Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

Svensk författningssamling 2010:1390
t.o.m. SFS 2016:227
SFS nr: 2010:1390
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2010-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:227
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde

1 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är
1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika
avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen
och Högsta förvaltningsdomstolen,
2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på
avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,
3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och
förvaltningsrätt,
4. tekniska råd,
5. ordförande i Marknadsdomstolen,
6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i
Arbetsdomstolen,
7. patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika
avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande
och övriga patenträttsråd i Patentbesvärsrätten,
8. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Lag (2010:1887).

1 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är
1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,
2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,
3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
4. tekniska råd,
5. patentråd,
6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
7. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Lag (2016:227).

Domarnämnden

2 § Ärenden om utnämning av ordinarie domare ska beredas i en
statlig nämnd (Domarnämnden).

3 § Nämnden ska lämna förslag till regeringen i ärenden om
utnämning av ordinarie domare. Nämnden ska även bedriva ett
aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose
rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Regeringen meddelar föreskrifter om andra uppgifter för
nämnden.

4 § Nämnden består av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara,
eller ha varit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara
jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara
advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. För varje
ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år. Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av
riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av
regeringen. Ledamöter och ersättare som ska vara, eller ha
varit, ordinarie domare förordnas på förslag av de allmänna
domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Ledamöter
och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför
domstolsväsendet förordnas på förslag av de
förvaltningsmyndigheter och organisationer som regeringen
bestämmer.

Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

5 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli. Chefen för kansliet
ska vara, eller ha varit, ordinarie domare eller ha liknande
yrkeserfarenhet och kompetens.

Domarnämndens handläggning

6 § Nämnden ska på lämpligt sätt informera om en ledig
anställning som ordinarie domare.

7 § Den som vill ansöka om en ledig anställning ska lämna in
en skriftlig ansökan till nämnden.

Därutöver får en generell intresseanmälan för anställningar
som anges i 1 § göras till nämnden.

8 § En företrädare för Domstolsverket får närvara och yttra
sig vid nämndens sammanträden.

9 § Nämndens förslag till regeringen ska motiveras.

Överklagande

10 § Nämndens förslag i ärenden om utnämning får inte
överklagas.

Regeringens handläggning

11 § Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan
regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden,
ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.