Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lotteriförordning (1994:1451)

Svensk författningssamling 1994:1451
t.o.m. SFS 2016:127
SFS nr: 1994:1451
Departement/myndighet: Finansdepartementet UR
Utfärdad: 1994-12-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:127
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på sådana lotterier och spel som
avses i lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Förordning (2000:11).

Ansökan

2 § Ansökan om tillstånd, registrering eller typgodkännande enligt
lotterilagen (1994:1000) skall vara skriftlig.

Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för
att pröva en ansökan enligt första stycket.

2 a § Ansvarig länsstyrelse enligt 40 § lotterilagen (1994:1000) är
1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när lotteriet ska bedrivas
i flera kommuner inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när lotteriet ska
bedrivas i flera kommuner inom Östergötlands, Jönköpings
eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län, när lotteriet ska bedrivas i
flera kommuner inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när lotteriet ska
bedrivas i flera kommuner inom Västra Götalands eller
Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när lotteriet ska bedrivas i
flera kommuner inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när lotteriet ska
bedrivas i flera kommuner inom Västernorrlands eller
Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när lotteriet ska
bedrivas i flera kommuner inom Norrbottens eller
Västerbottens län. Förordning (2012:366).

2 b § Ansvarig länsstyrelse enligt 42 § lotterilagen (1994:1000) är
1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när bingospelet ska
bedrivas i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när bingospelet ska
bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län, när bingospelet ska bedrivas i
Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när bingospelet ska
bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när bingospelet ska bedrivas
i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när bingospelet ska
bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när bingospelet ska
bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:366).

2 c § Om Lotteriinspektionen i ett ärende om tillstånd att
anordna spel på varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg
eller annan liknande handling som visar att ett visst
tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande
handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke- auktoriserad översättning av handlingen till svenska. Förordning (2012:366).

2 d § I ett ärende om tillstånd att anordna spel på
varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) ska
ett beslut meddelas av Lotteriinspektionen inom två månader
efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2012:366).

2 e § Innan Lotteriinspektionen fattar beslut enligt 43 § 3 och 4 lotterilagen (1994:1000) skall berörd kommun ges
tillfälle att yttra sig. Förordning (2012:366).

Egentliga lotterier och bingospel

3 § En sökande som är juridisk person skall bifoga sina stadgar
eller sin bolagsordning och en verksamhetsberättelse med
resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
till ansökan om tillstånd att anordna
1. egentliga lotterier enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000),
2. bingospel enligt 22 § lotterilagen. Förordning (2002:758).

Roulettspel, tärningsspel och kortspel

4 § Vid ansökan om tillstånd att anordna roulettspel,
tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen (1994:1000) ska Lotteriinspektionen inhämta eller av sökanden
begära
1. handlingar som styrker att sökanden inte är försatt i
konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. intyg om yrkesmässig kompetens för de personer som ansökan
avser,
3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden,
4. handlingar som styrker sökandens vandel, och
5. registreringsbevis, om sökanden är juridisk person. Förordning (2008:56).

Föreskrifter

4 a § Lotteriinspektionen får meddela sådana föreskrifter om
spelplats, speltid och märkning av spelautomater som avviker
från 25 § första stycket 1 och 4 lotterilagen (1994:1000). Förordning (2000:11).

4 b § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om krav på
utrustning som används av anordnaren av tillståndspliktiga
lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000). För
sådana lotterier får Lotteriinspektionen även meddela
föreskrifter till skydd för sociala intressen. Förordning (2002:758).

4 c § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om
tillämpningen av 22 och 24 §§ lotterilagen (1994:1000). Förordning (2004:1067).

4 d § I 8 och 8 a §§ finns bestämmelser om att
Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn. Förordning (2012:591).

4 e § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela
föreskrifter för verkställigheten av 5 § första stycket första
meningen och 6-8 a §§. Förordning (2012:591).

Avgifter

Ansökan

5 § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter
i enlighet med 6 och 7 §§ för att pröva ansökningar enligt
lotterilagen (1994:1000). Vid prövning av ansökningar
tillämpas i övrigt 11-14 §§ och 30 a § andra och tredje
styckena avgiftsförordningen (1992:191).

Regeringen tar ut avgifter i enlighet med 6 § för att pröva
ansökningar enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355). Med undantag för 14 § avgiftsförordningen tillämpas de
bestämmelser som anges i första stycket vid regeringens
prövning. Förordning (2012:591).

6 § Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp:

Ärendeslag Avgift kronor
1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt för

bingobrickor.	  				4 000
2. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för lottsedlar som kan ge en vinst högre än 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt ansökan om typgodkännande för teknisk utrustning som används för insatser eller kontroll av egentliga lotterier. 10 000
3. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av bingospel eller för vinstdragning i egentliga lotterier. 26 000
4. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt 16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till

a) 1 miljon kr eller mindre           2 600
b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr 10 000 c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr 60 000

d) mer än 15 miljoner kr. 80 000
5. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till

a) högst 1/60 prisbasbelopp	  		2 600
b) mer än 1/60 prisbasbelopp. 80 000
6. Ansökan om tillstånd att anordna
bingospel enligt 22 § lotterilagen. 	  	2 600
7. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25, 26 eller 27 §
lotterilagen. 	  				2 600
8. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater enligt 28 §
lotterilagen.	  				2 600
9. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen. 2 600
10. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355) som ska prövas av regeringen. 10 000

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater. Förordning (2016:127).

7 § Ansökan om tillstånd från flera sammanslutningar att
gemensamt anordna antingen egentligt lotteri enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000) eller bingospel enligt 22 § lotterilagen ska vid tillämpningen av denna förordning anses
utgöra ett ärende. Förordning (2012:591).

Tillsyn

8 § Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter av
tillståndshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar
enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Myndigheten får meddela
föreskrifter om avgifternas storlek.

Lotteriinspektionen ska också ta ut avgifter av
tillståndshavaren för sådan tillsyn som myndigheten utövar
enligt 14 § kasinolagen (1999:355). Myndigheten får meddela
föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2012:591).

8 a § Länsstyrelserna ska ta ut avgifter av tillståndshavaren
för den tillsyn som de utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Länsstyrelserna får meddela föreskrifter om
avgifternas storlek. Innan en länsstyrelse meddelar sådana
föreskrifter ska den höra Lotteriinspektionen. Förordning (2012:591).

Överklagade ärenden

9 § Innan en allmän förvaltningsdomstol avgör ett ärende enligt
lotterilagen (1994:1000) skall domstolen inhämta yttrande från
Lotteriinspektionen.

Allmän förvaltningsdomstols avgöranden i ärenden enligt
lotterilagen skall sändas till Lotteriinspektionen.

Undantag från 28 och 29 §§ lotterilagen (1994:1000)

10 § Bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) om innehav och införsel av penningautomater,
värdeautomater och skicklighetsautomater gäller inte i fråga om
sådana automater som innehas på fartyg i internationell trafik för
spel på fartyget.

Särskilda bestämmelser för lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

11 § Den som anordnar ett tillståndspliktigt lotteri som avses
i 21 a § lotterilagen (1994:1000) får inte låta någon som är
under 18 år delta i lotteriet.

Om det finns särskilda skäl får Lotteriinspektionen medge
undantag från åldersgränsen för visst lotteri. Förordning (2002:758).


Övergångsbestämmelser

1994:1451

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då
lotteriförordningen (1982:1012) skall upphöra att gälla.

De nya föreskrifterna får dock tillämpas före ikraftträdandet på
ansökningar om tillstånd och typgodkännande som avser tid efter
den 1 januari 1995.

1999:361
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Intill utgången av år 2000 tillämpas inte bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) i fråga
om varuspelsautomater som innehas i yrkesmässig verksamhet för
tillverkning, reparation eller liknande.

2009:1219

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos
Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet.

2012:591
1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
2. I fråga om ansökningar som har kommit in till
Lotteriinspektionen eller en länsstyrelse före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.