Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet

Svensk författningssamling 2000:662

t.o.m. SFS 2009:1272
SFS nr: 2000:662
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2000-07-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1272
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska det finnas ett forskningsråd, Vetenskapsrådet. Lag (2009:1272).

2 § Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer. Lag (2009:1272).

3 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets uppgifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses. Lag (2009:1272).

2009:1272
1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.
2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som utsetts i enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som ledamöter i styrelsen, dock längst till och med den 31 mars 2010.