Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018

SFS nr: 2017:928
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-10-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2018.

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  9 209 kronor  920 kronor  249 kronor   76 kronor
4 eller fler   14 869 kronor  1 486 kronor 393 kronor   76 kronor
axlar

3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  8 154 kronor  815 kronor  220 kronor   76 kronor
4 eller fler   13 430 kronor  1 343 kronor 354 kronor   76 kronor
axlar

4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  7 194 kronor  719 kronor  191 kronor   76 kronor
4 eller fler   11 991 kronor  1 199 kronor 316 kronor   76 kronor
axlar  

5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.