Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar

SFS nr: 2017:1317
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2017-12-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § För att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 § I denna förordning betyder eldriven cykel ett elmotordrivet fordon
1. med en tramp- eller vevanordning, om elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen och har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt, eller
2. utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, är inrättat huvudsakligen för befordran av en person och för att föras av den åkande och är konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

3 § I denna förordning betyder

moped: en moped enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, och

motorcykel: en motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner.

Förutsättningar för bidrag

4 § Bidrag får endast ges till en privatperson som är folkbokförd i Sverige och om den eldrivna cykeln, eldrivna mopeden eller eldrivna motorcykeln
1. är ny och har köpts tidigast den 20 september 2017,
2. kan identifieras med ramnummer, och
3. inte har fått annat offentligt stöd.

5 § Bidrag får ges för en eldriven cykel endast om den är CE-märkt eller överensstämmer med standarden SS-EN 15194 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013.

6 § Bidrag får ges för en eldriven moped eller en eldriven motorcykel endast om den har ett CoC-intyg eller motsvarande typgodkännande.

Bidragets storlek

7 § Bidrag får ges som ett engångsbelopp per person med högst 25 procent av inköpskostnaden för en eldriven cykel, en eldriven moped eller en eldriven motorcykel, dock högst 10 000 kronor.

Ansökan om bidrag

8 § Ansökan om bidrag ska göras senast sex månader efter inköpet av den eldrivna cykel, moped eller motorcykel som ansökan avser.

9 § Ansökan ska vara skriftlig och göras på en särskild blankett som ges in till Naturvårdsverket. Sökanden ska lämna uppgifter som visar att kraven i 4-6 §§ och 8 § är uppfyllda och ge in handlingar som styrker ramnummer och den stödberättigande kostnaden.

Prövning och beslut om bidrag

10 §   Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag enligt denna 
förordning.

11 §   I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket 
ange
1. att bidraget ska betalas tillbaka om cykeln, mopeden eller motorcykeln returneras till säljaren och köpeskillingen betalas tillbaka,
2. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och
3. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses.

Tillsyn

12 § Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. den som har ansökt om eller beviljats bidrag genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat att bidraget getts felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
3. ett villkor för bidraget inte har följts.

14 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2017:1317
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Ansökningstiden i 8 § ska räknas fr.o.m. den 1 februari 2018 i fråga om inköp gjorda före ikraftträdandet.
3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2020.