Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

Svensk författningssamling 1994:1221
t.o.m. SFS 2009:245
SFS nr: 1994:1221
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1994-08-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:245
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först
från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av
eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en
kyrklig kommun. För sådana stiftelser skall bestämmelserna i
1. 10 § denna lag gälla stiftelseförordnanden för stiftelser som har
bildats före den 1 januari 1997, och
2. 11 § denna lag gälla för föreskrifter som har fastställts före
den 1 januari 1997. Lag (1995:1460).

2 § Genom stiftelselagen (1994:1220) upphävs lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser med de begränsningar som följer av denna lag.

3 § En förmögenhetsbildning som har tillkommit före
ikraftträdandet och som närmast dessförinnan uppfyllde de krav
som stiftelselagen ställer på stiftelsebildning skall anses som
stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220). Vad nu sagts gäller även
om förmögenhetsbildningen inte uppfyllde formkravet enligt 1 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § stiftelselagen eller kravet enligt 1 kap. 2 § samma lag på att egendomen skall ha avskilts.

4 § För förmögenhetsbildningar som enligt 3 § skall anses som
stiftelser enligt stiftelselagen (äldre stiftelser) gäller
stiftelselagen (1994:1220) med de begränsningar som följer av
denna lag.

För sådan egendom som avses i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan gäller inte bestämmelserna i
stiftelselagen. Lag (1999:313).

5 § En äldre stiftelse skall anses ha egen förvaltning om det vid
ikraftträdandet är ett för stiftelsen särskilt inrättat organ som
ytterst svarar för frågor om placeringen av stiftelsens förmögenhet. Det särskilt inrättade organet skall anses vara stiftelsens styrelse.

En äldre stiftelse skall anses ha anknuten förvaltning om det vid
ikraftträdandet är ett organ för en juridisk person eller en statlig
myndighet som ytterst svarar för frågor om placeringen av
stiftelsens förmögenhet. Den juridiska personen eller den statliga
myndigheten skall anses vara stiftelsens förvaltare.

6 § Bestämmelserna i 2 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220) tillämpas
inte i fråga om lån som har lämnats eller säkerheter som har ställts
före ikraftträdandet.

7 § Bestämmelserna i 2 kap. 10 § och 19 § andra stycket
stiftelselagen (1994:1220) om att stiftaren eller stiftarna inte
ensamma får vara styrelse och att stiftaren inte får vara förvaltare
gäller inte i fall då stiftaren eller stiftarna vid ikraftträdandet
ensamma är styrelse eller stiftaren är förvaltare för stiftelsen.

Om annat följer av stiftelseförordnandet gäller inte bestämmelserna
i 2 kap. 12 § för äldre stiftelser och för stiftelser som bildats efter
ikraftträdandet på grundval av ett stiftelseförordnande i ett
testamente som har upprättats före ikraftträdandet.

8 § I fråga om äldre stiftelser som har ett annat räkenskapsår än
kalenderår tillämpas bestämmelserna i 3, 4 och 10 kap. stiftelselagen (1994:1220) från och med det räkenskapsår som
börjar löpa närmast efter utgången av år 1995. Detta räkenskapsår
skall kortas av om det behövs för att stiftelsen skall få ett
räkenskapsår som stämmer överens med bestämmelserna i 3 kap. stiftelselagen.

Styrelsen eller förvaltaren för en äldre stiftelse skall bestämma
värdet av stiftelsens tillgångar enligt 3 kap. 6 § stiftelselagen vid
ingången av det räkenskapsår som börjar löpa närmast efter
utgången av år 1995, om inte stiftelsen är bokföringsskyldig enligt 3 kap. 1 § samma lag.

I års- eller koncernredovisningar behöver inte återges resultat- och
balansräkningar eller koncernresultat- eller koncernbalansräkningar
för det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår från och med
vilket bestämmelserna i 3 kap. gäller för stiftelsen.

Den som är revisor i en stiftelse vid utgången av det räkenskapsår
som föregår det räkenskapsår från och med vilket bestämmelserna i 4 kap. stiftelselagen gäller för stiftelsen får slutföra sitt uppdrag
utan hinder av sagda bestämmelser i stiftelselagen.

9 § I fråga om skyldighet att utge skadestånd på grund av handling
eller underlåtenhet som ligger i tiden före ikraftträdandet tillämpas 6 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. Detta gäller även om
stiftelsen inte stod under tillsyn enligt nämnda lag.

I mål om entledigande enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220) får den som för talan mot en styrelseledamot eller förvaltare endast
åberopa sådana handlingar eller underlåtenheter som ligger i tiden
efter ikraftträdandet. Detta gäller dock inte om den som för talan
mot en styrelseledamot före ikraftträdandet hade rätt att mot
styrelseledamoten i fråga föra sådan talan som avses i 7 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

10 § Om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse eller för en
stiftelse som har bildats efter ikraftträdandet på grundval av ett
stiftelseförordnande i ett testamente som har upprättats före
ikraftträdandet innehåller en bestämmelse som innebär att någon
får ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en av stiftaren
meddelad föreskrift avseende stiftelsen, skall den bestämmelsen ha
samma giltighet som enligt äldre rätt.

Om bestämmelsen i första stycket innebär att någon annan än
styrelsen eller förvaltaren får fatta beslut för stiftelsens räkning i
frågor som avses där gäller inte 2 kap. 3 § första stycket.

11 § Föreskrifter som före ikraftträdandet har fastställts för en
stiftelse av regeringen, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse skall
vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) anses som
föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

12 § Om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse eller för en
stiftelse som har bildats efter ikraftträdandet på grundval av ett
stiftelseförordnande i ett testamente som har upprättats före
ikraftträdandet innehåller en föreskrift om att stiftelsen skall vara
undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser, skall denna föreskrift vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) jämställas med ett undantagande från tillsyn enligt den
lagen. Detsamma skall också gälla för en äldre stiftelse om stiftaren
efter stiftelsens bildande men före ikraftträdandet har förordnat att
stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt tillsynslagen (1929:116).

13 § Bestämmelserna i 14 § lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser skall tillämpas i fråga om det räkenskapsår som avslutas
vid eller närmast efter ikraftträdandet.

14 § Om en stiftelse med stöd av ett beslut som regeringen
har meddelat före ikraftträdandet står under tillsyn av någon
annan myndighet än länsstyrelsen i det län där stiftelsens
förvaltning huvudsakligen utövas, ska beslutet vid
tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) anses som ett
beslut enligt 9 kap. 1 § tredje stycket den lagen. Lag (2009:245).

15 § En ideell förening vars namn innehåller ordet stiftelse eller en
förkortning av det får behålla detta ord eller denna förkortning i sitt
namn även efter stiftelselagens ikraftträdande, om länsstyrelsen i
det län där föreningens styrelse har sitt säte ger tillstånd till det
efter ansökan som gjorts före den 1 juli 1996.

Tillstånd meddelas på ansökan av föreningen. Länsstyrelsens beslut
får överklagas hos kammarrätten.

16 § En äldre stiftelse skall inte anses skyldig att göra anmälan för
registrering enligt 10 kap. 2 § första stycket 1 eller 6 § stiftelselagen (1994:1220) tidigare än en månad efter det att
bestämmelserna i 10 kap. sagda lag blev tillämpliga på stiftelsen.