Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Svensk författningssamling 1992:160
t.o.m. SFS 2016:208
SFS nr: 1992:160
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1992-04-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:208
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i
Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller
utländska medborgare.

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter
om näringsverksamhet i Sverige.

Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (1994:1929).

2 § Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i
Sverige genom
1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
2. ett svenskt dotterföretag, eller
3. en agentur med verksamhet i Sverige.

Första stycket gäller inte om näringsverksamheten omfattas av
bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller
motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller
utländska medborgare som är bosatta utanför EES ska det finnas
en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den här
bedrivna verksamheten. Lag (2011:722).

2 a § Regeringen får för en viss typ av näringsverksamhet
meddela föreskrifter om undantag från kraven i 2 § första
stycket 1 och tredje stycket på filial eller föreståndare, om
en filial eller en föreståndare inte bedöms nödvändig för att
tillgodose syftet med denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta
om undantag från krav på filial eller föreståndare. Lag (2011:722).

3 § Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen
1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4-6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,
6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6-7, 10 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26-28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
8. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
9. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
10. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster,
11. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
12. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§ lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Lag (2016:48).

4 § Utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare
skall anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett
rättsförhållande, som gäller av dem i Sverige bedriven
näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av om de i ett sådant
rättsförhållande är skyldiga att svara inför svensk domstol eller
underkasta sig svensk myndighets avgörande.

Vid tillämpning av växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) anses dock utländska företag och utländska medborgare som anges i
första stycket som utländska rättssubjekt.

Verksamhet genom filial

Firma

5 § Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige
ska drivas under firma, som innehåller ordet filial.

Firman ska tydligt skilja sig från andra bestående firmor som
tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Firman för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom
innehålla ordet bank. För registrering av en filials firma
gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156). Lag (2011:722).

5 a § Filialens brev, fakturor, orderblanketter och
webbplatser ska innehålla uppgift om det utländska företagets
rättsliga form och säte, det utländska register där företaget
är registrerat, företagets nummer i detta register samt
filialens firma och organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer
m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad.

Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten
tillåta att en filial inte lämnar uppgift om sin firma på sina
webbplatser. Ett sådant tillstånd ska begränsas till viss tid
och får förenas med villkor. Lag (2011:722).

6 § Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt
bankföretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera
personer i förening.

7 § Om förbud mot användning av firma och om hävande av
firmaregistrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han lider
skada av registrering som gjorts i filialregistret, får han hos domstol
föra talan om registreringens hävande och om skadestånd.

Verkställande direktör

8 § Filialen ska stå under ledning av en verkställande
direktör. Dessutom får en eller flera vice verkställande
direktörer utses.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller
också vice verkställande direktör. Lag (2011:722).

9 § Verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer i ett enskilt fall beslutar
annat.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara verkställande
direktör och får inte heller teckna firman för ett utländskt
bankföretags filial. Att detsamma gäller den som har
näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om
näringsförbud. Lag (2014:842).

10 § Verkställande direktören är ansvarig för filialens
verksamhet. Det utländska företaget ska utfärda fullmakt för
verkställande direktören att i alla frågor, som rör
verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets
vägnar samt mottaga stämning för det utländska företaget och
själv eller genom annan tala och svara för detta.

Om verkställande direktören inte är bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska det utländska företaget
bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en person
som är bosatt i Sverige att på det utländska företagets vägnar
ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas
till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta
om undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till
utländskt bankföretag. Lag (2011:722).

Bokföring och revision

11 § Filialen skall ha en egen bokföring, som är skild från det
utländska företagets bokföring i övrigt.

12 § Den verkställande direktörens förvaltning och filialens
räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad revisor
eller godkänd revisor, om verksamheten i Sverige uppfyller
mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra stycket
revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i
första stycket inte är uppfyllda, granskas av minst en
revisor, om verksamheten omfattas av
- lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
- lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
- lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den
kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt
företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och
att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för
granskning får redovisningshandlingarna i original eller
bestyrkt kopia. Lag (2013:565).

13 § Verkställande direktören ska varje år till
registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av
1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse
för det senaste räkenskapsåret,
2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de
gjorts offentliga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under
lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och
1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller
värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som
omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de
företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag, eller
4. är ett europakooperativ.

Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre
månader efter det att det utländska företagets
redovisningshandlingar och revisionsberättelse lades fram för
företagets delägare, dock senast sju månader från det att
filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara
upprättade på eller översatta till svenska.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag
ett elektroniskt original. Lag (2010:755).

13 a § Handlingar som avses i 13 § får överföras elektroniskt
till registreringsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om
1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av
sådana handlingar som avses i 13 §, och
2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med
originalet. Lag (2008:96).

14 § För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad
som föreskrivits i 11-13 §§, i tillämpliga delar detsamma som
för ett svenskt företag av motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget
lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och
1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller
värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som
omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag
som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag, eller
4. är ett europakooperativ.

Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen, men
till följd av andra stycket inte upprättar någon
årsredovisning, ska den i stället upprätta ett årsbokslut. För
årsbokslutet tillämpas
1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att hänföra till samma stycke 2 eller 3,
bestämmelserna i 6 kap. 4, 5, 7 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078),
2. i filial till företag som avses i andra stycket 2,
bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3-5 kap. lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, med
undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554), och
3. i filial till företag som avses i andra stycket 3,
bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3-5 kap. lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag, med undantag för
hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen. Lag (2010:1522).

14 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avfattning och innehåll i den
redovisning som enligt 11-14 §§ ska lämnas för verksamhet i
filial till
1. utländskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller
värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som
omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag, och
2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de
företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag. Lag (2010:755).

14 b § Bestämmelserna i 11, 12, 14 och 14 a §§ skall tillämpas
på motsvarande sätt på verksamhet som avser skadeförsäkring och
som bedrivs genom en sådan generalagent eller
generalrepresentation som avses i 1 kap. 9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige under
förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast
driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som här sägs om skadeförsäkring gäller också
återförsäkring avseende skadeförsäkring.

Vid tillämpning av första stycket skall
1. skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom
generalrepresentation anses utgöra en självständig filial i
förhållande till annat skadeförsäkringsföretag som bedriver
verksamhet genom samma generalrepresentation,
2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket lagen om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige eller den som på
motsvarande sätt företräder återförsäkringsrörelse anses som
verkställande direktör, och
3. bestämmelserna om årsbokslut i 14 § tredje stycket 3 tillämpas med bortseende från de i andra stycket föreskrivna
begränsningarna till företag som lyder under lagstiftningen i
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till
vissa slag av försäkringsföretag. Lag (2005:1128).

Registrering av filial

15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten,
som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag
och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett
bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till
filialregistret ska hänvisningen beträffande filialer till
utländska bankföretag i stället avse bankregistret.

Verkställande direktören ska också till
registreringsmyndigheten snarast anmäla ändringar i de
uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan ska även
göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller
liknande förfarande.

Anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag
samt om ändring av postadress för revisor och särskild
delgivningsmottagare får göras även av den som anmälan gäller.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första
stycket har skett. Lag (2011:722).

16 § Om den som gjort anmälan för registrering inte har följt vad som
föreskrivits om anmälan eller om det finns något annat hinder mot
registrering på grund av denna lag eller något annan författning, skall
den som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller
vidta rättelse.

Följs inte föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om att
detta kan ske skall tas in i föreläggandet.

Föreligger även efter det att yttrande har avgetts hinder mot
registrering och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig
över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att
utfärda ett nytt föreläggande.

17 § Om anmälningsskyldigheten fullgjorts och något hinder inte finns
på grund av denna lag eller någon annan författning, skall den anmälda
filialen registreras i filialregistret.

Avregistrering

18 § Filialen skall på anmälan avföras ur registret (avregistreras), om
1. det utländska företaget träder i likvidation eller försätts i konkurs
eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall
upphöra enligt lagen i företagets hemland,
2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet
skall upphöra enligt beslut av företaget,
3. filialen saknar behörig verkställande direktör eller i fall som anges
i 10 § andra stycket till registret anmäld person med behörighet att ta
emot delgivning och denna brist inte avhjälps utan dröjsmål, eller
4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för
fordran, som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått
full betalning och fordringen inte heller därefter har betalats. Lag (1992:1243).

19 § Om ett sådant förhållande som avses i 18 § 1 eller 2 inträder, ska verkställande direktören snarast anmäla detta
till registreringsmyndigheten. Anmälan kan också göras av
annan behörig ställföreträdare för det utländska företaget
eller, när det utländska företaget har försatts i konkurs, av
konkursförvaltaren. Anmälan om likvidation ska innehålla
uppgift om namn, personnummer och postadress för likvidator
och om omfattningen av dennes behörighet.

I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt
är beroende av att det finns någon med behörighet att
företräda filialen och, i fall som avses i 18 § 4, av
borgenären. Lag (2011:722).

20 § Registreringsmyndigheten kan även utan anmälan avregistrera
filialen, om det klarläggs att företaget eller filialen har upphört
med sin verksamhet eller att sådant fall som avses i 18 § 3 föreligger, eller om handlingar enligt 13 § inte sänts in till
registreringsmyndigheten för något av de två senaste räkenskapsåren.

21 § Sker avregistrering, får det utländska företaget inte driva
verksamhet i Sverige genom filialen.

För avveckling av filialens verksamhet får anstånd medges med
avregistreringen. Under avvecklingstiden skall firman tecknas med
tillägg av orden "under avveckling".

21 a § Registreringsmyndigheten ska stryka en person som är
verkställande direktör eller, i fråga om ett utländskt
bankföretags filial, firmatecknare från filial- eller
bankregistret om denne har
1. försatts i konkurs,
2. fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
3. fått näringsförbud.

Registreringsmyndigheten ska även stryka en person från
filial- eller bankregistret
1. om denne är behörig att ta emot delgivning enligt 10 § andra stycket och har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
2. om godkännandet eller auktorisationen för en revisor har
upphört att gälla. Lag (2011:722).

21 b § Avregistrering enligt 21 a § ska ske omedelbart
1. vid beslut om konkurs,
2. vid beslut om tillfälligt näringsförbud, eller
3. om det i samband med ett beslut att avslå ansökan om
fortsatt godkännande eller auktorisation av revisor eller ett
beslut att upphäva godkännande eller auktorisation av revisor
har bestämts att beslutet ska gälla omedelbart.

I övrigt ska avregistrering ske när beslutet har vunnit laga
kraft. Lag (2011:722).

Kungörande av uppgifter i registret

22 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och
Inrikes Tidningar kungöra vad som förs in i filialregistret. En
kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har
förts in i registret skall endast ange ändringens art.

När redovisningshandlingar som avses i 13 § första stycket 2 har
kommit in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra
detta i en tidning som myndigheten ger ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om sådan kungörelse. Lag (1995:1558).

23 § Det som enligt denna lag har förts in i filialregistret och
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till
tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han
varken kände till eller hade bort känna till det som kungjorts.

Verksamhet genom föreståndare

24 § Den som är underårig eller i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara
föreståndare enligt 2 § andra stycket. Att detsamma gäller
den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om
näringsförbud.

Näringsidkaren ska utfärda fullmakt för föreståndare att i
alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på
näringsidkarens vägnar samt ta emot stämning för
näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för
denne. Lag (2014:842).

25 § Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt
för denne skall ges in till registreringsmyndigheten. Lag (2003:869).

Bokföring för vissa fall

26 § Näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands
bosatta svenska eller utländska medborgare ska ha en egen
bokföring som är skild från verksamheten i utlandet. Lag (2011:722).

Överklagande

27 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2011:722).

27 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsmyndighets beslut att vägra registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2016:208).

Avgifter

28 § Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straff och vite

29 § Till böter döms
1. den som för ett utländskt företags räkning driver eller förestår
näringsverksamhet i Sverige utan att verkställande direktör utsetts
enligt 8 § första stycket och 9 §,
2. den som, när föreståndare krävs enligt 2 § andra stycket, driver
eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att anmälan har skett
eller fullmakt ingetts enligt 25 §.

29 a § Har upphävts genom lag (2013:434).

30 § Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande
direktören för filial att fullgöra skyldighet att
1. göra anmälan enligt 15 § eller 19 § första stycket,
2. sända in handlingar enligt 13 § inom där föreskriven tid,
3. lämna uppgift enligt 5 a §.

Fråga om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten. Lag (1995:1558).


Övergångsbestämmelser

1992:160

Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 § 1, 3, 4 och 6 den dag
regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till sådan
bestämmelse i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt
företag att idka näring här i riket som ersatts genom bestämmelse i den
nya lagen, skall den nya bestämmelsen tillämpas.
3. Den nya lagen tillämpas även när filialen har registrerats enligt
äldre bestämmelser. Sådan äldre registrering skall anses som
registrering enligt den nya lagen.
4. Näringstillstånd för utomlands bosatt utländsk medborgare som
meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som anmälan enligt 25 §.
5. Utomlands bosatt svensk medborgare som i Sverige bedriver
näringsverksamhet vid den nya lagens ikraftträdande är inte skyldig att
göra anmälan och inge fullmakt enligt 25 § före den 1 oktober 1992. Lag (1993:1311).

1995:88

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:1100

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

2001:1187

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser
tillämpas på räkenskapsår som börjat före ikraftträdandet.

2003:869
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 25 § som har inletts före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

2004:57
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som
med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder finns i stället för vad som
sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§ lagen om
värdepappersfonder.

2004:310
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2010:845
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som
inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
3. Den som har utsetts till revisor i en filial före
ikraftträdandet och som enligt de nya bestämmelserna inte
längre ensam kan vara revisor i filialen får ändå kvarstå som
revisor under den resterande mandattiden.

2010:1522

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter
den 31 december 2010.

2011:722
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelsen i 26 § i sin nya lydelse ska tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2011.
3. För en filial som är registrerad i filial- eller
bankregistret vid tidpunkten för ikraftträdandet ska kravet på
att ange filialens firma enligt 5 a § vara uppfyllt senast den 1 juli 2012.

2016:208
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.