Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper

Svensk författningssamling 2015:266
SFS nr: 2015:266
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 2015-05-13
Övrig text: Rättelseblad 2015:266 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om lokala aktionsgruppers
handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling
enligt artikel 34.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden,
om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, i
den ursprungliga lydelsen.

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska på begäran
lämna ut uppgifter om ärenden om stöd inom lokalt ledd
utveckling till de lokala aktionsgrupperna.

3 § Den som genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden,
uppfinningar eller forskningsresultat får inte röja
uppgiften.

Inte heller får en sådan uppgift röjas som någon genom en
lokal aktionsgrupps verksamhet fått om andra ekonomiska eller
personliga förhållanden för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för den lokala aktionsgruppens verksamhet.