Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Svensk författningssamling 1994:1512
t.o.m. SFS 2016:794
SFS nr: 1994:1512
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1994-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:794
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när
de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter.

Lagen gäller också avtalsvillkor som näringsidkare använder när de
förmedlar sådana erbjudanden från en näringsidkare eller någon
annan.

1 a §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Bestämmelserna i 3-9 §§ denna lag tillämpas också när
Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig
myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagstiftningen. Lag (2007:2)

1 a §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Bestämmelserna i 3-9 b §§ denna lag tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. Lag (2016:211).

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, oavsett
om den är offentlig eller privat.

Marknadsrättsliga bestämmelser

3 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Är ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och
övriga omständigheter oskäligt mot konsumenten, får
Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i framtiden i
liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om
förbudet är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i
konsumenternas eller konkurrenternas intresse.

Ett förbud kan meddelas även anställda hos näringsidkaren och
andra som handlar på dennes vägnar.

En sammanslutning av näringsidkare som använder eller
rekommenderar användning av ett oskäligt avtalsvillkor får
förbjudas att i framtiden använda eller rekommendera villkoret.

Ett förbud skall förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är
obehövligt.

3 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Om ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i framtiden i liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om förbudet är motiverat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse.

Ett förbud får meddelas även anställda hos näringsidkaren och andra som handlar på näringsidkarens vägnar.

En sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommenderar användning av ett oskäligt avtalsvillkor får förbjudas att i framtiden använda eller rekommendera villkoret.

Ett förbud ska förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2016:211).

3 a § Vid tillämpning av 3 § ska ett avtalsvillkor anses
oskäligt om det innebär att konsumenten är hänvisad till att
använda ett telefonnummer med förhöjd taxa för att ta kontakt
med näringsidkaren per telefon med anledning av ett mellan
dem ingånget avtal. Lag (2014:13).

4 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ En fråga om förbud tas upp av Marknadsdomstolen efter
ansökan av Konsumentombudsmannen. Beslutar
Konsumentombudsmannen för ett visst fall att inte göra någon
ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av
näringsidkare, konsumenter eller löntagare.

4 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ En ansökan om förbud får göras av Konsumentombudsmannen. Om Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte göra någon ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. Lag (2016:211).

4 a §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (2016:211).

4 b §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Konsumentombudsmannen ska kallas till förhandling i mål enligt denna lag, även om han eller hon inte är sökande. Lag (2016:211).

5 § Ett beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas
på nytt, om det motiveras av ändrade förhållanden eller något
annat särskilt skäl.

6 §/Upphör att gälla U:2016-10-01/ Om det finns särskilda skäl, kan förbud meddelas även för tiden
till dess att det finns ett slutligt beslut.

6 §/Träder i kraft I:2016-10-01/ Om det finns särskilda skäl, får domstolen meddela förbud även för tiden till dess att det finns ett slutligt beslut. Lag (2016:794).

7 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av
Konsumentombudsmannen genom att den som antas ha använt ett
oskäligt avtalsvillkor föreläggs förbud till godkännande omedelbart
eller inom viss tid (förbudsföreläggande).

Har ett förbudsföreläggande godkänts, gäller det som förbud av
Marknadsdomstolen. Godkännande efter den i föreläggandet
utsatta tiden gäller dock inte.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av
regeringen.

7 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsumentombudsmannen genom att den som antas ha använt ett oskäligt avtalsvillkor föreläggs förbud till godkännande omedelbart eller inom viss tid (förbudsföreläggande).

Om ett förbudsföreläggande har godkänts, gäller det som en dom som har fått laga kraft. Ett godkännande efter den i föreläggandet utsatta tiden gäller dock inte.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av regeringen. Lag (2016:211).

7 §/Träder i kraft I:2016-10-01/ En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsumentombudsmannen.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett beslut om förbud ska gälla omedelbart. Lag (2016:794).

8 § På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall
1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i
ett ärende enligt denna lag,
2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar som kan ha
betydelse för utredningen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller 7 § kan antas komma i fråga. Lag (2007:2)

8 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 8 § 2 får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de
lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten
utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion. Lag (2007:2)

8 b § Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a § inte följs, får
Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin
skyldighet vid vite. Lag (2007:2)

8 c §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 § och 8 a § samt
om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till
Stockholms tingsrätt.

Tingsrättens beslut överklagas hos Marknadsdomstolen. Lag (2007:2)

8 c §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 och 8 a §§ samt om vitesföreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:211).

8 c §/Träder i kraft I:2016-10-01/ Konsumentombudsmannens beslut enligt 7, 8 och 8 a §§ samt om vitesföreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:794).

9 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Talan om utdömande av vite förs vid allmän domstol av
Konsumentombudsmannen. I fråga om vite som
Marknadsdomstolen har förelagt på talan av någon annan får talan
om utdömande föras även av denne.

9 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen. Om vite har förelagts på talan av någon annan får talan om utdömande föras även av honom eller henne. Lag (2016:211).

9 a §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Delgivning av domar och beslut av domstol som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34-37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2016:211).

9 b §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål enligt 3 §. I sådana mål får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2016:211).

9 b §/Träder i kraft I:2016-10-01/ Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål enligt 3 §. I sådana mål får domstolen bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

I ärenden som avser överklagande av Konsumentombudsmannens beslut om förbud tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:794).

Civilrättsliga bestämmelser

10 § Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål
för individuell förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en
näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till konsumentens
förmån.

11 § För avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell
förhandling gäller 36 § första stycket lagen (1915:218) om avtal och
andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område med
följande begränsningar.

Omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte
beaktas till konsumentens nackdel på så sätt att ett avtalsvillkor
som annars vore att anse som oskäligt inte kan åsidosättas eller
jämkas.

Jämkas ett avtalsvillkor eller lämnas det utan avseende, skall, om
villkoret strider mot god sed och medför en betydande obalans till
konsumentens nackdel, avtalet gälla utan andra ändringar, om
konsumenten begär det och om avtalet kan bestå med i övrigt
oförändrat innehåll.

12 § Om inte annat visas, anses ett avtalsvillkor inte ha varit
föremål för individuell förhandling.

13 § Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala
mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i
avtalet anges vara priset för nyttigheten är utan verkan mot
konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt
villkoret. Lag (2014:13).

14 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på
avtalet gäller inte i fråga om regler om oskäliga avtalsvillkor, om
den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger
konsumenten ett bättre skydd mot oskäliga avtalsvillkor. Lag (2014:13).


Övergångsbestämmelser

1994:1512
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden upphör att gälla.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på rättshandlingar som
har företagits före ikraftträdandet. Vad som föreskrivs i 10 § gäller
dock inte beträffande avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas
enligt äldre bestämmelser.

2014:13
1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Bestämmelsen i 13 § gäller endast för avtal som har ingåtts
efter ikraftträdandet.

2016:211
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

2016:794
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. För användning av avtalsvillkor som har skett före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.