Lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

t.o.m. SFS 2013:155
SFS nr: 2010:538
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2010-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:155
Upphävd: 2014-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:953
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Målgrupp

1 §   Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) lämnas till en nyanländ invandrare som
   1. har fyllt 18 men inte 65 år,
   2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, 21 kap. eller 22 kap.
utlänningslagen (2005:716), och
   3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 §§.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna lag även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Lag (2010:878).

Villkor m.m.

2 §   Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den tidsperiod som anges i 3 § har deltagit i utbildning i svenska för invandrare och uppnått betyg för godkänt resultat enligt något av följande alternativ:
   - kurs B på studieväg 1,
   - kurs C på studieväg 2, eller
   - kurs D på studieväg 3.
Lag (2013:155).

3 §   För att sfi-bonus ska lämnas måste betyg för godkänt resultat ha uppnåtts inom tolv månader från det att utbildningen startade, dock senast inom femton månader från den dag då den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Lag (2013:155).

4 §   Sfi-bonus lämnas med
   1. en halv bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs B på studieväg 1,
   2. två tredjedels bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs C på studieväg 2, och
   3. en hel bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs D på studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som får sfi-bonus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-bonus räknas av. Lag (2013:155).

5 §   Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Lag (2010:878).

Informationsskyldighet

6 §   Kommunen ska informera de nyanlända som omfattas av lagen om förutsättningar och villkor för att få sfi-bonus.

Ansökan och beslut

7 §   Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den nyanlände hos den kommun där han eller hon är folkbokförd. Ansökan ska ha kommit in till kommunen inom tre månader från den dag då den nyanlände uppnådde betyg för godkänt resultat enligt något av alternativen i 2 §. Lag (2013:155).

8 §   Kommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

Återbetalningsskyldighet och återkrav

9 §   Mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig om bonusen betalats ut på felaktig grund eller med för högt belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren, är denne återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

10 §   Om mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig enligt 9 §, ska kommunen återkräva beloppet.

Om det finns synnerliga skäl, får återkravet helt eller delvis efterges.

Uppgiftsskyldighet

11 §   Kommunen ska lämna uppgifter om de nyanlända som har ansökt om sfi-bonus till berörda myndigheter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kommunens uppgiftsskyldighet.

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

13 §   Regeringen får meddela föreskrifter om sfi-bonusens storlek.


Övergångsbestämmelser

2010:538

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas på nyanlända som första gången folkbokfördes i en kommun den 1 juli 2010 eller senare.

2010:878
   1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 i fråga om 5 § och i övrigt den 1 juli 2012.
   2. För ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 5 § i sin äldre lydelse.

2014:953

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som har avslutat sin utbildning i svenska för invandrare senast den 31 juli 2014.