Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Svensk författningssamling 1996:1157
t.o.m. SFS 2013:1022
SFS nr: 1996:1157
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1022
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § I varje landsting skall det finnas en eller flera
läkemedelskommittéer.

Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas
och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och
mandattiden för ledamöterna.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte
ingår i ett landsting.

2 § Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för
farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i
kommitténs arbete.

3 § En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en
tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad
erfarenhet.

4 § E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna
uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid
vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som
registrerats enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i
läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén
göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa
bristerna. Lag (2013:1022).

5 § Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs
samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter,
universitet och högskolor.

6 § Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om
en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.