Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Svensk författningssamling 1994:1551
t.o.m. SFS 2016:263
SFS nr: 1994:1551
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1994-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:263
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om frihet från och
återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från
tredje land i vissa fall. I lagen finns även bestämmelser om
beräkning av tull och skatt i vissa fall. Lag (2008:1413).

2 § Har upphävts genom lag (2000:1296).

3 § Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import
från tredje land ska även gälla i fråga om varor som förs in i
landet från ett område som ligger inom EU:s tullområde men
utanför EU:s skatteområde när införseln sker under sådana
förhållanden som vid import från tredje land skulle ha medfört
rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredje
land gälla område som ligger inom EU:s tullområde men utanför
EU:s skatteområde och vad som sägs om unionen gälla EU:s
skatteområde. Lag (2011:284).

4 § Genom denna lag genomförs
- rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om
tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid
slutlig import av vissa varor (kodifierad version),
- artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av
direktiv 92/12/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,
- rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om
undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs
av resande från tredjeländer,
- artikel 143 fa i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
senast ändrat genom rådets direktiv 2010/23/EU, och
- rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse
från införselskatter på varor i små försändelser av icke- kommersiell karaktär från tredjeländer. Lag (2010:1893).

5 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253). Lag (2016:263).


2 kap. Frihet från skatt vid import

1 § Särskilda bestämmelser om frihet från skatt för varor som
medförs av resande finns i 3 kap.

2 § Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och 5-9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid tillfällig införsel föreligger. Lag (2016:263).

3 § Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den importerade varan utgörs av
1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband
med att verksamhet överförs från tredje land till unionen,
2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel,
vetenskapliga instrument och apparater i andra fall än dem som
anges i 7 eller 8 §,
3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt
eller avgift i tredje land,
4. proviant för järnvägståg,
5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse
från en privatperson till en annan privatperson, eller
6. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i
andra fall än då försändelserna är sådana som avses i 4 § 4. Lag (2011:284).

3 a § Rätt till frihet från mervärdesskatt ska medges vid
import av varor som görs av ett i Sverige beläget kontor eller
anläggning som tillhör
- Europeiska unionen,
- Europeiska atomenergigemenskapen,
- Europeiska centralbanken,
- Europeiska investeringsbanken, eller
- ett organ som har inrättats av unionen eller
atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om
Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den
omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen
snedvrids. Lag (2011:284).

4 § Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för
1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes
trafik för sådana ändamål som medför att skatt inte ska tas
ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket 4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200),
2. varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och som levereras för försäljning
i sådan butik,
3. en försändelse från en privatperson till en annan
privatperson, utom om försändelsen består av alkoholhaltiga
produkter eller tobaksvaror eller har ett värde som
överstiger 45 euro,
4. försändelser som består av utländska periodiska
publikationer, utom om försändelsernas värde överstiger 22 euro, och
5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom
om försändelsernas värde överstiger 22 euro. Lag (2014:1506).

4 a § Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de
belopp i kronor som motsvarar beloppen i 4 § 3-5 enligt den
växelkurs som gäller första arbetsdagen i oktober året före det
år beloppen ska tillämpas. Beloppen avrundas till närmaste
högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att
gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller
om ändringen skulle vara mindre än 5 procent.

Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska
kronor i Tullverkets författningssamling. Lag (2008:1413).

5 § Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas av tullbefrielse enligt artiklarna 203-205 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte
- om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning av skatt eller
- om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredje land. Lag (2016:263).

6 § Frihet från skatt ska medges för import av egen fångst som
medförs av fiskefartyg som hör hemma inom unionen. Lag (2011:284).

7 § Frihet från skatt skall medges för import av filmer, fotografier,
trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram och liknande
åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, som framställts av
Förenta nationerna eller dess fackorgan och har
undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär.

8 § Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål
och konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för
vars räkning varorna införs är ett galleri, museum eller
annan institution som har godkänts av Tullverket för
skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska
dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av
någon som är en beskattningsbar person i den mening som avses
i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2014:944).

9 § Frihet från skatt skall medges för import av
1. officiella publikationer utgivna under kontroll av exportlandet
eller av internationell institution, regional eller lokal myndighet
eller offentligrättsligt organ etablerat i exportlandet och
2. trycksak utdelad av erkänd politisk organisation med anledning
av val till Europaparlamentet eller i anledning av nationellt val i det
land där trycksakerna har sitt ursprung.

Frihet från skatt enligt första stycket skall medges endast för varor
som beskattats i exportlandet utan att den utländska skatten senare
avlyfts eller återbetalats.

10 § Har förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel
upphört skall den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål
anmäla det till Tullverket och betala den skatt som belöper på
varan. Lag (1999:426).

11 § Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i förordning (EG) nr 1186/2009, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen ska gälla även i fråga om frihet från skatt vid import. Lag (2016:263).

12 § Har upphävts genom lag (2016:263).

13 § Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller inte avgifter inom
den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken.


3 kap. Resandes import

1 § Frihet från skatt vid import ska, utöver vad som följer av
bestämmelserna i 2 kap., medges en resande som kommer till
landet från ett tredje land i den omfattning och under de
villkor som sägs i detta kapitel. Skattefrihet gäller endast
för varor som medförs i det personliga bagaget och under
förutsättning att importen inte är av kommersiell natur.

Med det personliga bagaget avses i detta kapitel allt bagage
som en resande vid sin ankomst kan visa upp för Tullverket samt
polletterat bagage som registrerats för den resande hos
transportföretaget vid tidpunkten för den resandes avfärd. Om
resan sker med ett motordrivet transportmedel, räknas även
bränslet i standardtanken och högst tio liter bränsle i en
bärbar behållare som personligt bagage.

Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av
tillfällig art och varorna är avsedda för den resandes eller
hans familjs personliga behov eller som gåva. Lag (2008:1413).

2 § Har upphävts genom lag (2008:1413).

3 § Har upphävts genom lag (2008:1413).

4 § Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges
en resande för import av
1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa
tobaksvaror,
2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in
spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som
inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en
alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som
inte är starköl,
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. Lag (2010:1627).

5 § Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § medges en resande till ett sammanlagt värde som inte
överstiger 430 euro för flyg- och sjöresenärer eller 300 euro
för andra resenärer.

Vid beräkning av de värden som avses i första stycket ska
värdet av följande varor inte beaktas:
1. en resandes personliga bagage, när detta tillfälligt förs in
eller återinförs efter en tillfällig utförsel,
2. läkemedel som behövs för den resandes personliga behov,
3. sådant bränsle som avses i 1 §, och
4. sådana varor som avses i 4 §. Lag (2008:1413).

6 § Vad som sägs i 2 kap. 4 a § tillämpas också i fråga om de
belopp som anges i 5 §. Lag (2008:1413).

7 § Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en
besättningsman på ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer
från tredje land endast för besättningsmannens personliga
bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en
tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer
eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en
proportionell blandning av dessa tobaksvaror, om bagaget och
varorna förs in när besättningsmannen reser i samband med sitt
arbete.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra
in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första
stycket gäller inte om besättningsmannen
1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning
hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver
rörelse ombord, eller
2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller
annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller
3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första
stycket gäller endast personal som utför arbete som
sammanhänger med transportmedlets gång eller med servicen
ombord. Till service ombord på transportmedlet hänförs förutom
sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även
sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal,
underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper. Lag (2008:1413).

8 § För varor som anges i 4 § första stycket ska frihet från
skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i
Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig
trafik eller om utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar
eller om varorna beskattats på Åland eller i Norge.

Även i andra fall ska dock skattefrihet medges en resande som
är bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Lag (2008:1413).

9 § Av artikel 41 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges. Lag (2016:263).


4 kap. Beräkning av tull och skatt i vissa fall

1 § Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om
1. importen inte har kommersiell karaktär,
2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och
3. den som ska betala tullen och skatten inte begär, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning, att denna bestämmelse inte ska tillämpas. Lag (2016:263).

2 § Har upphävts genom lag (2000:1296).

3 § Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande
belopp.

        tull      skatt
spritdryck   4 kr/liter   259 kr/liter
starkvin    2 kr/liter   78 kr/liter
vin       1 kr/liter   35 kr/liter
starköl     3 kr/liter   19 kr/liter
cigaretter   34 öre/styck  196 öre/styck
cigarrer    86 öre/styck  219 öre/styck
röktobak    428 kr/kg    2 422 kr/kg
snus      104 kr/kg    762 kr/kg
Lag (2014:1493).

4 § Tullverket ska publicera den beloppsgräns som avses i 1 § 2 uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Lag (2008:1413).


Övergångsbestämmelser

1994:1551
1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt
eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för
resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.
2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning
före ikraftträdandet.

1996:1172

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

1997:446

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1998:1684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.

2000:479

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2000:545

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller
borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri
omsättning.

2000:1154

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller
borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri
omsättning.

2001:823

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan
anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång
till fri omsättning.

2002:1002

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller
borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri
omsättning.

2006:1393

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller
borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri
omsättning.

2007:1384

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller
borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri
omsättning.

2011:1291

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.

2013:955

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.

2014:1493
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2015:222).