Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Svensk författningssamling 1994:1853

SFS nr: 1994:1853
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1994-12-20
Upphävd: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1230
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Vid beräkning av inkomst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt behandlas en europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) samt medlemmar och andelar i sådan gruppering på samma sätt som ett handelsbolag samt delägare och andelar i handelsbolag. Detsamma gäller beträffande uppbörd samt i fråga om skyldighet att lämna och bevara uppgifter till ledning för taxering.

Lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning samt lagen (1993:1537) om expansionsmedel tillämpas inte i fråga om verksamhet som bedrivs av en europeisk ekonomisk intressegruppering.


Övergångsbestämmelser

1994:1853

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Lagen tillämpas endast i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1995 eller senare.