Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Svensk författningssamling 2014:946
t.o.m. SFS 2016:461
SFS nr: 2014:946
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad: 2014-06-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:461
Övrig text: Rättelseblad 2014:946 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
ersättning till kommuner för den utbildning i svenska för
invandrare som ges till utlänningar i Migrationsverkets
anläggningsboenden under tiden de väntar på att tas emot för
bosättning i en kommun. Förordning (2014:1547).

Målgrupp

2 § Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och som är registrerade vid och vistas i
Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan
begränsning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt 18 år. Förordning (2014:1547).

Schablonersättning

3 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En kommun har rätt till en schablonersättning för
kostnader för utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning om
- utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,
- utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt
skollagen (2010:800) och
- utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.

Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en
kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även
denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i
första stycket är uppfyllda.

3 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om
- utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,
- utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), och
- utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.

Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda. Förordning (2016:461).

4 § Schablonersättningen lämnas med 3 500 kr för varje
påbörjad månad som utlänningen deltar i utbildningen. Förordning (2015:499).

Beslut och utbetalning

5 § Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut
ersättning enligt denna förordning.

6 § En ansökan om ersättning ska omfatta hela den tid
utlänningen deltagit i utbildningen. Ansökan ska ha kommit in
till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det
kvartal när utlänningen lämnat anläggningsboendet i kommunen.

Ersättningen betalas ut i efterskott kvartalet efter ansökan. Utbetalning får göras efter den tidpunkten om det finns
särskilda skäl. Förordning (2015:499).

Uppgiftsskyldighet

7 § Kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de
uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras
rätt till ersättning enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

8 § En kommun som fått ersättning enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig
grund.

9 § Om en kommun är återbetalningsskyldig, ska
Migrationsverket besluta att återkräva det felaktigt
utbetalda beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Migrationsverket
avstå helt eller delvis från ett krav på återbetalning.

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

11 § Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges
Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:946
1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014.
2. Har upphävts genom förordning (2015:499).
3. Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning
som deltar i utbildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett
när utbildningen påbörjats.

2015:499
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2015.
3. Om en kommun har fått ersättning för 2015 enligt förordningen i den äldre lydelsen ska den redan lämnade ersättningen dras av från den ersättning som kommunen har rätt till enligt förordningen i den nya lydelsen.