Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Svensk författningssamling 1979:558
t.o.m. SFS 2010:906
SFS nr: 1979:558
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS T
Utfärdad: 1979-06-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:906
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med
kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som
tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar
sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till
resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

När kollektivtrafik planeras och genomförs skall
funktionshindrades särskilda behov beaktas.

De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara
lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de
ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna
genomföras.

4 § Bestämmelser om byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:906).