Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.

SFS nr: 1965:136
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1965-05-26
Upphävd: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:388
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Landstingskommun skall sörja för att rörelsehindrade eller eljest fysiskt handikappade barn, som till följd av sitt handikapp eller av andra särskilda skäl äro i behov av inackordering för att kunna deltaga i undervisning i grundskola, erhålla inackordering i särskilt elevhem.

Landstingskommun skall även sörja för att rörelsehindrade eller eljest fysiskt handikappade barn före skolåldern erhålla inackordering i elevhem, om så erfordras för att bereda barnen den vård och förskoleundervisning som påkallas av handikappet.

Bestämmelserna i denna lag avse icke handikappade barn, för vilkas vård eller undervisning särskilda bestämmelser gälla.

2 §   Barn, som äro inackorderade i elevhem, skola erhålla den vård som påkallas av handikappet. Om det erfordras skall förskola finnas vid elevhem.

3 §   Konungen fastställer efter förslag av landstingskommunerna plan över de elevhem som skola finnas i riket. Vid fastställande av planen må beaktas att behovet av elevhem i viss omfattning kan vara tillgodosett i annan ordning.

I planen upptaget elevhem inrättas och drives av den landstingskommun, för vilken hemmet är avsett, eller, om det är avsett för flera landstingskommuner, av dessa gemensamt.

4 §   Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen av denna lag stad som ej tillhör sådan kommun.

5 §   För inackordering, vård eller förskoleundervisning enligt denna lag må ej uttagas avgift av enskild.

6 §   Elevhem står under tillsyn av medicinalstyrelsen. Skolöverstyrelsen har tillsyn över förskoleundervisning som bedrives vid elevhem.

7 §   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.