Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Svensk författningssamling 2016:1201

SFS nr: 2016:1201
Departement/myndighet: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2016-12-01
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete.

Myndigheten ska löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor.

2 § Myndigheten ska utveckla kunskap på det kriminalpolitiska området genom att
1. ansvara för den officiella kriminalstatistiken i enlighet med förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och utveckla denna statistik samt annan relevant statistik,
2. initiera och bedriva forsknings-, analys- och utvecklingsarbete, och
3. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen, årligen ta fram kunskap om hatbrott och minst vart tredje år genomföra skolundersökningen om brott.

3 § Myndigheten ska bidra till att verksamheterna inom det kriminalpolitiska området bedrivs kunskapsbaserat genom att
1. identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet och för det brottsförebyggande arbetet,
2. baserat på kunskap framtagen av myndigheten och på annan nationell och internationell kunskap ge regeringen, myndigheter inom rättsväsendet och brottsförebyggande aktörer underlag för åtgärder och prioriteringar, och
3. ge metodstöd till myndigheter inom rättsväsendet och till aktörer på nationell, regional och lokal nivå vars verksamhet har betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

4 § Myndigheten ska bidra till utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet och till samordning mellan aktörer vars verksamhet har betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

5 § Myndigheten ska årligen genomföra det internationella symposiet Stockholm Criminology Symposium samt ansvara för prisceremonin avseende Stockholmspriset i kriminologi.

6 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa och beakta förhållanden utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

9 § Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga rådet, som har till uppgift att bistå med råd och vägledning i myndighetens forsknings-, analys-, utvecklings- och statistikverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

13 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.