Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem

Svensk författningssamling 1994:609

SFS nr: 1994:609
Departement/myndighet: Civildepartementet FOK
Utfärdad: 1994-06-02
Övrig text: Bilagorna inte med här.
Upphävd: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1772
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 § Följande rättsakt inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det efter Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994 hänvisas till i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag Rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke.

Den svenska texten till förordningen finns som bilaga till denna lag.

2 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

3 § När bestämmelserna i bilagan till denna lag innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:
1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning,
2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol,
3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Exempel på sådana begrepp eller förfaranden är
-- ingresser,
-- adressaterna för EG:s rättsakter,
-- hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
-- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG- medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
-- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Behörigt organ

4 § Organ som avses i artikel 9.1 bestäms för Sveriges del av regeringen.

Kriterier för miljömärkning

5 § Föreskrifter om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke meddelas av regeringen.

Bilagorna är inte med här.