Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund

SFS nr: 1926:16
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1926-02-05
Upphävd: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

I skrivelse den 9 september 1925 har landshövdingen i Kalmar län J. Falk, med förmälan att han med anlitande av för ändamålet till hans förfogande ställda penningmedel inköpt den i Kalmar sund inom Misterhults socken av nämnda län belägna ön Blå Jungfrun (Jungfrun 1), förklarat sig villig att jämlikt bifogat gåvobrev till Kungl. Maj:t och kronan med full äganderätt gravationsfri överlåta nämnda ö med vad därtill lagligen hörde utan annat villkor, än att ön genom Kungl. Maj:ts försorg bleve, så snart ske kunde, avsatt till nationalpark.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kungl. Maj:t finner gott att såsom gåva emottaga omförmälda ö, varjämte Kungl. Maj:t förordnar, att densamma skall avsättas till nationalpark. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -