Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Konkurrensförordning (1993:173)

Svensk författningssamling 1993:173
t.o.m. SFS 2005:595
SFS nr: 1993:173
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-03-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:595
Upphävd: 2008-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:604
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter
till konkurrenslagen (1993:20), föreskrifter om behörig
myndighet i vissa fall samt föreskrifter om länsstyrelsernas
uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2000:1027).

2 § En anmälan till Konkurrensverket enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20) skall göras skriftligen. Förordning (2005:595).

3 § Konkurrensverket får
1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i
en sådan anmälan som anges i 2 §, och
2. fastställa blanketter för anmälan. Förordning (2005:595).

3 a § Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 2 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler samt i rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll
av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

3 b § Konkurrensverket skall vidta de åtgärder som ankommer på
en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll
av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

4 § Länsstyrelserna skall i länet verka för en effektiv konkurrens i
privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Länsstyrelserna skall därvid särskilt
1. informera om konkurrensfrågor,
2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på
överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa
upp avregleringsåtgärder,
5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens
i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att
undanröja dessa, samt
6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i
regionala och lokala organ. Förordning (1993:683).