Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Svensk författningssamling 1994:692
t.o.m. SFS 2005:844
SFS nr: 1994:692
Departement/myndighet: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:844
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (1991:900).

2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en
folkomröstning skall fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de
röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig
inställelse i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den
centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader
före omröstningsdagen.

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera
valdistrikt. Skall den kommunala folkomröstningen äga rum
samtidigt med ett allmänt val eller en nationell
folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt
sammanfalla.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som
ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall
röstsedlarna för den kommunala folkomröstningen ha en färg som
avviker från de övriga val- eller röstsedlarna.

Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som
behövs för att genomföra folkomröstningen
Lag (2002:250).

3 § Kommunen eller landstinget skall på lämpligt sätt informera
sina medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om
vad som i övrigt gäller för folkomröstningen.

4 § För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar
valnämnden.

För folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar
valnämnden i den kommun inom landstingets område som
landstinget träffar överenskommelse med. Om överenskommelse
inte kan träffas, skall folkomröstningen genomföras av valnämnden
i den kommun där landstinget har sin anslagstavla.

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är
folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen
fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska
unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda
i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har
rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget. Lag (2002:250).

6 § När en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en
röstlängd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens
folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för
folkomröstningen som skall ligga till grund för uppgifterna i
röstlängderna.

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort
tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.

Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val
eller en nationell folkomröstning, får röstlängderna och
röstkorten för den kommunala folkomröstningen samordnas med
valet eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och
för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna
valet eller den nationella folkomröstningen skall kommunen
eller landstinget framställa röstlängd och upprätta röstkort
med ledning av registeruppgifterna från den centrala
valmyndigheten.

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de
kostnader som föranleds av den kommunala folkomröstningen. Lag (2002:250).

7 § Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om
förtidsröstning skall ske, skall röstkorten vara de
röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen
inleds. Lag (2002:250).

8 § Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått
något röstkort skall få ett duplettröstkort om de begär det.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som
ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får
duplettröstkort tillhandahållas hos centrala valmyndigheten,
länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall
får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller det
landsting som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn
och personnummer. Lag (2002:250).

9 § Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt
val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att
röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen
begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5-7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket
samt 9 § vallagen (2005:837) skall då tillämpas.

I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller
felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära hos den kommun
eller det landsting som ansvarar för omröstningen att
uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före
valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna
paragraf. Lag (2005:844).

10 § En röstsedel är ogiltig om den
1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller
2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar,
skall endast en röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än
en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar
ogiltiga. Lag (2002:250).

11 § Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall
röstsedlarna läggas in i särskilda omslag, de godkända för sig och de
ogiltiga för sig. Omslagen skall förseglas.

Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att
sammanräkningen har avslutats. Lag (2002:250).

12 § Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med
anledning av en folkomröstning i ett landsting skall anslås på
landstingets anslagstavla. Lag (2002:250).

13 § Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett
landsting får på begäran av en medlem av det landstinget
överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Lag (2002:250).