Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

Svensk författningssamling 2010:738
SFS nr: 2010:738
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2010-06-23
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller en kontohavares ansvar för belopp som
belastar ett konto på grund av en obehörig transaktion med ett
betalningsinstrument.

2 § I lagen avses med
1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat
personligt instrument eller en personlig rutin som används för
att elektroniskt initiera en betalningstransaktion,
2. obehörig transaktion: en transaktion som genomförs utan
samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt
kontoavtalet är behörig att använda betalningsinstrumentet,
3. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för en konsument är utan verkan mot honom
eller henne.

4 § Kontohavaren är skyldig att
1. skydda en personlig kod som han eller hon fått,
2. vid vetskap om att betalningsinstrumentet kommit bort eller
obehörigen använts snarast anmäla detta till den som är
betaltjänstleverantör och
3. i övrigt följa de villkor som enligt kontoavtalet gäller
för användning av betalningsinstrumentet.

5 § Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till
följd av att kontohavaren har underlåtit att skydda en
personlig kod, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 1 200 kronor.

6 § Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till
följd av att en skyldighet enligt 4 § åsidosatts genom grov
oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för hela beloppet.

Är kontohavaren konsument, är ansvaret enligt första stycket
begränsat till högst 12 000 kronor. Har kontohavaren handlat
särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela
beloppet.

7 § Oavsett vad som anges i 5 och 6 §§, ansvarar kontohavaren
inte för något belopp som har belastat kontot efter det att
han eller hon anmält till betaltjänstleverantören att
betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om
kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till den
obehöriga transaktionen.

8 § Kontohavaren ansvarar för hela beloppet om han eller hon
inte underrättar betaltjänstleverantören utan onödigt dröjsmål
efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om betaltjänstleverantören har lämnat
kontohavaren information om transaktionen och kontohavaren
inte underrättar betaltjänstleverantören inom tretton månader
från det att beloppet belastat kontot.

9 § Om även någon annan än kontohavaren är behörig enligt
kontoavtalet att använda ett betalningsinstrument, ska, vid
bedömningen enligt 5-8 §§ av om kontohavaren ansvarar för
något belopp, den andra personens handlande räknas som om
kontohavaren själv hade handlat.