Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2007:659) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Svensk författningssamling 2007:659

SFS nr: 2007:659
Departement/myndighet: Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad: 2007-06-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Statens bostadskreditnämnd (BKN) föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier följande.

1 § Ansökningar om bidrag för tecknade hyresgarantier skall lämnas till BKN enligt dessa föreskrifter.

2 § Ansökningar om preliminär årlig tilldelning av bidrag för hyresgarantier skall inges årligen till BKN senast den 10 december och avse tiden från 1 december till och med 30 november påföljande år.

3 § Ansökan om bidrag för utfärdade hyresgarantier skall lämnas på av BKN fastställt formulär och innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Ansökan skall inges senast den 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december.