Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

/Rubriken upphör att gälla U:2016-08-01/ Lag (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken /Rubriken träder i kraft I:2016-08-01/ Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Svensk författningssamling 1994:1709
t.o.m. SFS 2016:825
SFS nr: 1994:1709
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 1994-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:825
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s
gemensamma fiskeripolitik skall kunna genomföras i Sverige.

Med EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses
i denna lag EG:s förordningar om
1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna,
2. strukturåtgärder för fiskerinäringen, och
3. marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

Denna lag tillämpas inte i fråga om sådana bestämmelser i EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken som helt faller
inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804). Lag (2006:824).

1 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

Med EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses i denna lag EU:s förordningar om
1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna, 2. stöd för åtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, och
3. marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Denna lag tillämpas inte i fråga om sådana bestämmelser i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken som helt faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804). Lag (2016:825).

Nationella föreskrifter

2 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga
om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela
föreskrifter som får finnas som komplettering till förordningarna
eller som behövs för verkställigheten av förordningarna.

Första stycket gäller inte föreskrifter angående frågor som avses i
fiskelagen (1993:787). Lag (1995:1389).

2 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela föreskrifter som får finnas som komplettering till förordningarna eller som behövs för verkställigheten av förordningarna.

Första stycket gäller inte föreskrifter om frågor som avses i fiskelagen (1993:787). Lag (2016:825).

Uppgiftsskyldighet

3 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för
verksamhet som inte utgör yrkesmässigt fiske enligt fiskelagen (1993:787), föreskriva att en näringsidkare som tar befattning med
fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken, skall lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för
fångsten, omlastning, landning, inköp, försäljning, import och
export, och

2.andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av
förordningarna. Lag (1995:1389).

3 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om annan verksamhet än fiske, meddela föreskrifter om att en näringsidkare som befattar sig med fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, inköp, försäljning, import och export, och
2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna. Lag (2016:825).

Tillsyn och kontroll

4 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av andra regler i
EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken än bestämmelser
om fisket och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas
av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt
någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsynen överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i
lagen gälla även den myndighet till vilken tillsynen överlåts. Lag (1995:1389).

4 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av andra regler i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken än bestämmelser om fisket och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsynen överlåts ska det som sägs om tillsynsmyndigheten i lagen gälla även den myndighet som tillsynen överlåts till. Lag (2016:825).

5 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att reglerna i EG: s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken och föreskrifter meddelade med stöd
av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta
ut vite.

5 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och föreskrifter meddelade med stöd av lagen ska följas.

Tillsynsmyndigheten får förena beslut om föreläggande eller förbud med vite. Lag (2016:825).

6 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få
tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader,
lokaler och andra utrymmen där fisk och fiskprodukter hanteras. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover
som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen. Den som är föremål för tillsyn
skall tillhandahålla den hjälp som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid
tillsynen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva att det tas ut avgifter för tillsynen enligt denna lag.

6 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fiskeri- och vattenbruksprodukter hanteras. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen enligt denna lag. Lag (2016:825).

7 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena gäller också för
EG: s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

7 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena gäller också för Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som utsetts av dessa institutioner. Lag (2016:825).

8 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som mottar stöd eller betalar avgifter enligt EG: s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall föra
anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter och att dessa
anteckningar skall bevaras under viss tid.

8 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter och att dessa anteckningar ska bevaras under viss tid. Lag (2016:825).

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen skall bedrivas.

Ränta

10 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG: s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, om
1. beloppet betalas efter förfallodagen,
2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall
återbetalas.

10 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, om
1. beloppet betalas efter förfallodagen,
2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska betalas tillbaka. Lag (2016:825).

/Rubriken träder i kraft I:2016-08-01/

Sanktionsavgifter

10 a §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen får meddela föreskrifter om att den som överträtt bestämmelser om uppgiftsskyldighet eller märkningskrav i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av 2 och 3 §§ ska betala en sanktionsavgift.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2016:825).

10 b §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett upp-såtligen eller av oaktsamhet.

Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas
1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
4. om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts. Lag (2016:825).

10 c §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om sanktionsavgift.

Innan sanktionsavgift beslutas ska den som anspråket riktas mot ha fått tillfälle att yttra sig. Om denne inte har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2016:825).

10 d §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Om ett vite har dömts ut får inte sanktionsavgift beslutas för samma gärning. Lag (2016:825).

10 e §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har fått laga kraft. Lag (2016:825).

10 f §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Sanktionsavgiften faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fått laga kraft. Lag (2016:825).

Straff

11 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag i fråga om
1. uppgiftsskyldighet,
2. kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fisk
och fiskprodukter. Lag (2003:252).

11 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag i fråga om kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Till ansvar enligt första stycket ska det inte dömas om gärningen kan leda till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 a §. Lag (2016:825).

12 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt denna lag skall inte heller dömas om gärningen är
ringa eller belagd med straff enligt brottsbalken, lagen (2000:1254) om straff för smuggling eller fiskelagen (1993:787). Lag (2000:1254).

12 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Om ett vite har dömts ut får det inte dömas till ansvar enligt denna lag för samma gärning.

Till ansvar enligt denna lag ska det inte heller dömas om gärningen är ringa eller belagd med straff enligt brottsbalken, lagen (2000:1254) om straff för smuggling eller fiskelagen (1993:787). Lag (2016:825).

Överklagande

13 § En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.


Övergångsbestämmelser

1994:1709

Denna lag träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Genom lagen upphävs lagen (1993:649) om marknadsreglering på
fiskets område.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har
väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under
lagens giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller
nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den
tiden.

2016:825
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet.