Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Svensk författningssamling 1981:739
t.o.m. SFS 2013:56
SFS nr: 1981:739
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-07-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:56
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller en gäldenärs skyldighet att ersätta en
borgenärs kostnader för åtgärder som syftar till att få
gäldenären att betala en förfallen skuld.

I lagen finns också bestämmelser om en gäldenärs skyldighet
att i vissa fall betala förseningsersättning till
borgenären. Lag (2013:56).

2 § Gäldenären är skyldig att utge ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse rörande skulden, om avtal därom har träffats
senast i samband med skuldens uppkomst.

3 § Gäldenären är vidare skyldig att utge ersättning för
1. krav rörande skulden, om kravbrev som har utformats på ett sådant
sätt som anges i 5§ inkassolagen (1974:182) har lämnats över eller
sänts till gäldenären,
2. upprättande av fullständig plan för amortering av återstående del
av skulden, om planen har tillkommit i samråd med gäldenären samt har
satts upp skriftligt och lämnats över eller sänts till gäldenären.

4 § Gäldenärens ersättningsskyldighet enligt 2 och 3 §§ gäller endast kostnader som har varit skäligen påkallade för
att ta till vara borgenärens rätt.

Ersättning ska betalas, om det inte finns särskilda skäl till
annat, med högst
1. sextio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses
i 2 §,
2. etthundraåttio kronor för krav som avses i 3 § 1,
3. etthundrasjuttio kronor för upprättande av amorteringsplan
som avses i 3 § 2. Lag (2013:56).

4 a § Om en borgenär i ett förhållande mellan näringsidkare i
deras yrkesmässiga verksamhet har rätt till dröjsmålsränta
till följd av att en fordran på betalning för en vara eller
tjänst inte har betalats i tid, har borgenären också rätt
till en förseningsersättning. Detsamma gäller i ett
förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller
ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin
yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster
mot betalning.

Förseningsersättning ska betalas med fyrahundrafemtio
kronor. Lag (2013:56).

5 § Om borgenären har vidtagit någon annan åtgärd än som
avses i 2 och 3 §§ i syfte att få gäldenären att betala en
förfallen skuld, är gäldenären inte skyldig att ersätta
kostnaderna för åtgärden.

Om borgenären har rätt till förseningsersättning enligt 4 a §, är gäldenären skyldig att betala ersättning för
sådana åtgärder som avses i 2 och 3 §§ endast till den del
den sammanlagda ersättningen för åtgärderna överstiger
förseningsersättningen.

Första och andra styckena hindrar inte att gäldenären kan
vara skyldig att på annan grund än denna lag ersätta
kostnader för mer omfattande förhandlingar för att lösa en
tvist om en fordran. Lag (2013:56).

6 § Ett avtalsvillkor som innebär att gäldenärens skyldighet
att ersätta kostnader som avses i 1 § första stycket utvidgas
utöver vad som följer av denna lag är ogiltigt.

Ett avtalsvillkor som innebär att borgenären inte har rätt
till ersättning enligt 4 a § eller 5 § andra stycket är
ogiltigt, om det inte finns särskilda skäl för att tillåta
villkoret. Lag (2013:56).


Övergångsbestämmelser

2013:56
1. Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
2. För åtgärder enligt 2 eller 3 § som har vidtagits före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser om ersättningens
storlek.
3. 4 a § och 5 § andra stycket tillämpas på fordringar som
förfaller till betalning efter ikraftträdandet, även om
fordringen grundas på ett avtal som har ingåtts före
ikraftträdandet.