Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1976:997) om vattenförbund

Svensk författningssamling 1976:997
t.o.m. SFS 2011:609
SFS nr: 1976:997
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1976-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:609
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag kan bildas sammanslutning (vattenförbund) med
uppgift att genom rensning, reglering eller andra vattenvårdande
åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt
utnyttjande av vattnet i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Fråga om bildande av vattenförbund prövas vid förrättning. Lag (1983:663).

2 § För vattenförbund bestämmes verksamhetsområde. Detta skall
avgränsas efter vad som är lämpligt med hänsyn till förbundets ändamål
samt de geografiska och hydrologiska förhållandena.

Medlemskretsen

3 § Den som enligt miljöbalken eller äldre lag har medgivits
rätt att inverka på vattenbeskaffenheten eller i övrigt på
vattenförhållandena inom verksamhetsområdet skall vara medlem i
förbundet.

Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet
utan att det föreligger fall som avses i första stycket skall
vara medlem i förbundet, om hans medlemskap är av särskild
betydelse för förbundets verksamhet.

Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara
medlem i förbundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får
han stå utanför förbundet, om dess verksamhet ej avsevärt
försvåras därigenom.

Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som
medlem i vattenförbund, även om skyldighet icke föreligger
enligt första eller andra stycket. Lag (1998:867).

Villkor för förbundsbildning

4 § Vattenförbund får bildas endast när det är av väsentlig betydelse
från allmän eller enskild synpunkt att samverkan i sådan form sker
för att främja utnyttjandet av vattnet inom verksamhetsområdet.

5 § Vattenförbund får ej bildas, om de som kan vara medlemmar i
förbundet mera allmänt motsätter sig förbundsbildningen och har
beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras
mening beaktas som är mest beroende av förbundets tillämnade
verksamhet.

Första stycket gäller icke, om behovet av förbundsbildning är
synnerligen angeläget från allmän synpunkt.

Vattenförbunds verksamhet

6 § Vattenförbund skall planlägga och utöva sin verksamhet på sådant
sätt att förbundets ändamål vinnes utan oskälig kostnad. Därvid bör
samråd äga rum med de myndigheter som beröres av frågan. Verksamheten
får omfatta flera verksamhetsgrenar.

Förbundet skall i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas gemensamma
bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig
omfattning.

7 § Vattenförbund får ej driva verksamhet som är främmande för dess
ändamål.

Verksamhet som kan beräknas draga lägre sammanlagd kostnad, om
medlemmarna svarar för den var för sig, får ej drivas av förbundet med
mindre väsentliga fördelar vinnes därigenom.

Fördelning av kostnader

8 § För att täcka de allmänna förvaltningskostnaderna kan förbundet
uttaga förbundsavgift av medlemmarna. Förbundsavgift fastställes på
förbundsstämma.

9 § Kostnaderna för verksamhet eller verksamhetsgren fördelas mellan
medlemmarna efter andelstal. Andelstalen bestämmes efter vad som är
skäligt med hänsyn främst till vars och ens nytta eller intresse i
övrigt av verksamheten eller till den omfattning i vilken han inverkar
på vattenförhållandena.

Kan medlem genom egen åtgärd för sin del vinna ändamålet med
verksamheten eller verksamhetsgrenen till lägre kostnad än som kan
väntas belöpa på honom, om hans andelstal bestämmes efter de grunder
som anges i första stycket, skall detta förhållande beaktas i skälig
mån.

För medlem som har vunnit inträde i förbundet med stöd av 3 § sista
stycket får ej bestämmas högre andelstal än han har medgivit.

Påkallande av förrättning

10 § Förrättning enligt denna lag påkallas genom ansökan till
länsstyrelsen om förordnande av förrättningsman. I ansökan skall anges
vilket vattenområde som avses.

Rätt att påkalla förrättning tillkommer den som kan vara medlem i
vattenförbundet.

Länsstyrelsen får utan ansökan upptaga fråga om förordnande av
förrättningsman, om länsstyrelsen anser att behovet av förbundsbildning
är synnerligen angeläget från allmän synpunkt.

11 § Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman
skall äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.

Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden
ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Länsstyrelsens beslut om förordnande av förrättningsman får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:39).

Förrättning

12 § I fråga om förrättning enligt denna lag skall
bestämmelserna i 12 kap. vattenlagen (1983:291) fortfarande
gälla i tillämpliga delar, i den mån ej annat följer av vad
nedan sägs. Vad som sägs i 12 kap. vattenlagen om vattendomstol
skall gälla mark- och miljödomstol. Lag (2010:927).

13 § Vid förrättningen biträdes förrättningsmannen av två gode män.

Med synemän förstås i denna lag förrättningsmannen och gode männen.

Synemännen skall erhålla ersättning i enlighet med föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1983:663).

14 § Som sakägare enligt denna lag anses de som kan vara medlemmar i
vattenförbundet. Sakägare har icke rätt till ersättning för bevakande
av sin talan vid förrättning.

Förrättningsmannen skall utreda vilka som kan vara medlemmar i
förbundet.

15 § Kungörelse som avses i 12 kap. 14 § vattenlagen (1983:291) skall
utfärdas, om det ej är uppenbart obehövligt. I kungörelsen skall anges
det vattenområde som avses. Lag (1983:663).

16 § Underrättelse om tid och ställe för förrättningen skall i god tid
före första sammanträdet delges den som skall vara medlem i förbundet
enligt 3 § första stycket samt, i den mån förrättningsmannen anser det
lämpligt, den som kan antagas skola vara medlem i förbundet enligt 3 § andra stycket. Att delgivning icke skett, utgör ej hinder för
sammanträdet.

Underrättelse som avses i första stycket skall alltid sändas till
vederbörande kommun samt till sammanslutning av fiskerättsägare som är
känd för förrättningsmannen.

Vid kallelse till nytt sammanträde får första och andra styckena
tillämpas i stället för bestämmelsen i 12 kap. 21 § vattenlagen (1983:291) om delgivning med samtliga sakägare. Lag (1983:663).

17 § Endast den som har delgivits underrättelse om förrättningen eller
kallelse till nytt sammanträde eller som kommit tillstädes utan att
sådan delgivning skett får anslutas som medlem i förbundet.

Föreligger för någon hinder mot medlemskap enligt första stycket och
anser synemännen sannolikt att han enligt 3 § skall anslutas som
medlem, skall kallelse till nytt sammanträde delges honom.

18 § har upphävts genom lag (1983:663).

19 § Vid förrättningen skall synemännen utreda, huruvida hinder
föreligger mot förbundsbildning. Finnes sådant hinder föreligga, skall
synemännen med besked därom meddela beslut om förrättningens
avslutande.

20 § Möter ej hinder mot förbundsbildning, bör synemännen verka för
att sakägarna träffar överenskommelse i tvistiga frågor. Sådan
överenskommelse gäller dock endast om synemännen anser den vara
lämplig. Innehållet i överenskommelse skall framgå av protokollet över
förrättningen.

21 § Finner synemännen att vattenförbund skall bildas, skall de i
utlåtande meddela beslut därom. Utlåtandet skall innehålla uppgifter
om vattenförbundets verksamhet och verksamhetsområde samt om medlemmar
och andelstal.

22 § En avskrift av utlåtandet med besvärshänvisning ska
skickas till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen. Lag (2011:609).

23 § När förrättningen slutligt har prövats, ska samtliga
handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över alla
vattenförbund. Lag (2011:609).

24 § Förrättningskostnaderna skall, om beslut om förbundsbildning
meddelas, fördelas mellan medlemmarna efter vad som är skäligt.

Avslutas förrättningen utan att beslut om förbundsbildning meddelas,
skall förrättningskostnaderna betalas av sökanden eller fördelas
mellan sökandena, om icke särskilda omständigheter föranleder att
betalningsskyldigheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa
av dem. Om länsstyrelsen utan ansökan har förordnat förrättningsman,
svarar staten för de kostnader som skulle ha åvilat en sökande. Lag (1983:663).

Domstolsprövning m.m.

25 § I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning
enligt denna lag gäller fortfarande i tillämpliga delar
bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen (1983:291) om
förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen om
vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det
som sägs om nämndemän respektive vattenrättsråd ska gälla
särskilda ledamöter respektive tekniska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska tillsammans med en avskrift av
besvärshandlingarna skickas till Havs- och vattenmyndigheten
och länsstyrelsen. Lag (2011:609).

26 § Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen får föra
talan mot beslut i fråga om förbundsbildning, verksamhetens
inriktning eller verksamhetsområdets avgränsning. Lag (2011:609).

27 § Angår besvär fråga som avses i 26 §, skall mark- och
miljödomstolen med eget yttrande hänskjuta frågan till
regeringens avgörande. Lag (2010:927).

Vattenförbunds organisation m.m.

28 § Har i laga ordning bestämts att vattenförbund skall bildas, skall
medlemmarna vid sammanträde utse styrelse och antaga stadgar.

29 § Sammanträde som avses i 28 § hålles av förrättningsmannen. I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om bildande
av samfällighetsförening i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Därvid skall vad som föreskrives om
fastighetsdomstol i stället gälla mark- och miljödomstol och
vad som föreskrives om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) i stället gälla förrättning enligt denna lag. Lag (2010:927).

30 § Stadgar för vattenförbund skall ange
1. förbundets firma, vilken skall innehålla ordet vattenförbund, 2. grunderna för förvaltningen, 3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte, 4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt
grunderna för dess beslutförhet, 5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske, 6. förbundets räkenskapsperiod, 7. hur ofta ordinarie förbundsstämma skall hållas, 8. det sätt på vilket kallelse till förbundsstämma skall ske och andra
meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller
annan författning.

31 § Stadgarna skall för att bli gällande fastställas av
länsstyrelsen. Innan sådan fastställelse skett och anmälan om
styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet inte förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas
länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får inte tillämpas, innan
det har fastställts.

Ändras styrelsens sammansättning, skall anmälan om detta göras hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

En länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:39).

32 § Styrelse för vattenförbund skall bestå av en eller flera ledamöter
och ha sitt säte inom län där förbundet har sitt verksamhetsområde. Den
som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara styrelseledamot. Lag (1988:1315).

33 § I fråga om vattenförbund gäller i övrigt i tillämpliga
delar 31 § första stycket, 32-38, 40-43, 45-47 §§, 48 § första,
andra och tredje styckena, 49-51 §§, 52 § första stycket, 53 och 54 §§ samt 67 § andra och tredje styckena lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Dock skall vad som
föreskrives om fastighetsdomstol i stället gälla mark- och
miljödomstol. Talerätt som avses i 53 § nämnda lag tillkommer
ej innehavare av särskild rätt i fastighet. Lag (2010:927).

34 § När enligt 29 eller 33 § talan skall föras hos mark- och
miljödomstol, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om
stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Lag (2010:927).

Verkan av ändrade förhållanden m.m.

35 § Inträder, sedan fråga som behandlats vid förrättning enligt denna
lag slutligt avgjorts, ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på
frågan, kan denna prövas vid ny förrättning. Även utan att sådana
förhållanden inträtt, får ny förrättning äga rum, om i det tidigare
avgörandet föreskrivits att frågan får omprövas efter viss tid och
denna tid utgått.

36 § En överenskommelse mellan samtliga medlemmar i ett
vattenförbund har samma verkan som ett beslut vid en ny
förrättning, om överenskommelsen godkänns av en förrättningsman
som länsstyrelsen förordnar enligt 11 §. Om en ny medlem ska
anslutas till förbundet, fordras dessutom att denne har biträtt
överenskommelsen.

En avskrift av förrättningsmannens beslut ska skickas till
Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen. När beslutet har
vunnit laga kraft, ska samtliga handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten. Lag (2011:609).

37 § Upplöses vattenförbund eller avvecklas viss verksamhetsgren, äger 62 och 65 §§ samt 67 § tredje stycket lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter motsvarande tillämpning.

38 § Är någon på grund av 3 § första eller andra stycket medlem i
vattenförbund och övergår rättighet som ligger till grund för hans
medlemskap till ny innehavare, skall denne därmed vara medlem i den
förutvarande rättighetshavarens ställe och vara bunden av beslut som
har fattats enligt denna lag. I fråga om den nye medlemmens
förpliktelser gentemot förbundet äger dock 44 § lagen (1973:1150) om
förvaltning och samfälligheter motsvarande tillämpning.


Övergångsbestämmelser

1983:663

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Om ansökan om förrättning har gjorts före ikraftträdandet av denna
lag, gäller äldre bestämmelser.

1995:39

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.