Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

t.o.m. SFS 2017:384
SFS nr: 2015:152
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2015-03-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:384
Övrig text: Rättelseblad 2017:384 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Myndighetens verksamhet syftar till att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige, öka samverkan i Sveriges närområde och främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling.

2 §   Myndigheten ska särskilt
   1. följa, analysera och främja Sverigebilden utomlands,
   2. stödja undervisning i svenska på högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare,
   3. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder,
   4. i de biståndsfinansierade delarna av verksamheten bidra till att uppfylla regeringens biståndspolitiska mål, inklusive demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och utökad rättsstat, samt främja ett brett kultursamarbete och inom ramen för denna verksamhet hantera statliga stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte samt stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare, studerande på högre nivåer, högre befattningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande, och
   5. inom ramen för Östersjösamarbetet, inklusive Rysslandssamarbetet, utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen.

3 §   Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster.

4 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde integrera ett jämställdhetsperspektiv samt ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Samverkan

5 §   Myndigheten ska
   1. bedriva sin verksamhet i nära samarbete med relevanta myndigheter, företag och andra organisationer samt stödja de svenska utlandsmyndigheterna i deras arbete med att främja Sverige i utlandet,
   2. i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna, och
   3. samarbeta med utlandsmyndigheterna och andra aktörer med att följa upp och förvalta relationer och nätverk med studenter, forskare, beslutsfattare och opinionsbildare som vistats i Sverige. I dessa frågor bör samråd ske med universitet och högskolor, när deras verksamheter berörs.

Ekonomisk stödgivning

6 §   Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom myndighetens verksamhetsområde.

7 §   Inom ramen för internationellt bistånd får stöd endast lämnas till insatser som klassificeras som utvecklingssamarbete och till länder som definieras som utvecklingsländer, i enlighet med riktlinjer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och dess biståndskommitté DAC.

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

10 §   Till myndigheten hör det svenska kulturhuset i Paris som en enhet inom myndigheten. Genom denna enhet ska myndigheten öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom myndighetens verksamhetsområde. I enheten inryms Tessinsamlingarna som förvaltas av Nationalmuseum. Nationalmuseum och Svenska institutet samråder om visning av samlingarna. Förordning (2017:384).

Myndighetschefen

11 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 §   Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten enligt 3 § och får bestämma avgifternas storlek.

Överklagande

15 §   Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.