Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Jordförvärvslag (1979:230)

Svensk författningssamling 1979:230
t.o.m. SFS 2010:929
SFS nr: 1979:230
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 1979-05-03
Omtryck: SFS 2005:423
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:929
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med

lantbruksegendom: fast egendom som är taxerad som
lantbruksenhet,
glesbygd: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och
långa avstånd till sysselsättning eller service och
skärgårdsområde, om det är av regionalpolitisk betydelse att
sysselsättning eller bosättning inom områdena främjas,
omarronderingsområde: område med mycket stark ägosplittring för
vilket länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering
av ägostrukturen.

Regeringen bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som
skall vara glesbygd och omarronderingsområden. Lag (1991:670).

2 § Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom
1. köp, byte eller gåva,
2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening.

Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva
förvärvar ett dödsbo i vilket ingår lantbruksegendom eller då
någon, som genom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i
ett sådant dödsbo och inte på någon annan grund är delägare i
boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del av den. Lag (2005:423).

3 § Lagen gäller inte
1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av
regeringen, länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk,
2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än
statens affärsdrivande verk,
3. om en kommun förvärvar egendomen från staten,
4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag
eller enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen
har fastställt, är skyldig att åter avyttra egendomen,
5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om
förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av
dem är överlåtarens avkomling, allt under förutsättning att
överlåtaren inte är skyldig att avyttra egendomen enligt 13 §,
6. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,
7. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat
ändamål än jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som
har nybildats för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk
och som därefter inte har undergått taxering, eller
8. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger
till samma taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som
inte är skyldig att avyttra sistnämnda andel enligt 13 §. Lag (2010:266).

Förvärvstillstånd

4 § Tillstånd enligt denna lag krävs för förvärv av
lantbruksegendom om
1. förvärvet avser egendom i glesbygd och 5 § inte är
tillämplig,
2. förvärvet avser egendom i omarronderingsområde, eller
3. förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen
från en fysisk person eller ett dödsbo.

Tillstånd krävs dock inte om förvärvet sker genom inrop på
exekutiv auktion. Lag (2005:423).

5 § Utan tillstånd enligt denna lag får egendom i glesbygd som
inte ingår i omarronderingsområde förvärvas av den som sedan
minst ett år är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där
egendomen är belägen. Lag (2005:423).

6 § En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om
1. förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under de
fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i
fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som
avses med förvärvet, och
2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett
till

a) en fysisk person, eller

b) staten för naturvårdsändamål.

Utöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person
lämnas förvärvstillstånd, om
1. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk,
2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren på
orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken egendomens
virkesavkastning behövs,
3. förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo, eller
4. det annars finns särskilda skäl. Lag (2005:423).

7 § Tillstånd till förvärv av egendom i glesbygd får vägras, om
egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller
bosättningen på orten. Detta gäller dock inte om förvärvaren
gör sannolikt att han inom tolv månader från förvärvet
varaktigt kommer att bosätta sig på fastigheten eller att
förvärvet varaktigt kommer att främja sysselsättningen på
orten.

Oavsett vad som sägs i första stycket får tillstånd till
förvärv av egendom i omarronderingsområde vägras, om förvärvet
skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av
ägostrukturen. Lag (2005:423).

8 § Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast
egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till
någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande
anordning.

Övriga bestämmelser

9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av
länsstyrelsen, om inte regeringen föreskriver att prövningen
skall göras av Jordbruksverket.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av
ansökan om förvärvstillstånd enligt denna lag. Lag (2005:1241).

10 § Förvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från det
förvärvet skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas tillståndsmyndigheten av
lantmäterimyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet
skett utom i fall som avses i 2 § 2 eller 3. Tillstånd att
förvärva egendom på offentlig auktion enligt 15 § lämnas före
auktionen. Lag (2010:266).

11 § Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven
tid och på föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd, är
förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13 jordabalken, gäller inte första stycket.

12 § Blir ett köp ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd
vägras enligt 7 § är staten skyldig att lösa egendomen till det
pris som har avtalats, om säljaren begär det. Sådan skyldighet
föreligger dock inte, om köpeskillingen eller annan ersättning
inte endast obetydligt överstiger egendomens värde med hänsyn
till dess avkastning och övriga omständigheter eller om
avtalsvillkoren i övrigt är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos länsstyrelsen inom tre
månader efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan
om inlösen skall väckas vid den mark- och miljödomstol inom
vars område egendomen är belägen inom sex månader från nämnda
tidpunkt. Har säljaren fått del av beslutet först sedan detta
vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från dagen för
delfåendet. Iakttar inte säljaren vad som har sagts nu,
förlorar han sin talan. Lag (2010:929).

13 § Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion
under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha
krävts vid vanligt köp skall åter avyttras inom två år efter
det att auktionen vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om
dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen
har fått tillstånd att behålla egendomen. I fråga om sådant
tillstånd tillämpas bestämmelserna om förvärvstillstånd i 6-8 §§.

Om inropet har skett för att skydda en fordran, för vilken
inroparen har panträtt i egendomen, eller annan rättighet som
är inskriven i den, får länsstyrelsen medge skäligt anstånd med
avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle
uppkomma för inroparen.

Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall
länsstyrelsen besluta att egendomen skall säljas av
kronofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt 15 §.

Anteckning om bestämmelserna i första-tredje styckena skall
göras i det köpebrev som utfärdas med anledning av den
exekutiva auktionen och, när lagfart söks, införas i
fastighetsregistrets inskrivningsdel, om inte sökanden visar
att avyttringsskyldigheten har upphört. Lag (2005:423).

14 § Har länsstyrelsen beslutat om auktion enligt 13 § och har
inroparen dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall
beslutet trots detta gå i verkställighet, om inte länsstyrelsen
bestämmer något annat. Lag (2005:423).

15 § Vid sådan offentlig auktion som avses i 13 § gäller att
1. egendomen skall anses utmätt för fordran med bästa
förmånsrätt efter sådana rättigheter som besvärade egendomen
redan vid den exekutiva auktionen och som har företräde framför
alla befintliga fordringar,
2. försäljning får ske endast om den bjudna köpeskillingen
täcker även

a) det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken, eller

b) det värde som egendomen kan uppskattas till av värderingsmän
som länsstyrelsen utser, om ägaren eller innehavare av en
fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före
auktionen har påkallat särskild värdering.

Egendomen får säljas endast till den som har fått
förvärvstillstånd eller enligt 3 § 1, 2, 4 eller 8 får förvärva
egendomen utan sådant tillstånd.

Om det vid auktionen avges bud som får antas enligt vad som
sägs i första och andra styckena skall egendomen säljas, även
om innehavare av fordran motsätter sig det. Lag (2005:423).

16 § Kommer försäljning inte till stånd vid sådan auktion som
avses i 13 §, får länsstyrelsen inom två år efter det att
auktionen har vunnit laga kraft besluta om ny auktion. Meddelas
inte något sådant beslut inom föreskriven tid eller avges inte
heller vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan om
försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till
försäljning betalas av staten. Lag (2005:423).

17 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:45).


Övergångsbestämmelser

1979:230
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979 då
jordförvärvslagen (1965:290) skall upphöra att gälla.
2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett
före den 1 juli 1979.
3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
4. Lagen skall inte tillämpas på egendom som utgör fideikommiss
eller ingår i fideikommissbo under avveckling, om förvärvet
sker genom tillskott i samband med teckning av aktier.
5. Bestämmelsen i 15 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) gäller inte i fråga om
värdeökning som har ägt rum före utgången av juni 1971.

1987:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987, varigenom lagen (1987:137) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) upphävs. De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om
förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1987.

1990:1492

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Skall fråga om tillstånd till ett förvärv prövas enligt 7 § jordförvärvslagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 1991 gäller även 14 § i sin äldre lydelse.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av
lantbruksstyrelsen före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre
lydelse. Lag (1991:669).

1991:670

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om
förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1991. Om de nya föreskrifterna innebär att tillstånd fordras
till förvärv av egendom i glesbygd skall dock förvärvet prövas
enligt den upphävda 7 § i stället för enligt 4 § första
stycket. Även 10 § skall i fråga om sådana förvärv gälla i sin
äldre lydelse såvitt avser föreläggande om bosättning. I fråga
om förelägganden om bosättning som har meddelats med stöd av
äldre lag gäller 10 § i sin gamla lydelse.

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och skulle
tillstånd till förvärvet inte längre krävas vid vanligt köp,
skall länsstyrelsens beslut inte verkställas.

1995:45

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

1995:1408
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.

2005:423
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § eller
föreläggande om bosättning meddelats enligt 10 § gäller
fortfarande äldre bestämmelser i 10 a och 15 §§.
3. 5 § andra och tredje styckena skall tillämpas i sin äldre
lydelse i fall då ansökan om förvärvstillstånd gjorts före
ikraftträdandet, om förvärvaren inte bedriver industriell
verksamhet på orten.
4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om
förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av
juni 2005.

2010:266
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen
före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till
inskrivningsmyndigheten enligt 7 § förköpslagen (1967:868).