Förordning (2017:880) om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Svensk författningssamling 2017:880

SFS nr: 2017:880
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2017-09-21
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.

Förordningen är meddelad med stöd 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rapportering av utsläpp

2 § En utsläppsrapport enligt artikel 11 i förordning (EU) 2015/757 ska lämnas till Transportstyrelsen.

Informationsutbyte och anmälan

3 § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har i fråga om informationsutbyte och anmälan enligt artikel 20.2 i förordning (EU) 2015/757.

Beslut om avvisning

4 § Transportstyrelsen får besluta om avvisning enligt artikel 20.3 i förordning (EU) 2015/757, om det enligt den artikeln finns förutsättningar för ett sådant avvisningsbeslut. Transportstyrelsen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt artikel 20.3 i förordning (EU) 2015/757.

Tillsyn och avgifter

5 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).

6 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

7 § Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.