Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Svensk författningssamling 2010:536
SFS nr: 2010:536
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad: 2010-06-03
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla
valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens
arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses
ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den
leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen
godkänt och tecknat kontrakt med.

2 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem
enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om
valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
tjänster som nämns i 1 §,
2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223).