal med
om förmedling av telemeddelandet.

Den som överlämnar telefonnummer eller ändrar förval har inte
rätt till ersättning från abonnenten för överlämnandet eller
ändringen.

Beträffande sådana frågor skall i övrigt bestämmelserna om
samtrafik i 33 och 34 §§ tillämpas. Lag (2002:282).

Avgift för myndighetsverksamheten

43 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får föreskriva om skyldighet att betala
avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag för
den som enligt lagen
1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 §,
2. anmäler sådan verksamhet,
3. ansöker om tillstånd, eller
4. ansöker om förhandsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder
på telekommunikationsområdet. Lag (1999:578).

Tystnadsplikt m.m.

44 § Ett telemeddelande får avlyssnas i televerksamhet endast i
den utsträckning som det är nödvändigt för att verksamheten
skall kunna drivas.

45 § Den som i televerksamhet har fått del av eller tillgång
till
1. uppgift om teleabonnemang,
2. innehållet i ett telemeddelande, eller
3. annan uppgift som angår ett särskilt telemeddelande

får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del
av eller tillgång till.

Tystnadsplikt enligt första stycket gäller inte i förhållande
till den som har tagit del i utväxlingen av ett telemeddelande
eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant
meddelande. Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i
första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till
innehavare av ett abonnemang som använts för ett
telemeddelande.

46 § Tystnadsplikt enligt 45 § första stycket gäller även för
uppgift som hänför sig till
1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken och
2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning
eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken. Lag (1999:578).

47 § Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av
eller tillgång till uppgift som avses i 45 § första stycket
skall på begäran lämna
1. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en myndighet
som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning
enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att
det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan
eller att det annars finns synnerliga skäl,
2. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och som angår
misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller
någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om
fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt
myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,
3. uppgift som avses i 45 § första stycket 3 och som angår
misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller
någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för
brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år,
4. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en
kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv
verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig
betydelse för handläggningen av ett ärende,
5. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en
skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser
kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt
folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om
myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för
handläggningen av ett ärende,
6. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till
polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i
samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering
vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall
kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),
7. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till
polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner
att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten
skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
8. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och 3 till
regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om
verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

Ersättning för att lämna ut uppgifter enligt första stycket 8 skall vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet. Lag (2002:282).

48 § Om det vid tillhandahållande av teletjänst inom ett
allmänt tillgängligt telenät finns särskilda risker för
säkerheten för telehemligheten skall teleoperatören informera
abonnenten om sådana risker, samt om och till vilken kostnad de
kan avhjälpas. Lag (1999:578).

49 § Den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgifter
som gäller ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller
avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när
meddelandet nått mottagaren.

Uppgifter som är nödvändiga för fakturering av abonnenter och
betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas till dess
fordringen är betald eller preskriberad. Sådana uppgifter får
behandlas även för marknadsföring av teletjänster i den egna
verksamheten om abonnenten har lämnat sitt samtycke till
behandlingen. Lag (2002:282).

50 § Vad som anges i 49 § första stycket gäller inte
1. för telemeddelanden som befordras eller har expedierats
eller beställts till eller från en viss teleadress som omfattas
av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleövervakning,
2. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra och
avslöja obehörig användning av telenätet, och
3. om abonnenten, för att kunna identifiera störande
telemeddelanden, begär att uppgifter om de teleadresser från
vilka telemeddelanden kommer skall lagras under viss tid.

Uppgifter som avses i första stycket 3 skall på begäran hållas
tillgängliga för abonnenten. Lag (1999:578).

51 § Uppgifter som avses i 49 § första och andra styckena får i
televerksamhet behandlas endast av behöriga personer. Behandlingen skall begränsas till sådana uppgifter som är
nödvändiga för verksamheten. Lag (1999:578).

52 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får i fråga om behandling av
personuppgifter i televerksamhet meddela närmare föreskrifter
om
1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 49 § andra stycket,
och
2. de krav som skall ställas på teletjänster som medger
identifiering av det anropande eller det uppringda
telefonnumret eller vidarekoppling. Lag (2002:282).

53 § I det allmännas verksamhet skall, i stället för 45-47 §§,
bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas. Lag (2002:282).

54 § Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket
och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med
användande av sådan mottagare fått tillgång till ett
radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom
själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det
vidare. Lag (1999:578).

55 § Har upphävts genom lag (2002:282).

Erkännande av teleoperatör

56 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de föreskrifter som behövs i fråga om erkännande av
teleoperatör enligt den internationella telekonventionen.

Tillsyn m.m.

57 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och av de föreskrifter och villkor som har meddelats
med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen
1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock
inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag
bedrivs.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos
kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för
tillsynen enligt andra stycket. Därvid gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Lag (1997:397).

58 § Tillsynsmyndigheten skall vid tillsynen ägna särskild
uppmärksamhet åt att avtal om samtrafik och om upplåtelse och
sammankoppling av nätkapacitet träffas i enlighet med denna lag
och meddelade tillståndsvillkor samt åt att användningen av
nummerkapacitet sker enligt fastställda nummerplaner.

Uppkommer tvist som rör tillämpning av lagen eller av
föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd
av lagen, skall tillsynsmyndigheten skyndsamt undersöka
förhållandena och, om särskilda skäl inte talar för annat,
medla mellan parterna. Myndigheten får i en sådan tvist yttra
sig på begäran av en part. Lag (1997:397).

59 § Om det pågår förhandling om samtrafikvillkor, överlämnande
av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 §, skall
tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma när
förhandlingen skall vara avslutad. Om förhandlingen inte är
avslutad inom utsatt tid, skall myndigheten medla mellan
parterna. Lag (1999:578).

60 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av
tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

Vid tvist om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av
nätkapacitet enligt 36 §, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 § skall tillsynsmyndigheten på
ansökan av en part besluta vad som skall gälla mellan parterna
i de frågor som tvisten gäller, i den mån detta är nödvändigt
för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Lag (1999:578).

61 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver
anmälningspliktig verksamhet i strid mot denna lag eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen att helt eller
delvis upphöra med verksamheten. Myndigheten får därvid besluta
hur verksamheten skall avvecklas. Lag (1997:397).

Straff m.m.

62 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den
tystnadsplikt som föreskrivs i 54 § döms till böter. I ringa
fall döms inte till ansvar.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt
som föreskrivs i 45 eller 46 § finns i brottsbalken. Lag (1999:578).

63 § Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med
vite.

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller dömts att betala vite enligt 59 § samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma
förfarande. Lag (2000:210).

Överklagande

64 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som inte avser återkallelse av tillstånd eller påförande
av avgift, gäller omedelbart om inte annat har bestämts.

Tillsynsmyndigheten och domstol som prövar ett överklagande får
bestämma att ett beslut om återkallelse av tillstånd skall
gälla omedelbart, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2000:546).

Televerksamhet i krig m.m.

65 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om
televerksamhet som behövs med hänsyn till landets försvar eller
säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av telekommunikationer under sådana
förhållanden som anges i första stycket.

Abonnentupplysning

66 § En teleoperatör som har tilldelat abonnenter telefonnummer
skall tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut de
abonnentuppgifter som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 45 § första stycket till den som bedriver eller avser att bedriva
abonnentupplysning. Uppgifterna skall lämnas ut på villkor som
är rättvisa, kostnadsorienterade och icke-diskriminerande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om hur
uppgifterna skall lämnas ut. Lag (2002:282).

67 § Abonnentuppgifter får vid abonnentupplysning behandlas
bara om abonnenten lämnat sitt samtycke. Återkallar abonnenten
sitt samtycke får ytterligare uppgifter om denne därefter inte
behandlas. Lag (2002:282).

68 § En abonnent skall ha möjlighet att kostnadsfritt i en
telekatalog som är tillgänglig för allmänheten
1. ange att hans eller hennes personuppgifter inte får användas
för direkt marknadsföring,
2. få sin adress delvis utelämnad, och
3. få sådana uppgifter utelämnade som visar hans eller hennes
kön.

Avgift för att en annan abonnentuppgift än som avses i första
stycket utelämnas i en sådan telekatalog skall grunda sig på
kostnaden för att uppgiften utelämnas. Lag (2002:282).

Förhållandet till personuppgiftslagen

69 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i televerksamhet och vid abonnentupplysning, om
inte annat följer av denna lag.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd
gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2002:282).


Övergångsbestämmelser

1996:416
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Även tillstånd enligt 5 § som har beviljats före
ikraftträdandet skall förenas med villkor enligt 13 § tredje
stycket. I fråga om dessa tillstånd tillämpas bestämmelserna i 14 a § från den dag då sex månader har förflutit efter det att
tillståndsvillkoren enligt 13 § tredje stycket fastställdes,
dock tidigast den 1 juli 1997.

1998:728

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 28 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

2000:210
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.
2. Föreskrifterna i 23 a § tillämpas även på tillstånd som har
beviljats före ikraftträdandet.

2000:546
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Skyldigheten i 23 b § tillämpas bara på tillståndshavare som
efter ikraftträdandet beviljas ett tillstånd att tillhandahålla
mobila teletjänster eller nätkapacitet. Skyldigheten gäller
inte gentemot tillståndshavare som då har bedrivit sådan
verksamhet i mer än sju år.