/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Förordning (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Förordning (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

t.o.m. SFS 2018:1584
SFS nr: 2011:714
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2011-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1584
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el.

1 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584).

Ansökan om certifiering

2 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. stamledningar för vilka sökanden har eller har ansökt om nätkoncession,
   2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
   3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,
   4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,
   5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,
   6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,
   7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller naturgas eller annars utövar inflytande över ett sådant företag, och
   8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.

2 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. ledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,
   2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
   3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,
   4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,
   5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,
   6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,
   7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, och
   8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land. Förordning (2018:1584).

3 §   Till ansökan enligt 2 § ska registreringsbevis och sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas.
Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, ska även balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret bifogas.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de stamledningar som det certifierade företaget använder för överföring av el.

4 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät.
Förordning (2018:1584).

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

5 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om
   1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett stamnät eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant nät, eller
   2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över stamnätet eller ett stamnätsföretag.

5 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om
   1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, eller
   2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller transmissionsnätsföretag. Förordning (2018:1584).

Yttrande från Statens energimyndighet

6 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el.

6 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584).

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

7 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till
   1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och
   2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

7 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till
   1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och
   2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten. Förordning (2018:1584).

Offentliggörande av beslut

8 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

8 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske. Förordning (2018:1584).


Övergångsbestämmelser

2011:714
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
   2. Bestämmelserna i 5-8 §§ tillämpas för tid från och med den 3 mars 2013.