Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1993:389) om assistansersättning

Svensk författningssamling 1993:389
t.o.m. SFS 2008:202
SFS nr: 1993:389
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:202
Upphävd: 2011-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna
medel till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig
assistans (assistansersättning).

2 § Frågor om assistansersättning handläggs av
Försäkringskassan.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan
m.m. Lag (2004:827).

Assistansersättning

3 § Den som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade har, utom i fall som anges
i 4 §, rätt att för sin dagliga livsföring få
assistansersättning enligt denna lag om han eller hon har behov
av personlig assistans för sina grundläggande behov under i
genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

Assistansersättning lämnas för tid efter det att den
ersättningsberättigade har fyllt 65 år endast om

1 ersättning har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år,
eller
2. ansökan inkommer till Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Antalet assistanstimmar får inte utökas efter det att den
ersättningsberättigade har fyllt 65 år.

Personlig assistans har i denna lag samma betydelse som i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lag (2004:827).

3 a § Assistansersättning lämnas endast under förutsättning att
den används för köp av personlig assistans eller för kostnader
för personliga assistenter. Förordning (2008:202).

4 § Assistansersättning lämnas inte för tid då den funktionshindrade
1. vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett
landsting,
2. vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en
kommun eller ett landsting,
3. bor i en gruppbostad, eller
4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet
enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Om särskilda skäl föreligger, kan assistansersättning lämnas även
för tid då den funktionshindrade vårdas för kortare tid på sjukhus
eller deltar i verksamhet enligt första stycket 4.

Assistansersättning lämnas inte för sjukvårdande insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lag (1996:535).

Ansökan och beslut m.m.

5 § Ansökan om assistansersättning skall göras skriftligen hos
Försäkringskassan.

Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan antas ha
rätt till assistansersättning, anmäla detta till
Försäkringskassan. I sådant fall skall Försäkringskassan även
utan ansökan pröva frågan om assistansersättning.

Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än
en månad före den månad då ansökan eller anmälan gjorts. Lag (2005:332).

6 § Assistansersättning skall beviljas för ett visst antal timmar
per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader, då den
enskilde har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring (beviljade assistanstimmar).

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om beräkning av assistansersättningen. Lag (1996:535).

7 § Rätt till assistansersättning för den som erhåller sådan
ersättning skall omprövas sedan två år förflutit från det att
frågan om rätt till ersättning senast prövades och vid
väsentligt ändrade förhållanden.

För person som erhåller assistansersättning efter det att han
eller hon har fyllt 65 år får omprövning endast ske vid
väsentligt ändrade förhållanden.

Ändring av assistansersättning vid väsentligt ändrade
förhållanden skall gälla från och med den månad då anledning
till ändringen uppkom. Lag (2000:1031).

8 § Om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om någon
har rätt till assistansersättning men det finns sannolika skäl
för att sådan rätt föreligger, ska Försäkringskassan besluta
att ersättning ska betalas ut med ett skäligt belopp om detta
är av väsentlig betydelse för den funktionshindrade. Detsamma
gäller om det står klart att rätt till assistansersättning
föreligger men ersättningens belopp inte kan bestämmas utan
betydande dröjsmål. För sådan ersättning får föreskrivas
särskilda villkor.

Om det senare bestäms att assistansersättning inte ska lämnas
eller ska lämnas med lägre belopp, är den
ersättningsberättigade inte skyldig att betala tillbaka
utbetald ersättning i andra fall än som anges i 16 och 16 a §§. Förordning (2008:202).

9 § Den som erhåller assistansersättning skall, om
förhållandena ändras så att rätten till ersättningen påverkas,
genast anmäla detta hos Försäkringskassan.

Om den som erhåller assistansersättning har legal
ställföreträdare enligt föräldrabalken gäller
upplysningsskyldigheten i stället denne. Lag (2004:827).

Utbetalning

10 § Assistansersättning utbetalas månadsvis med visst belopp
för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnats. Assistansersättning utges med det belopp per timme som
regeringen fastställer för varje år.

Om det föreligger särskilda skäl kan Försäkringskassan, efter
ansökan, besluta att en ersättningsberättigad skall få
ersättning med ett högre belopp än det som regeringen
fastställt. Detta belopp får dock inte överstiga det
fastställda beloppet med mer än tolv procent.

Som kostnad för personlig assistans anses inte i något fall
ersättning som den enskilde själv lämnar
1. till någon som han lever i hushållsgemenskap med, eller
2. till en personlig assistent för arbete som utförts på
arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

Utbetalning av assistansersättning för en viss månad får
grundas på ett beräknat antal assistanstimmar för den månaden. Avräkning för större avvikelser skall då ske senast andra
månaden efter den då den preliminära utbetalningen skett. Slutavräkning skall ske senast två månader efter utgången av
varje tidsperiod för vilken assistansersättning beviljats. Lag (2004:827).

11 § Om den ersättningsberättigade genom kommunen fått biträde
av personlig assistent får Försäkringskassan besluta att
assistansersättningen skall betalas ut till kommunen i den
utsträckning den motsvarar kommunens avgift för assistansen. Lag (2004:827).

12 § Om en ersättningsberättigad till följd av
ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av
beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är
ur stånd att själv ta hand om assistansersättningen, får
Försäkringskassan besluta att ersättningen skall betalas ut
till en kommunal myndighet eller till någon annan person för
att användas till kostnader för personlig assistans till den
ersättningsberättigade. Lag (2004:827).

Handläggning m.m.

13 § Har upphävts genom lag (2007:1006).

14 § Den kommun i vilken den som ansöker om eller erhåller
assistansersättning är bosatt skall, om det inte är obehövligt, höras i
ärenden enligt denna lag.

15 § Beslut om assistansersättning och beslut enligt 11 och 12 §§ skall sändas till den kommun inom vilken den enskilde bor.

Återbetalning

16 § Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av
assistansersättning, om den som erhållit ersättning eller hans
ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom
att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller
anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat att
ersättning har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och den som erhållit
ersättning eller hans ställföreträdare skäligen borde ha insett
detta. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan
efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Vid en senare utbetalning till någon som skall betala tillbaka
ersättning enligt första stycket får Försäkringskassan hålla
inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för
mycket.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt
första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en
avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av
det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan
skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om
avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte
för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte
betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar
räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller
delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde
styckena. Lag (2007:203).

16 a § Den ersättningsberättigade ska utan uppmaning betala
tillbaka sådan ersättning som inte har använts för köp av
personlig assistans eller för kostnader för personliga
assistenter. Återbetalning ska göras senast i samband med
slutavräkningen enligt 10 §.

Om återbetalning enligt första stycket inte görs får
Försäkringskassan besluta om återbetalning enligt 16 §. Förordning (2008:202).

Överklagande m.m.

17 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av
Försäkringskassans beslut samt överklagande av
Försäkringskassans och domstols beslut skall tillämpas i
ärenden om assistansersättning.

Ett beslut i ett ärende om assistansersättning skall gälla
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2004:827).

Övriga bestämmelser

18 § I fråga om ersättning enligt denna lag tillämpas följande
föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av
ersättning,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att
lämna uppgifter,
20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder. Lag (2004:827).

19 § För den som beviljats personlig assistans enligt denna lag
skall den kommun där den

ersättningsberättigade är bosatt, ersätta kostnaderna för de
första 20 assistanstimmarna per vecka. Lag (1997:722).

20 § När en person har beviljats assistansersättning enligt 6 § skall Försäkringskassan underrätta den kommun där den
ersättningsberättigade är bosatt om beslutet och det belopp som
kommunen skall betala. Kommunen skall även underrättas om
ändringar av beslutet, om dessa har betydelse för kommunens
ersättningsskyldighet.

Kommunen skall månadsvis betala det angivna beloppet till
Försäkringskassan. Kommunen har rätt att ta del av den
slutavräkning som skall göras enligt 10 §. Har kommunen betalat
ersättning med ett för högt belopp skall beloppet återbetalas
från Försäkringskassan. Lag (2004:827).


Övergångsbestämmelser

1996:535
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Beslut om assistansersättning som fattats före den 1 juli 1996 får, trots vad som sägs i 7 §, omprövas av försäkringskassan utan att
två år förflutit sedan frågan om rätt till ersättning senast
prövades.

1998:100

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 17 § i sin
äldre lydelse.

1999:819
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
assistansersättning för tid före ikraftträdandet.

2000:1031
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. En person som före den 1 januari 2001 har uppburit
assistansersättning enligt denna lag men som ersättningen har
upphört för på grund av att han eller hon har fyllt 65 år har
rätt att efter en ny ansökan återfå ersättning tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Ersättningen skall grundas på det beslut
som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha
kommit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 december 2002.

2004:644

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för ansökningar eller anmälningar som gjorts
före ikraftträdandet.

2004:827
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2005:332

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för ansökningar eller anmälningar som gjorts
före ikraftträdandet.

2007:203
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.

2008:202

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. De nya bestämmelserna
tillämpas på assistansersättning som beviljas för tid efter
ikraftträdandet.