Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Svensk författningssamling 2013:1157
t.o.m. SFS 2016:428
SFS nr: 2013:1157
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad: 2013-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:428
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till
arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning
av ungdomar under 25 år.

1 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare. Förordning (2016:366).

1 a §/Träder i kraft I:2016-06-01/ De ungdomar som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 15 men inte 25 år. Förordning (2016:366).

1 b §/Träder i kraft I:2016-06-01/ De långtidsarbetslösa personer som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som
1. har fyllt 25 år,
2. är anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och
3. under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före beslutstillfället varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha varit sammanhängande. Förordning (2016:366).

1 c §/Träder i kraft I:2016-06-01/ De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet
1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma lag, eller
3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
- 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
- 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
- 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2016:366).

2 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Stödet har godkänts av Europeiska kommissionen enligt
artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
och kan inte kombineras med andra stöd för samma ändamål.

2 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stödet lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2016:366).

2 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Stödet lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i samma förordning. Förordning (2016:428).

Anställningar för vilka stöd får lämnas

3 § Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med
yrkesintroduktionsanställningar avses i denna förordning
anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om
yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant
kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning
eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer
som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Förordning (2014:947).

4 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Om den som anställs är arbetslös och har
relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös
och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i
sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader
närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen.

4 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Om den som anställs är en ungdom eller en nyanländ som har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader räknat från dagen före beslutstillfället. Förordning (2016:366).

5 § Den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara
anställd hos arbetsgivaren, om inte
1. anställningen innebär andra arbetsuppgifter på ett annat
kollektivavtalsområde än de arbetsuppgifter som omfattas av
yrkesintroduktionsanställningen, eller
2. anställningen avser arbete vid sidan av gymnasiestudier på
heltid.

6 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Stöd lämnas om
1. den som anställs har fyllt 15 men inte 25 år,
2. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under
minst sex månader, och
3. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden.

6 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stöd lämnas om
1. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst 6 månader, och
2. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Förordning (2016:366).

7 § Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent
eller mer av arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av
lönen enligt kollektivavtal för en anställning utan
utbildning eller handledning.

Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25 procent av arbetstiden, ska lönen minst motsvara den andel av
arbetstiden som inte är utbildning eller med handledning.

8 § Stöd får inte lämnas om den anställde under de senaste 18 månaderna har haft en yrkesintroduktionsanställning på samma
kollektivavtalsområde, för vilken stöd har lämnats.

Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren tidigare fått stöd för
yrkesintroduktionsanställning för samma person.

9 § Stöd får endast lämnas om det beträffande den utbildning
eller den handledning som ska ingå i anställningen finns en
upprättad utbildningsplan. En sådan utbildningsplan ska vara
underskriven av arbetsgivaren och den anställde och minst
innehålla uppgift om:
1. utbildningens och handledningens innehåll och omfattning,
2. målet med utbildningen och handledningen, och
3. vem som ska vara handledare för den anställde på
arbetsplatsen.

10 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den
utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen.

Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av: gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för
invandrare, yrkeshögskolan, utbildningar som anordnas av en
folkhögskola eller ett studieförbund, utbildningar som
omfattas av högskolelagen (1992:1434), förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
och förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra
sådan utbildning som anges i andra stycket.

10 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen.

Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av: gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskolan, utbildningar som anordnas av en folkhögskola eller ett studieförbund och utbildningar som omfattas av högskolelagen (1992:1434), förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar och förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som anges i andra stycket. Förordning (2016:428).

Stöd i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för
handledning

11 § Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd
för handledning.

Stöd lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar,
dock under högst tolv månader.

12 § Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till
arbetsgivaren genom bidrag med 115 kr per anställd och dag. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till
arbetstiden.

13 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning
till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den
arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift för den
anställde som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift om den anställde vid årets ingång hade fyllt 26 år. Stöd lämnas dock högst med det belopp som skulle ha
betalats vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.

13 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stöd lämnas dock högst med det belopp som ska betalas vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad. Förordning (2016:366).

14 § Stöd i form av lönesubvention tillgodoförs arbetsgivaren
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 § Stöd i form av lönesubvention och handledarstöd får
sammantaget inte överstiga 50 procent av lönekostnaden. Med
lönekostnad avses bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön
samt avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Förfarandebestämmelser

16 § Den lokala arbetstagarorganisationen eller om sådan
saknas, den centrala arbetstagarorganisationen, ska ges
möjlighet att yttra sig över om lön och utbildningsplan är i
enlighet med kollektivavtalet.

17 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Arbetsförmedlingen.

Beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fattas
efter ansökan från arbetsgivaren. Ansökan ska vara skriftlig
och innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

18 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid
beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos
Skatteverket.

Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har
näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning eller
betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer
efter det att beslutet om stöd har meddelats ska
Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det
kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren
inte längre är registrerad som arbetsgivare hos
Skatteverket.

18 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Förordning (2016:366).

18 a §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett förhållande som avses i första stycket uppkommer efter det att beslutet om stöd har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Förordning (2016:366).

18 b §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2016:366).

18 c §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad. Förordning (2016:366).

19 § Arbetsgivaren ska inom 180 dagar från den arbetsmånads
slut som stödet avser lämna underlag till Arbetsförmedlingen
för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras på
skattekontot och av det ekonomiska stödet för handledning. Om
underlaget inte lämnas inom föreskriven tid, förlorar
arbetsgivaren rätt till stöd för den arbetsmånaden.

Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta
om undantag från skyldigheten att lämna underlaget inom 180 dagar. Underlaget ska då lämnas inom den tid som
Arbetsförmedlingen beslutar. Förordning (2015:513).

20 § Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter
som behövs för krediteringen.

Stöd i form av lönesubvention krediteras arbetsgivarens
skattekonto den 12 i månaden efter det att underlaget
inkommit, med undantag för januari månad då stödet i stället
krediteras den 17.

21 § Arbetsförmedlingens beslut om att en arbetsgivare har
rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för
arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan
påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut
ska omprövas vid ändrade förhållanden.

Tillsyn och uppföljning

22 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd för
yrkesintroduktion används på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen
eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen.

23 § Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet
upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om innehållet
och omfattningen på den utbildning och handledning som den
anställde har fått.

Återbetalning och återkrav

24 § En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig om han
eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall än i första stycket har lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren
återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet.

25 § En mottagare av stöd är vidare återbetalningsskyldig om
den arbetstagare för vilken arbetsgivaren har beviljats stöd
inte har fått den utbildning eller handledning som han eller
hon har rätt till enligt upprättad utbildningsplan.

26 § Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 24 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det
felaktigt tillgodoförda eller utbetalda beloppet.

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva ett belopp som
får anses skäligt mot bakgrund av den utbildning eller
handledning som arbetstagaren har fått i relation till vad
han eller hon skulle ha fått enligt upprättad
utbildningsplan.

27 § Arbetsförmedlingen får bevilja anstånd med betalningen
eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en
avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut
ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid
innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

28 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut
på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige
beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om
en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som
följer av beslutet om anstånd eller avtalet om
avbetalningsplan.

29 § Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid ett senare
tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige,
besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som
har betalats ut för mycket. Detsamma gäller vid skyldighet
att betala ränta.

Omprövning och överklagande

30 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

31 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock
inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

32 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:947
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.