Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lönegarantilag (1992:497)

Svensk författningssamling 1992:497
t.o.m. SFS 2012:83
SFS nr: 1992:497
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1992-06-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:83
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Staten svarar enligt denna lag för betalning av
arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en
arbetsgivare som
1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat
nordiskt land,
2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller
3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige
är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i
artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare
vid arbetsgivarens insolvens. Lag (2009:1442).

2 § Om konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land,
lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran
som avser anställning med övervägande anknytning till Sverige
eller svenska förhållanden. Lag (1997:204).

2 a § I fall som avses i 1 § 3 lämnas betalning enligt garantin
endast om arbetstagaren för arbetsgivarens räkning utför eller
utförde sitt arbete främst i Sverige.

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och
arbetstagaren utför eller utförde sitt arbete för
arbetsgivarens räkning främst i ett annat EU- eller EES-land
lämnas inte betalning enligt garantin. Lag (2005:681).

3 § Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, betalas
inte fordringar som har gjorts eller hade kunnat göras gällande i den
konkursen.

3 a § Vad som i denna lag sägs om konkurs gäller i tillämpliga
delar när en arbetsgivare är föremål för ett sådant
insolvensförfarande som avses i 1 § 3. Lag (2005:681).

4 § Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig
till arbetstagare som med anledning av arbetstagarens
anställning har pensionsfordran hos konkursgäldenären eller
gäldenären vid företagsrekonstruktion. Lag (2005:273).

5 § Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till
utbetalning enligt garantin (garantibelopp) endast om förvärvet
har avsett mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller
facklig medlemsavgift.

Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett
efter att konkursbeslutet eller beslutet om
företagsrekonstruktion meddelades och förvärvaren är en
arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller en
fond i vars förvaltning organisationen deltar. Lag (2005:273).

6 § Den som är berättigad till underhåll har rätt till
garantibelopp för underhållsbidrag som har innehållits
genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt
till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats
enligt socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1253).

6 a § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser
som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:83).

Garantins omfattning

7 § Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan
fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har
förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för
fordran på lön eller annan ersättning och på pension som skulle
haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen om
arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs. Lag (2005:273).

7 a § Betalning enligt garantin lämnas också för fordran på
uppsägningslön för tid efter en månad från konkursbeslutet. Detsamma gäller vid beslut om företagsrekonstruktion, i den mån
arbetstagaren under uppsägningstiden inte utfört och inte
heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för
uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om
anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken
arbetstagaren inte utför arbete för annan och inte heller
driver egen rörelse omfattas av garantin endast om
arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält sig som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. För
uppsägningstid omfattar garantin endast lön eller ersättning
som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen
eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har
förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan
anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran
på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av
garantin skall med samtidig inkomst i annan anställning
jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet avser samma
tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit
berättigad till stödet efter uppsägningen.

Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan
arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). Lag (2005:273).

7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller
företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller
pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får
göras gällande i konkurs. Lag (2005:273).

8 § Om någon på grund av en fordran som omfattas av garantin har
ansökt om att gäldenären skall försättas i konkurs, lämnas betalning
även för kostnaden för det och, om konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), för den kostnad som han har blivit
ålagd att betala enligt 14 kap. 3 § samma lag.

9 § För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller
företagsrekonstruktion för varje arbetstagare med ett belopp
som motsvarar högst fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om
konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för
en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före
annan fordran. Lag (2010:1253).

9 a § har upphävts genom lag (1997:204).

9 b § En lönefordran ersätts inte om det finns grundad anledning att
anta att en av förutsättningarna för den anställning eller det
anställningsvillkor på vilket fordran grundar sig har varit att den
skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin. Lag (1994:636).

Arbetstagarens upplysningsskyldighet

10 § Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning
under uppsägningstiden och dessa avser samma tid som
arbetstagarens fordran i konkursen eller mot gäldenären vid
företagsrekonstruktion, skall han eller hon upplysa förvaltaren
eller rekonstruktören om inkomsterna. I fall som avses i 21 § skall upplysningen i stället lämnas till tillsynsmyndigheten.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får
aktivitetsstöd vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt
program. Lag (2005:681).

Konkurs med bevakning

11 § Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren
snarast underrätta länsstyrelsen om sådana fordringar som
omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är
klara.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin
ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit
utdelningsgilla. Lag (2012:83).

12 § Om förvaltaren, sedan han har lämnat underrättelse enligt 11 § första stycket, får upplysningar enligt 10 § eller om han på annat
sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken
del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt,
skall han snarast underrätta länsstyrelsen.

13 § Underrättelse enligt 11 § behöver inte lämnas om medel har
betalats ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid
senast på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan
dröjsmål sedan den har blivit utdelningsgill.

14 § Den förvaltare, som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, skall underrätta länsstyrelsen innan betalningen görs.

15 § Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordringar
som enligt hans bedömning är klara.

Bevakningen får ske genom att förvaltaren lämnar rätten två kopior av
en sådan underrättelse som han har lämnat länsstyrelsen enligt 11 § och anger att den avser bevakning.

Förvaltaren skall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

Konkurs utan bevakning och företagsrekonstruktion

16 § Vid konkurs där bevakning inte förekommer och vid
företagsrekonstruktion, skall förvaltaren eller rekonstruktören
snarast pröva och meddela beslut i frågan om en fordran skall
betalas enligt garantin. Lag (2005:273).

17 § Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran
ska betalas enligt garantin, ska han eller hon samma dag som
beslutet meddelas sända en underrättelse om beslutets innehåll
till länsstyrelsen. Lag (2012:83).

18 § Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat
beslut om betalning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som
påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på
uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin,
skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast ompröva sitt
beslut avseende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.

Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin skall
ske med ett annat belopp än tidigare, skall förvaltaren eller
rekonstruktören samma dag sända en underrättelse om beslutets
innehåll till länsstyrelsen. Lag (2005:273).

19 § Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag
som beslutet meddelades sändas till arbetstagaren och den
myndighet som har tillsyn över förvaltningen i konkurser. Lag (2006:711).

20 § Förvaltaren och rekonstruktören får rätta beslut som
innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel,
räknefel eller liknande förbiseende. Lag (2005:273).

20 a § Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på
begäran av den myndighet som avses i 19 §, lämna sådana
uppgifter om fordringar hos gäldenären som kan ha betydelse för
betalning enligt garantin. Lag (2006:711).

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

21 § Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en
fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som har
försatts i konkurs i ett annat nordiskt land eller som i ett
annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant
insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren
ansöka om utbetalning av garantibelopp hos den myndighet som
avses i 19 §.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

21 a § Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för
en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som i ett
annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant
insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall
tillsynsmyndigheten begära information om arbetstagarens
utestående fordringar hos den behöriga garantiinstitutionen i
det landet.

Om en arbetsgivare som har försatts i konkurs i Sverige har
arbetstagare i ett annat EU- eller EES-land, skall
tillsynsmyndigheten lämna relevant information om fordringarna
vid förfrågan från den behöriga garantiinstitutionen i det
landet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om utbyte av information mellan
tillsynsmyndigheten och behöriga garantiinstitutioner i andra
länder. Lag (2005:681).

Utbetalning av garantibelopp

22 § Garantibelopp betalas av länsstyrelsen. Lag (2012:83).

23 § Garantibelopp får inte betalas ut innan arbetstagarens fordran
har förfallit till betalning.

Åberopas motfordran hos arbetstagaren, får ett garantibelopp, som
motsvarar en sådan del av motfordran med vilken kvittning kan ske
enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas ut
först om det framgår att det inte finns någon motfordran.

24 § Innan garantibelopp betalas ut skall länsstyrelsen verkställa
skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på grund av
beslut om utmätning av lön. Dessutom skall avräkning göras för
förskottsbetalning som skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) och som avser fordringar som omfattas av garantin. Lag (1995:310).

25 § Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas
ut skall arbetstagaren till länsstyrelsen lämna en försäkran på
heder och samvete om sina anställnings- och
avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för
konkursgäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller
någon annan och inte heller driver egen rörelse, får
garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast
om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid fordran
avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen. Lag (2005:273).

26 § Anser länsstyrelsen att uppgifterna som arbetstagaren har
lämnat i en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till
vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av
rätt till betalning enligt garantin, skall länsstyrelsen
skyndsamt sända kopia av försäkran till förvaltaren eller
rekonstruktören.

I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön
inte betalas ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har
omprövat sitt tidigare ställningstagande i frågan om
lönegaranti eller underrättat länsstyrelsen om att uppgifterna
i försäkran inte ger anledning till en ny bedömning. Lag (2005:273).

27 § Om det, sedan förvaltaren har meddelat beslut i en
lönegarantifråga, förordnas att bevakning skall äga rum i konkursen,
får garantibelopp inte betalas ut på grund av beslutet. Om betalningen
redan har verkställts, skall den räknas av från det belopp som
arbetstagaren senare visar sig ha rätt till.

28 § I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i
arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid
företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i
arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av
garantin tillfaller staten upp till detta belopp. Lag (2008:995).

Överprövning av beslut

29 § Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller
rekonstruktörens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren
väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han eller
hon fick del av beslutet.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

30 § Om den myndighet som avses i 29 § andra stycket finner att
förvaltarens eller rekonstruktörens beslut är oriktigt, får
myndigheten väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från
det att myndigheten fick del av beslutet. Lag (2005:273).

31 § Vad som har sagts i fråga om arbetstagare i 29 och 30 §§ gäller
även den som en fordran har överlåtits till enligt 5 eller 6 §.

32 § Talan enligt 29 eller 30 § skall väckas vid den tingsrätt
som handlägger konkursärendet eller ärendet om
företagsrekonstruktion.

En arbetstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens
beslut enligt 21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka
talan mot staten vid den tingsrätt där arbetstagaren skall
svara i tvistemål i allmänhet. Lag (2005:273).

33 § I mål enligt 29 och 30 §§ får det beslutas att vardera parten
skall bära sin rättegångskostnad, även om arbetstagaren har förlorat
målet.

Återbetalning av garantibelopp

34 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat
att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för högt belopp,
skall återbetalning ske av vad som har betalats för mycket.

Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit
emot garantibelopp obehörigt eller med för högt belopp och skäligen
hade bort inse detta.

35 § Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet
eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs genom
ett beslut som vinner laga kraft, skall den som tagit emot
betalningen betala tillbaka beloppet. Lag (2005:273).

36 § Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt 34 och 35 §§ efterskänkas helt eller delvis.


Övergångsbestämmelser

1992:497
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om
statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en
arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

1994:636
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp
skall fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som
har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

2003:544
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en konkurs som har beslutats på grund av en
ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

2005:273
1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.
2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid
företagsrekonstruktion skall tillämpas om beslutet om
företagsrekonstruktion fattas på grund av en ansökan om
företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni 2005 eller senare.

2005:681

Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005 och tillämpas i
fråga om insolvensförfaranden som inletts därefter.

2008:995
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats
på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före
ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.