Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Svensk författningssamling 2004:1199
t.o.m. SFS 2016:569
SFS nr: 2004:1199
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2004-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:569
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt
att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller
bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut
växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av
utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för
utsläpp av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med
utsläppsrätter. Lag (2012:344).

2 § I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller
flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver
tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt
förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de
verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka
utsläpp och föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som
avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska
unionens territorium eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska
omfattas av en övervakningsplan enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2015:367).

2 a § Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk
eller juridisk person som driver en verksamhet eller innehar
en anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta
avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller
anläggningens tekniska drift.

Om den som bedriver en flygverksamhet inte kan identifieras,
ska luftfartygets ägare anses vara verksamhetsutövare. Lag (2009:685).

2 b § I denna lag avses med

utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av
koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller
flera källor belägna inom en anläggning eller från ett
luftfartyg, och

koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller
perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som
utsläpp av ett ton koldioxid. Lag (2009:1324).

2 c § Med Kyotoprotokollet avses i denna lag Kyotoprotokollet
till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2009:685).

2 d § Med handelsdirektivet avses i denna lag
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 421/2014. Lag (2015:367).

2 e § Med registerförordningen avses i denna lag
kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och
Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, i den ursprungliga
lydelsen. Lag (2015:367).

2 f § Med en handelsperiod avses i denna lag någon av
perioderna 2005-2007, 2008-2012 eller 2013-2020. Lag (2015:367).

2 g § I denna lag avses med

tilldelad utsläppsenhet: en enhet utfärdad i enlighet med
artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för
övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och
för genomförande av Kyotoprotokollet,
sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i
Kyotoprotokollet,
utsläppsminskningsenhet: en enhet utfärdad till följd av en
projektverksamhet som avser gemensamt genomförande enligt
artikel 6 i Kyotoprotokollet,
certifierad utsläppsminskning: en enhet utfärdad till följd
av en projektverksamhet som avser mekanismen för ren
utveckling enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet, och

kyotoenhet: en tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit,
utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning. Lag (2009:685).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. förutsättningar för deltagande i projektverksamhet för att
minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser enligt
mekanismerna för gemensamt genomförande och ren utveckling i
Kyotoprotokollet,
2. utfärdande av utsläppsminskningsenheter, och
3. användning av tillgodohavanden från sådan projektverksamhet
som avses i 1 när verksamhetsutövare redovisar utsläppsrätter.

Frågor om deltagande i projektverksamhet och utfärdande av
utsläppsminskningsenheter prövas av den myndighet som
regeringen bestämmer (projektmyndigheten). Lag (2006:643).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela sådana föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om flygverksamhet i denna lag som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2009:685).


2 kap. Tillstånd och andra krav för att få släppa ut
växthusgaser

Allmänt om tillstånd

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd
enligt denna lag för utsläpp av växthusgaser. Lag (2009:1324).

2 § Har upphävts genom lag (2009:1324).

3 § Frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser prövas
efter ansökan av verksamhetsutövaren av en
tillståndsmyndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om
vilken myndighet som ska vara tillståndsmyndighet. Lag (2009:1324).

Ansökan om tillstånd

4 § En ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska
innehålla uppgifter om
1. den anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten
bedrivs på och de verksamheter som i övrigt bedrivs på
anläggningen, inklusive den teknik som används,
2. råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer
att ge upphov till utsläpp av de växthusgaser som ansökan
avser,
3. anläggningens utsläppskällor av de växthusgaser som
ansökan avser,
4. de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering,
och
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. Lag (2009:1324).

Tillstånd och villkor

5 § Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska ges, om
den anläggning som verksamheten bedrivs på omfattas av de
tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre
miljölagstiftning och verksamhetsutövaren bedöms kunna
övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp av
växthusgaserna på ett tillförlitligt sätt.

Om det finns skäl till det, får tillståndsmyndigheten
förordna att ett tillstånd får tas i anspråk även om
tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1324).

6 § Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser får omfatta en
eller flera anläggningar på samma plats, om anläggningarna
drivs av samma verksamhetsutövare.

Om flera verksamhetsutövare bedriver verksamhet på en
anläggning, får ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del
av anläggningen. Lag (2009:1324).

7 § Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska förenas
med villkor om skyldighet för verksamhetsutövaren att
övervaka och rapportera utsläppen i enlighet med det som
följer av 5 kap. och att överlämna utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §. Lag (2009:1324).

Förändring av anläggning

8 § Om det i fråga om en anläggning eller verksamhet som
omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser
planeras en ändring av anläggningens eller verksamhetens art,
funktion eller kapacitet och ändringen i mer än ringa
omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som
tillståndet avser, ska verksamhetsutövaren omedelbart anmäla
ändringen till tillståndsmyndigheten.

Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av verksamheten,
ska den nye verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till
tillståndsmyndigheten. Lag (2009:1324).

9 § Tillståndsmyndigheten ska pröva om en sådan ändring som
avses i 8 § av anläggningen eller verksamheten gör det
nödvändigt att förena tillståndet med ändrade eller nya
villkor om övervakning och rapportering. Om myndigheten
finner att ändrade eller nya villkor behövs och de
förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska myndigheten
ge ett nytt tillstånd.

Om en ny verksamhetsutövare anmäls enligt 8 § andra stycket
och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska
tillståndsmyndigheten ge ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324).

Översyn av tillstånd

9 a § Senast vart femte år efter det att ett tillstånd till
utsläpp av växthusgaser har getts, ska tillsynsmyndigheten ha
sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är
tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka
om en ändring av villkoren eller om ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324).

Återkallelse av tillstånd

10 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till
utsläpp av växthusgaser, om
1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts
och avvikelsen är av allvarlig art,
2. verksamhetsutövaren i annat fall allvarligt åsidosätter
det som är föreskrivet om rapportering eller överlämnande av
utsläppsrätter,
3. de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre
miljölagstiftning saknas,
4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, eller
5. verksamheten inte kräver tillstånd till utsläpp av
växthusgaser. Lag (2009:1324).

11 § Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till
följd av medlemskapet i Europeiska unionen kan
tillståndsmyndigheten återkalla tillstånd enligt denna lag
eller ändra eller upphäva villkor i sådant tillstånd i enlighet
med artikel 24.1 i handelsdirektivet.

Utsläpp från luftfartyg

12 § Bestämmelserna i denna lag om flygverksamhet ska
tillämpas endast på verksamhetsutövare som
1. har en operativ licens för verksamheten, beviljad i
Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler
för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller
2. ska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den
förteckning som Europeiska kommissionen har antagit enligt
artikel 18 a punkten 3 i handelsdirektivet. Lag (2009:685).

13 § Utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska
omfattas av en övervakningsplan, om verksamheten inte har
undantagits från denna skyldighet enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 1 kap. 4 §. Lag (2015:367).

14 § Övervakningsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter
om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att
övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om
verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av
utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla
uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för
att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt
multiplicerad med den flugna sträckan.

Övervakningsplanen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets
lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras. Lag (2015:367).

15 § Om det finns skäl för det, får tillsynsmyndigheten
bestämma att ett beslut om godkännande av en övervakningsplan
ska gälla även om godkännandet inte har vunnit laga kraft. Lag (2015:367).

Krav på utsläppsrätter

16 § En verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av
växthusgaser som görs med stöd av tillstånd enligt denna lag
och utsläpp av koldioxid från flygverksamhet täcks av
utsläppsrätter senast vid den redovisningstidpunkt som avses
i 6 kap. 1 §. Lag (2014:79).


3 kap. Nationell förteckning och tilldelning av
utsläppsrätter

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter

1 § Den som avser att driva en tillståndspliktig verksamhet
eller en flygverksamhet under en handelsperiod får ansöka om
tilldelning av utsläppsrätter för den perioden. Lag (2009:685).

Nationell förteckning

2 § Regeringen ska upprätta en förteckning över
1. de anläggningar som omfattas av krav på tillstånd till
utsläpp av växthusgaser, och
2. det antal utsläppsrätter för varje anläggning som avses
att bli fördelade utan betalning.

Regeringen ska anmäla förteckningen till Europeiska
kommissionen. Lag (2009:1324).

3 § Efter det att Europeiska kommissionen har granskat den
förteckning som avses i 2 § ska tillsynsmyndigheten besluta
om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas varje
anläggning utan betalning.

Om Europeiska kommissionen i sin granskning av förteckningen
har funnit att en anläggning inte omfattas av
handelsdirektivet, får inga utsläppsrätter tilldelas
anläggningen utan betalning. Lag (2009:1324).

Tilldelning av utsläppsrätter

4 § En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp av
växthusgaser och som har ansökt om tilldelning får tilldelas
överlåtbara utsläppsrätter för den eller de anläggningar som
omfattas av tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd till utsläpp av
växthusgaser kan få en tilldelning av utsläppsrätter som är
beroende av att ett sådant tillstånd ges.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, ska
tilldelning göras för var och en av anläggningarna. Lag (2009:1324).

4 a § Den som driver eller avser att driva flygverksamhet får
tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den verksamhet som
omfattas av en godkänd övervakningsplan. Lag (2015:367).

4 b § En verksamhetsutövare ska senast den 31 december varje
år till tillsynsmyndigheten lämna all relevant information om
planerade eller genomförda ändringar av en anläggnings
kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan påverka
tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2015:367).

5 § Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton
koldioxid eller en koldioxidekvivalent under en fastställd
period i enlighet med denna lag och föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen.

En utsläppsrätt är överlåtbar till fysiska och juridiska
personer, om inte annat följer av denna lag eller av artikel 12.1 i handelsdirektivet. Lag (2009:1324).

6 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2009:1324).

7 § Har upphävts genom lag (2009:685).

8 § Frågor om tilldelning av utsläppsrätter prövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.


4 kap. Registrering av utsläppsrätter och kyotoenheter

Unionsregister

1 § Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:
1. Sveriges nationella konton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. persondepåkonton,
5. handelskonton,
6. externa handelsplattformskonton,
7. kontrollörskonton, och
8. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter. Lag (2016:59).

Utfärdande av och giltighet för utsläppsrätter

2 § En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod
för vilken den är utfärdad. Lag (2015:367).

3 § Utsläppsrätter som tilldelats för flygverksamhet eller
befintliga anläggningar ska för varje år i handelsperioden
utfärdas senast den 28 februari det år som tilldelningen
avser.

För anläggningar hos nya deltagare i handelssystemet ska
utsläppsrätter utfärdas senast den 28 februari varje år med
start kalenderåret efter det år som anläggningen tagits i
drift.

Utsläppsrätter får dock inte utfärdas för en verksamhet eller
anläggning, om tillståndet för utsläpp av växthusgaser har
återlämnats eller återkallats enligt 2 kap. 10 §. Lag (2009:1324).

Återlämnande av utsläppsrätter

4 § Om en verksamhetsutövare har tilldelats för många
utsläppsrätter på grund av underlåtelse att informera om
genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet,
aktivitetsnivå eller drift, ska verksamhetsutövaren återlämna
de utsläppsrätter som inte skulle ha utfärdats om
informationen hade lämnats. Lag (2015:367).

Ansökan om registrering m.m.

5 § En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt. Lag (2016:569).

6 § Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett
persondepåkonto som anges i 1 § andra stycket 4 eller ett
handelskonto som anges i 1 § andra stycket 5 ska vara
folkbokfört eller ha säte i Sverige. Lag (2015:367).

7 § Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges
där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om
föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas. Lag (2011:1103).

8 § Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto eller
ett handelskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas. Lag (2015:367).

9 § Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om
registrering som inte är förenlig med befintliga
registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning
eller den internationella transaktionsförteckningen för
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2011:1103).

10 § Har upphävts genom lag (2015:367).

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om
1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som
finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs
eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts,
belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,
2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är
förenlig med en sådan anteckning, och
3. borttagande av en sådan anteckning. Lag (2011:1103).

12 § Har upphävts genom lag (2011:1103).

13 § Har upphävts genom lag (2011:1103).

Rättsverkan av en registrering

14 § En kontoinnehavare skall, med de begränsningar som framgår
av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de
utsläppsrätter och kyotoenheter som finns registrerade på
innehavarens konto. Lag (2006:643).

Personuppgifter

15 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring
av utsläppsrätter och kyotoenheter i de konton i
unionsregistret som kontoföringsmyndigheten administrerar
enligt 1 §.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som
utförs i unionsregistret. Lag (2011:1103).

16 § Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar
i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla
uppgifter för
1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun
ansvarar för enligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras
i unionsregistret,
b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till
information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller
kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut. Lag (2011:1103).

Övrigt om registret

17 § Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i
unionsregistret till tillsynsmyndigheten. Lag (2011:1103).

18 § Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje
år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra
stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per
den 31 december det närmast föregående kalenderåret. Beskedet
ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där
kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig
för kontohavaren. Lag (2011:1103).

19 § En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om
den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet
att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne
eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i
unionsregistret finns i artikel 70 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i
stället för första stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2015:367).

Avgift för konto

20 § Kontoföringmyndigheten får ta ut avgifter för ansökan om
och förande av konto i unionsregistret. Lag (2015:367).

20 a § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter
som avses i 20 §. Lag (2015:367).


5 kap. Övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser

1 § För varje anläggning och för flygverksamhet ska
verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka
sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller
övervakningsplanen avser och varje år göra en rapport om
utsläppen. Rapporten ska
1. innehålla en beskrivning av de mät- eller
beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om
sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens
säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och
kvalitetskontroll,
2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 3 § 2, och
3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året
efter det kalenderår som rapporten avser. Lag (2015:367).

2 § Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad
rapport enligt 1 §, ska tillsynsmyndigheten besluta hur stora
utsläppen av växthusgaser ska anses ha varit under det
närmast föregående kalenderåret. Beslutet ska grundas på en
uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till
det som framkommit i ärendet om verksamhetens art och
omfattning. Beslutet får meddelas tidigast den 1 maj året
efter det kalenderår som uppskattningen avser.

Tillsynsmyndigheten ska innan den beslutar ge
verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag
till beslut. Lag (2009:1324).

2 a § Ny beteckning 2 § genom lag (2009:685).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
1. övervakning och rapportering, och
2. de krav som ska ställas på den kontrollör som ska utföra
verifieringen enligt 1 § 2 och de uppgifter som kontrollören
ska utföra. Lag (2009:685).

4 § Har upphävts genom lag (2009:685).


6 kap. Redovisning av utsläppsrätter

Överlämnande av utsläppsrätter

1 § För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna
det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda
utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska
verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som
motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen
under det närmast föregående kalenderåret. Överlämnandet får
inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I artikel 67 i
registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet
för överlämnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in
innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet
utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta
beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i
en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för
att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första
stycket. Lag (2015:367).

1 a § Vid ett överlämnande enligt 1 § som avser en anläggning
får verksamhetsutövaren inte tillgodoräkna sig utsläppsrätter
som har utfärdats för en flygverksamhet. Lag (2009:685).

1 b § Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 1 § gäller inte om en kontrollör enligt 5 kap. 1 § 2 har
verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade till en
anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som kräver
tillstånd enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. Lag (2012:906).

Borttagande och annullering

2 § I artiklarna 68 och 69 i registerförordningen finns det
bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter
och annullera kyotoenheter. Lag (2015:367).

3 § En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller
certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att
fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har
utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller
annulleras enligt artiklarna 68 och 69 i
registerförordningen, om den har utmätts, belagts med
kvarstad eller betalningssäkrats. Lag (2015:367).

Hinder för överlåtelse

4 § Kontoföringsmyndigheten ska se till att en
verksamhetsutövare, som under ett visst år inte har uppfyllt
sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna en verifierad
rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte
kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte
finns en verifierad rapport eller ett lagakraftvunnet beslut
enligt 5 kap. 2 § första stycket. Lag (2009:685).


7 kap. Tillsyn

1 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar
tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med
utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna
följs. Lag (2012:344).

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av
tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

4 § Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till
anläggningar som avses i denna lag samt till lokaler och
områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det
behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

5 § Om det finns anledning att anta att den som omfattas av
tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite
att medverka i utredning av en fråga som har samband med den
gärning som brottsmisstanken avser.

6 § För övervakningen av att denna lag och EU-förordningar om
handel med utsläppsrätter följs får en tillsynsmyndighet
begära att
1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat, och
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar som har
betydelse för tillsynen inställer sig till förhör på tid och
plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning
uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade
tystnadsplikten för advokater. Lag (2012:344).

7 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2012:344).

8 § En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna
lag eller en EU-förordning om handel med utsläppsrätter till
Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns
misstanke om brott. Lag (2015:441).

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för
tillsyn enligt denna lag ska tas ut av den som är föremål för
tillsyn, samt föreskrifter om sådana avgifter. Lag (2012:344).

10 § Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i
kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av
auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen får inte röja för den som rapporteringen avser
eller någon utomstående att rapportering har skett. Lag (2012:344).

11 § Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit
mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning
att räkna med att rapportering borde ske. Lag (2012:344).


8 kap. Straff, förverkande, andra sanktioner och skadestånd

Straff och förverkande

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. driver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser
utan att verksamheten omfattas av ett tillstånd eller en
godkänd övervakningsplan enligt det som krävs i denna lag
eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
lagen,
2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om
tillstånd enligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att
tillstånd ges på felaktiga grunder,
3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport
enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet
föreligger enligt 2 kap. 8 §, eller
5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en
ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föranleda att ett för stort antal
utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2015:367).

1 a § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt bryter mot något av förbuden mot insiderhandel
och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse
i högst två år.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga
omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader. Lag (2012:344).

1 b § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot
insiderhandel och annan användning av insiderinformation i
artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms
till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar. Lag (2012:344).

1 c § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt bryter mot förbudet mot röjande av
insiderinformation i artikel 39 a och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs,
döms inte till ansvar. Lag (2012:344).

1 d § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt bryter mot förbudet mot otillbörlig
marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan
eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader. Lag (2012:344).

1 e § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig
marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar. Lag (2012:344).

1 f § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars
spotkontrakt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli
att fullgöra en rapporteringsskyldighet enligt artikel 42.5 i
förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter mot
meddelandeförbudet i 7 kap. 10 § döms till böter. Lag (2012:344).

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

3 § Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till
ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet.

4 § Om det inte är uppenbart oskäligt skall utbyte av brott
enligt denna lag förklaras förverkat.

Andra sanktioner

5 § Tillsynsmyndigheten skall besluta om att offentliggöra
namnen på de verksamhetsutövare som inte överlämnat
tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid
offentliggörandet.

5 a § En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har
gett in en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § skall, om det
inte är uppenbart oskäligt, betala en förseningsavgift på 20 000 kronor till staten. Lag (2006:643).

5 b § En verksamhetsutövare som inte har lämnat information
om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet,
aktivitetsnivå eller drift senast den 15 januari kalenderåret
efter det att ändringarna har genomförts ska, om den
uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av
utsläppsrätter, betala en förseningsavgift på 50 000 kronor
till staten. Avgift ska inte tas ut om det är uppenbart
oskäligt. Lag (2015:367).

6 § En verksamhetsutövare som inte har överlämnat
tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § ska
betala en avgift till staten i förhållande till de utsläpp
för vilka utsläppsrätter inte överlämnats.

Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då
utsläppsrätterna skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per
ton koldioxid eller koldioxidekvivalent. Om det av en
omräkning med hänsyn till förändringar i det allmänna
prisläget jämfört med prisläget 2013 följer att det omräknade
beloppet överstiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det
högre beloppet. Förändringen ska beräknas enligt det
europeiska konsumentprisindex som Europeiska kommissionen
årligen tillkännager. Lag (2009:1324).

7 § En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är
inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att
överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna
utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret. Lag (2011:1103).

8 § Frågor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 § prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (2015:367).

8 a § Om en verksamhetsutövare driver en flygverksamhet utan
att följa bestämmelserna om godkänd övervakningsplan i 2 kap. 14 §, rapportering i 5 kap. 1 § eller överlämnande av
utsläppsrätter i 6 kap. 1 §, och de tillsynsåtgärder som har
vidtagits inte lett till rättelse, ska tillsynsmyndigheten
upprätta ett förslag till begäran om verksamhetsförbud. Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning av om
en sådan begäran ska lämnas till Europeiska kommissionen.

Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens
beslut om verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500). Lag (2015:367).

Skadestånd

9 § Har upphävts genom lag (2011:1103).

10 § Den som lider skada till följd av ett fel som rättas
enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av
staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av
kontoföringsmyndigheten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till
felets art eller andra omständigheter bort inse att fel
förekommit. Lag (2011:1103).

11 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag. Lag (2011:1103).

12 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av
den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1103).


9 kap. Överklagande

1 § Följande beslut får överklagas till mark- och
miljödomstol:
1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,
3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt
artikel 22 i registerförordningen,
7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra
behörigt ombud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,
8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller
uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 25.3 i
registerförordningen,
9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i
registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till
ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att avslå
begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,
10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om
beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37-42 i
förordning (EU) nr 1031/2010 följs,
13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om
föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37-42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,
14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn
enligt 8 kap. 5 §,
15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §,
och
16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §. Lag (2015:367).

1 a § En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att
artiklarna 37-42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2012:344).

2 § Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens
domar och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Lag (2010:941).

3 § Tillsynsmyndigheten får överklaga tillståndsmyndighetens
beslut enligt denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd
av lagen. Lag (2009:1324).

4 § Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

5 § Beslut i frågor om offentliggörande av verksamhetsutövares
namn enligt 8 kap. 5 § gäller omedelbart om inte annat anges i
beslutet.

Offentliggörandet får dock ske tidigast när tiden för
överklagande av myndighetens beslut löpt ut.


Övergångsbestämmelser

2004:1199
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen
upphävs lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.
2. Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kommit in till
tillståndsmyndigheten men ärendet inte avgjorts före den 1 januari 2005, får tillståndsmyndigheten besluta att utsläpp av
koldioxid tills vidare får ske trots att tillståndsfrågan inte
slutligt har avgjorts. Ett sådant beslut skall förenas med
villkor om rapportering av utsläpp och om överlämnande av
utsläppsrätter.
3. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna lag
skall handläggas och bedömas enligt lagen (2004:656) om utsläpp
av koldioxid.
4. Tillstånd, villkor, dispenser, förelägganden och övriga
beslut som har meddelats enligt lagen (2004:656) om utsläpp av
koldioxid eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av den
lagen skall anses meddelade enligt motsvarande bestämmelser i
denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2006:643).

2006:643
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket i dess lydelse före
den 1 juli 2006 skall gälla i fråga om dispens från
tillståndsplikten under handelsperioden 2005-2007.
3. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket i dess lydelse före
den 1 juli 2006 skall tillämpas om en verksamhetsutövare senast
den 30 juni 2006 ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 4 § eller
om en verksamhetsutövare senast den 31 december 2007 anmäler en
förändring av en anläggning eller en ny verksamhetsutövare
enligt 2 kap. 8 § och ett nytt tillstånd behövs för samma del
av anläggningen som i ett gällande tillstånd.
4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § i dess lydelse före den 1 juli 2006 gäller i fråga om tilldelning till en tillståndspliktig
anläggning för handelsperioden 2005-2007.
5. Om en verifierad rapport som enligt 5 kap. 1 § skulle ha
getts in senast den 31 mars 2006 ännu inte har getts in senast
den 30 juni 2006 gäller bestämmelserna i 5 kap. 2 a § och 6 kap. 1 § andra stycket.
6. Bestämmelserna i 8 kap. 5 a § tillämpas första gången för
den rapport som skall lämnas senast den 31 mars 2007.
7. Äldre bestämmelser om överklagande och prövningstillstånd
gäller för domar och beslut som har meddelats före den 1 juli 2006 eller som en allmän förvaltningsdomstol meddelar efter den 30 juni 2006.

2009:685
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 2 kap. 13 och 14 §§ och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 augusti 2009.
2. För en handelsperiod som inträffar före 2013 ska
bestämmelserna om flygverksamhet i 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 och 4 a §§, 6 kap. 1 och 1 a §§, 8 kap. 1 och 8 a §§ och 9 kap. 1 § tillämpas endast för handel under 2012.
3. Om en ansökan om godkännande av en övervaknings- och
rapporteringsplan för en flygverksamhet har kommit in till
tillsynsmyndigheten men ärendet inte slutligt avgjorts före
den 1 januari 2010, får myndigheten besluta att utsläpp av
koldioxid från flygverksamheten tills vidare får ske trots
att frågan om godkännande inte slutligt avgjorts. Ett sådant
beslut ska förenas med villkor om rapportering av utsläpp och
beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den
flugna sträckan.
4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som
sker före utgången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre
lydelse tillämpas. Lag (2009:1325).

2009:1324
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 kap. 9 a §, och 8 kap. 6 § och i övrigt den 1 januari 2010.
2. I frågor om utsläpp av koldioxid som sker före utgången av 2012 och tillstånd till sådana utsläpp samt utfärdande av
utsläppsrätter för sådana utsläpp ska 1 kap. 1, 2 b och 2 d §§, 2 kap. 1, 3-9 och 10 §§, 3 kap. 2-4 och 5 §§, 4 kap. 3 § och 8 kap. 1 § i deras äldre lydelse tillämpas.
3. Trots det som sägs i 2 ska bestämmelsen i 4 kap. 3 § om
utfärdande av utsläppsrätter i fråga om flygverksamhet
tillämpas från och med den 1 januari 2012.
4. För ett tillstånd som getts före 2013, ska 2 kap. 9 a § tillämpas så att tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2017 ska ha sett över villkoren i tillståndet och, om
villkoren inte är tillfredsställande, förelagt
verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren
eller ett nytt tillstånd.

2011:1103

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag
regeringen bestämmer.